Informujemy, iż w dziewiątym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” (nr 03 2017 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się obszerny artykuł autorstwa prawnika Macieja Tuszakowskiego z Kancelarii MARCIN KUBICZEK oraz aplikanta prokuratorskiego Łukasza Witkowskiego, dotyczący legitymacji prokuratora do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Tematyka artykułu koncentruje się na ustaleniu, czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów Prawa upadłościowego i Kodeksu postępowania cywilnego prokurator posiada legitymację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jako organ ścigania w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu – nierzadko w następstwie analizy materiału dowodowego – może powziąć wiedzę o niewypłacalności badanych podmiotów. Przepisy prawa upadłościowego wprawdzie nie wymieniają prokuratora jako uprawnionego do złożenia przedmiotowego wniosku, niemniej autorzy rozważają, czy legitymacja ta przysługuje na podstawie art. 7 k.p.c. w związku art. 35 ustawy Prawo upadłościowe. Należy się spodziewać, że artykuł będzie pomocny w stosowaniu wymienionych przepisów przez organy ścigania. Autorzy sformułowali również postulaty de lege ferenda w związku z licznymi wątpliwościami w literaturze przedmiotu odnośnie wykładni tych przepisów, co może dać dodatkowy asumpt do ich doprecyzowania.

Pozyskanie szerszego zakresu informacji dotyczących przedmiotowego numeru oraz zamówienie “Doradcy Restrukturyzacyjnego” możliwe jest na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.