Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobiFARG & JETNG S.A. w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 

 Postanowieniem z dnia 14.03.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość FARG & JETNG S.A. w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] 

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 43/19. 

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości informuje, że w dniu 26.03.2020 r. zakończył likwidację masy upadłości.

Z wyrazami szacunku,

syndyk masy upadłości Marcin Mirosław Kubiczek

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA FARG & JETNG S.A. W UPADŁOŚCI WRAZ Z DECYZJAMI ŚRODOWISKOWYMI- SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI FARG & JETNG S.A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU

[NIP: 5251569622, KRS: 0000363760]

Syndyk masy upadłości FARG & JETNG S.A. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do sygn. akt V GUp 43/19, zaprasza do składania ofert zakupu Przedsiębiorstwa, na którego infrastrukturę składa się między innymi:

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, woj. opolskie, o powierzchni 2,5 ha [KW nr OP1K/00050467/7, OP1K/00053517/4, OP1K/00054064/0], wraz z prawem własności budynków i budowli położonych na nieruchomości,
 2. prawo własności położonych na nieruchomości budynków oraz budowli (drogi, place, tace, estakady, wiaty), prawo własności instalacji do produkcji i oczyszczania rozpuszczalników, destylacji mieszanin rozpuszczalników organicznych oraz do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, składającej się z budynków, budowli i ruchomości w tym m.in.

-     instalacja do oczyszczania płynów chłodniczych;

-     instalacja do filtracji;

-     kolumna rektyfikacyjna;

-     pole magazynowe przystosowane do przechowywania surowców niebezpiecznych i bezpiecznych;

-     hala namiotowa dla substancji niebezpiecznych;

-     instalacja załadunkowo-rozładunkowa cystern samochodowych;

-     31 zbiorników ze stali czarnej;

-     7 zbiorników ze stali kwasoodpornej.

3. prawa z koncesji, licencji, zezwoleń i pozwoleń w zakresie niezbędnym do prowadzenia Przedsiębiorstwa, w tym w szczególności:

 • prawa z decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MWi.7636-23/09 z dnia 29 października 2010 r. z późniejszymi zmianami dla instalacji do produkcji i oczyszczania rozpuszczalników, destylacji mieszanin i rozpuszczalników organicznych oraz do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zlokalizowanych przy ul. Szkolnej w Kędzierzynie – Koźlu („Pozwolenie Zintegrowane”), BDO nr 000023/304, co do której to decyzji przed dniem 5 marca 2020 r. został złożony wniosek o dostosowanie Pozwolenia Zintegrowanego do nowych przepisów (obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami), a ponadto wniosek o dostosowanie Pozwolenia Zintegrowanego do wymagań określonych w DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych  technik (BAT),
 • decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Śr.6233.45.1.2014 z 21 stycznia 2015 roku udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów („Zezwolenie na Zbieranie”), co do której to decyzji przed dniem 5 marca 2020 r. został złożony wniosek o dostosowanie Zezwolenia na Zbieranie (obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

Siedziba Przedsiębiorstwa to Kędzierzyn- Koźle [ul. Szkolna 15] - Teren Parku Przemysłowego Blachownia.

Charakterystyka oferty:

 • kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 • oferty należy składać do dnia 27.03.2020 r., do godz. 16:00:
  • osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 12:00 do 16:00 [godziny pracy biura zostały ograniczone ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem SARS-CoV-2;
  • przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka masy upadłości, przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail Syndyka masy upadłości- info@kubiczekm.com, w terminie wyznaczonym przez Syndyka masy upadłości, przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00.
 • oferta powinna zawierać co najmniej:
  • wskazanie danych jednoznacznie identyfikujących oferenta oraz umożliwiających z nim kontakt,
  • proponowaną cenę nabycie Przedsiębiorstwa Upadłego,
  • wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie 10% oferowanej ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert,
  • złożenie przez oferenta zobowiązania do wpłaty oferowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej na dwa dni przeddniem podpisania umowy sprzedaży, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze [30 1090 1186 0000 0001 4218 8498] z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej;
 • wadium, wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną przez Syndyka wybrane albo zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone, bez odsetek, przez Syndyka w terminie 14 dni od dnia wyboru ofert, na rachunek bankowy, z którego zostało uiszczone, chyba, że oferent złoży na piśmie odmienną dyspozycję;
 • wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent nie zawarł umowy w terminie do dnia 03.04.2020 r., chyba że przekroczenie tego terminu wynikało z okoliczności leżących po stronie Syndyka;
 • rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 16:15;
 • jeżeli złożone oferty spełniają warunki formalne, w przypadku wskazania takiej samej ceny, nabywca zostanie wybrany przez Syndyka, w drodze negocjacji z oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę;
 • koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 • zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w dniu 03.04.2020 r.;
 • umowa sprzedaży będzie zawarta jedynie w przypadku:
  • wyrażenia przez osoby trzecie lub organy korporacyjne Oferenta (w drodze uchwały) zgody na zawarcie umowy sprzedaży, jeżeli są one wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich Oferenta lub innych aktów korporacyjnych Oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane – a jeżeli przypadki takie nie znajdują zastosowania, po złożeniu oświadczenia, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane;
 • Syndyk ma prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia:

 1. opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego,
 2. postanowienie - zgoda na sprzedaż,
 3. zdjęcia [1] [2].


Wszelkie dodatkowe informacje na temat Przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w dniu 27.04.2019 r. uprawomocniło się Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
 • został złożony wniosek do Sędziego komisarza postępowania o wyłączenie pozostawionych przez Upadłego odpadów z masy upadłości, wniosek ten Sędzia komisarz uwzględniła, Postanowienie w przedmiocie wyłączenia odpadów z masy nie jest prawomocne, albowiem trwa rozpoznawanie przez Sąd Upadłościowy zażalenia Upadłego;
 • stosownie do treści art. 306 Prawa upadłościowego, wyspecjalizowany podmiot sporządził Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Farg & Jetng S.A. w upadłości, a następnie dokument ten został złożony do akt postępowania upadłościowego;
 • otrzymał zgodę Sędziego komisarza na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Upadłego do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 • Lista wierzytelności zostanie sporządzona do dnia 31 października 2019 r., o przekazaniu Sędziemu komisarzowi przedmiotowej Listy wierzytelności syndyk masy upadłości obwieści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Syndyk masy upadłości zachęca podmioty zainteresowane zakupem przedsiębiorstwa (wraz
z wszystkimi decyzjami i pozwoleniami) do kontaktu pod numerem telefonu: (+48) 32 308 0000 oraz pocztą elektroniczną na adres:
info@kubiczekm.com.

Z wyrazami szacunku,
syndyk masy upadłości 
Marcin Mirosław Kubiczek

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.