Opinia w sprawie karnoskarbowej

W dniu 25.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie obszerną opinię w postępowaniu karnoskarbowym prowadzonym przeciwko oskarżonemu w osobie prezesa zarządu spółki prawa handlowego z art. 57 § 1 KKS [naruszenie terminu wpłaty podatku] oraz art. 77 § 2 KKS [niewpłacenie pobranego podatku].

Czytaj więcej

Opinia sądowa w zakresie ustalenia szkody w sprawie z art. 299 KSH

W dniu 26.06.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię sądową w sprawie o zapłatę, wytoczonej przez powoda przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki prawa handlowego na podstawie art. 299 KSH.

Czytaj więcej

Zobowiązania z tytułu umów opcyjnych a przesłanki niewypłacalności

W dniu 25.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał opinię uzupełniającą w sprawie o zapłatę, wytoczonej w oparciu o art. 299 KSH. Sąd dopuścił przywołany dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia stopnia zaspokojenia roszczenia powoda dochodzonego w niniejszej sprawie, przy założeniu złożen...

Czytaj więcej

Zmiana siedziby Biura Marcina Kubiczka

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ adres siedziby Biura Marcina Kubiczka. Obecnie działalność Marcina Kubiczka prowadzona jest pod wskazanym poniżej adresem, właściwym również dla doręczeń i korespondencji: ul. Daszyńskiego 165/2 w Gliwicach.

Czytaj więcej

Opinia w zakresie potencjalnej szkody wynikającej z decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego

W dniu 28.09.2015 r. biegły prywatny Marcin Mirosław Kubiczek wydał obszerną opinię pisemną, dotyczącą oszacowania szkody z tytułu ewentualnej odpowiedzialności Skarbu Państwa, wynikającej z -założonej w opinii- bezprawności rozstrzygnięcia podjętego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy z...

Czytaj więcej

Opinia w zakresie działań dłużnika w stanie zagrożenia niewypłacalnością w kontekście typizacji art. 300 KK

W V.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię sądową przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie karnej oskarżonych z art. 300 Kodeksu Karnego, którzy pełnili funkcje zarządcze w spółce prawa handlowego.

Czytaj więcej

Opinia sądowa w przedmiocie ekonomicznej oceny czynności dokonanych w przedpolu likwidacji spółki jawnej

W X.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie uzupełniającą opinię sądową w sprawie o zapłatę, przedstawiając wyjaśnienia związane z wydaną wcześniej opinią główną. Przedmiotowa sprawa dotyczyła odszkodowania z tytułu bezprawnego, w ocenie powoda, przeniesienia przedsiębiorstwa spółki jawnej prze...

Czytaj więcej

Opinia ekspercka w zakresie ekwiwalentności Umowy Wspólników, określonych działań wspólnika oraz wynikłej stąd szkody

W X.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek wydał na piśmie obszerną opinię ekspercką w sprawie o odszkodowanie z tytułu bezprawnych działań wspólnika.

Czytaj więcej

Opinia prywatna w przedmiocie metodyki ustalania pożytków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w postępowaniu działowym byłych małżonków

W XII.2015 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię ekspercką w sprawie o podział majątku wspólnego, dotyczącą metodyki ustalenia pożytków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie od dnia ustania wspólności majątkowej.

Czytaj więcej