Wspólnik Kancelarii, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik. Pełni funkcję syndyka masy upadłości, a także wiceprezesa zarządu spółki pełniącej funkcję organu w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z niewypłacalnością (na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego), przygotowaną likwidacją (pre-pack), a także z ekonomiczno-zarządczą interpretacją zdarzeń gospodarczych w kontekście norm prawnych opisujących przestępstwa gospodarcze. Zaangażowany w szereg procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek z różnych branż, w tym spółek notowanych na giełdzie. Reprezentuje Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Koordynuje procesy doradcze w Kancelarii na etapie sporządzania oraz składania wniosków restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, a także doradza w sprawach z art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 116 Ordynacji Podatkowej oraz art. 300-302 Kodeksu Karnego.

Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, a także Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, m.in.:

  • M. Kubiczek, B. Sokół: Pre-pack w praktyce. Studium przypadków, [w:] Praktyka stosowania przygotowanej likwidacji (pre-pack), układu częściowego i układu w upadłości w latach 2016-2019, Court Watch 2019,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Doradca Restrukturyzacyjny nr 16, 02.2019,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Rozbieżności w wykładni pojęcia „czasu właściwego” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w kontekście art. 116 Ordynacji podatkowej oraz art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego, Doradca Restrukturyzacyjny nr 13, 03.2018,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Nowe instrumenty prawa upadłościowego z punktu widzenia ekonomicznego – korzyści dla gospodarki, [w:] Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania, Court Watch 2018,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Postępowanie podatkowe a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 7, 01.2017,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej normatywnej definicji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 5, 09.2016,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3, 03.2016,
  • M. Kubiczek, B. Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu, Doradca Restrukturyzacyjny nr 2 12.2015

Kontakt