Informacje nadzorcy sądowego

Nadzorca sądowy postępowania układowego dłużnika Joachima Bartusz prowadzącego Gospodarstwo Rolno-Warzywne Achim w restrukturyzacji zawiadamia, że Sędzia-komisarz zwołał na dzień 04.11.2019 r., godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu (ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, sala nr 226) zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Szczegóły dotyczące przebiegu zgromadzenia oraz dokumenty informacyjne załączono poniżej.

W związku z powyższym przedstawiam w załączeniu [wersja PDF do ściągnięcia po kliknięciu]:

 1. zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem z dnia 18.09.2019 r. [kliknij tutaj],
 2. propozycje układowe Dłużnika [kliknij tutaj],
 3. karta do głosowania dla wierzycieli zabezpieczonych [kliknij tutaj],
 4. karta do głosowania dla wierzycieli niezabezpieczonych [kliknij tutaj],
 5. wzór pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli [kliknij tutaj],
 6. pouczenie o treści wybranych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz szczegóły
  dotyczące wypełnienia karty do głosowania [kliknij tutaj].

Jednocześnie informuję, że informacji dotyczących złożonych przez Dłużnika propozycji układowych udziela się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00.

Z wyrazami Szacunku,
Marcin Mirosław Kubiczek – Nadzorca Sądowy

Aktualizując stan sprawy uprzejmie informuję co następuje:

 • W dniu 07.02.2019 r. nadzorca sądowy sporządził spis inwentarza i przedłożył go do akt postępowania restrukturyzacyjnego.
 • W dniu 07.02.2019 r. nadzorca sądowy sporządził plan restrukturyzacyjny i przedłożył go do akt postępowania restrukturyzacyjnego.
 • W dniu 08.02.2019 r. nadzorca sądowy sporządził spis wierzytelności i przedłożył go do akt postępowania restrukturyzacyjnego.

  Z wyrazami Szacunku,
  Marcin Mirosław Kubiczek – Nadzorca Sądowy

[A- OTWARCIE POSTĘPOWANIA]

Uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 09.10.2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: V GR 18/18 otworzył postępowanie układowe względem dłużnika:

Joachim Bartusz prowadzący Gospodarstwo Rolno-Warzywne Achim (adres: ul. Kwoczka 8, 45-771 Opole, NIP: 7542557435) /obecnie w restrukturyzacji/.

Postanowienie o otwarciu postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 09.10.2018 r.

[B- USTANOWIENIE NADZORCY]

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono nadzorcę w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd nie odebrał przy tym dłużnikowi zarządu własnego, a tym samym nie ustanowił zarządcy.

[C- WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI]

W związku z powyższym uprasza się wierzycieli o niezwłoczne podanie informacji o wysokości przysługujących od dłużnika wierzytelności na dzień 09.10.2018 r. w podziale na należność główną, odsetki [wraz z podaniem rodzaju odsetek, jak np. ustawowe, umowne, karne], ew. opłaty, prowizje, koszty sądowe, egzekucyjne, etc. z wykazaniem terminów płatności oraz z podaniem informacji o ustanowionych na majątku dłużnika i osób trzecich zabezpieczeniach.

[D- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA]

 1. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem nadzorca sądowy informuje, że propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w stopniu, umożliwiającym poszanowanie słusznych praw wierzycieli.
 2. W terminie kilku tygodni od momentu otwarcia postępowania układowego zostanie przygotowany przez nadzorcę sądowego plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji, oraz spis wierzytelności.Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 09.10.2018 r., a przygotowany zostanie przez nadzorcę sądowego w oparciu o dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także zweryfikowany w oparciu o dostępną dokumentację.Spis wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania może złożyć sprzeciw co do nieuznania swoich wierzytelności, jak i uznania wierzytelności innego wierzyciela - który rozpoznaje Sędzia-komisarz.
 3. Po złożeniu przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez Sędziego-komisarza, zatwierdzeniu spisu wierzytelności, Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu, Sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści określonych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego [art. 264 ust.1 PrRestr w zw. z art. 282].
 4. W postępowaniu układowym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności, lecz, jak już wspomniano, w myśl art. 91 ust. 1 PrRestr wierzycielom przysługuje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
 5. Zgodnie z art. 252 ust. 1 PrRestr w zw. z art. 273 PrRestr, od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających
  z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.
 6. Otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności [w myśl art. 276 PrRestr]. Zauważyć jednak należy, że koszty tak wywołanego postępowania sądowego obciążają wszczynającego, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności dochodzonej w takim procesie w całości w spisie wierzytelności.
 7. W myśl regulacji ujętych w art. 278 PrRestr, postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej według prawa układem skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy układowej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego [tj. przed dniem 24.04.2018 r.], ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania układowego. Nadto, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy układowej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania układowego.
 8. Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia, przy czym sędzia komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa. Łączny czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie może przekroczyć trzech miesięcy. Szerszy opis przedmiotowego zagadnienia znajduje się w art. 260 PrRestr. w zw. z art. 279 PrRestr.
 9. Nadzorca sądowy wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi, dotyczących masy układowej, natomiast w sprawach cywilnych ma uprawnienia interwenienta ubocznego albo uczestnika postępowania (art. 277 PrRestr).
 10. Postępowanie układowe będzie się toczyło przed Sądem restrukturyzacyjnym w Opolu pod sygnaturą V GRu 3/18.

Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 09.10.2018 r. włącznie.

Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania układowego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności zaś model przedmiotowego postępowania uregulowano w art. 265-282 PrRestr.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu:  +48 32 308 00 00.

Bieżące informacje dotyczące postępowania układowego będą umieszczane na stronie internetowej: www.achim.kubiczekm.com

Korespondencję można z kolei kierować na adres:

Kubiczek Marcin- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego

Francuska 34, 40-028 Katowice

Z wyrazami Szacunku,

Marcin Mirosław Kubiczek – Nadzorca Sądowy

/licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244/