Kancelaria

MARCIN KUBICZEK

Szanowni Państwo, w związku z rozwojem rynku restrukturyzacji i upadłości oraz wzrastającym zapotrzebowaniem na profesjonalne i sprawne pełnienie funkcji organu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, ośmielamy się zaprezentować sylwetkę kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka wraz z jego zespołami i kooperantami. Zdając sobie sprawę z systemowego obciążenia i operacyjnych trudności, które towarzyszą prowadzeniu postępowań insolwencyjnych, reprezentujemy wizję organu działającego w sposób dynamiczny, sprawny, kompleksowy i wielowymiarowy. Jako organizacja oddajemy do dyspozycji sądu i wierzycieli kompetencje prawne, ekonomiczne i zarządcze, zagregowane nie tylko w osobie KDR Marcina Kubiczka, ale również jego interdyscyplinarnych zespołów, gotowych do obsługi najbardziej wymagających postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarządzania w charakterze syndyka dużą instytucją finansową (SKOK), a także pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy oraz zarządcy w wielu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, często o szczególnie wysokiej skali trudności i skomplikowania. W ramach nabytego doświadczenia specjalizujemy się w szczególności w czynnościach bezskutecznych, mając w tym zakresie wiele wymiernych sukcesów, a także w identyfikowaniu wartości przedsiębiorstwa i jego spieniężaniu (kwal. dor. rest. Marcin Kubiczek jest jednocześnie biegłym sądowym z zakresu wyceny przedsiębiorstw, a także odpowiedzialności menedżerów). Dzięki sprofilowanej kadrze asystentów, stałej asyście wyspecjalizowanych służb księgowych oraz wdrożonym rozwiązaniom cyfrowym gotowi jesteśmy do obsługi postępowań z dużą liczbą wierzycieli, a także do pełnienia funkcji w przedsiębiorstwach posiadających szereg wysokocennych aktywów i prowadzących działalność operacyjną o szerokiej skali. Uprzejmie zapraszamy do współpracy w obrębie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Polsce, wyrażając przekonanie, że jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny wywiązać się z powierzonych zadań.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Obszary specjalizacji

Kompleksowe doradztwo, scenariusze restrukturyzacyjne oraz reprezentacja procesowa, a także pełnienie funkcji organów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Wycena dla potrzeb upadłości oraz restrukturyzacji, w tym - dla potrzeb przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Opinie sądowe oraz prywatne na okoliczność ustalenia daty materializacji przesłanek niewypłacalności.

Opinie eksperckie oraz wsparcie procesowe w sprawach karnych oraz o zapłatę na podstawie art. 299 KSH. Ekonomiczna interpretacja prawa oraz ekspercka ocena działań zarządczych.

Pytania lub wątpliwości?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

art. 586 Kodeksu Spółek Handlowych
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

subsydiarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

art. 116 Ordynacji podatkowej
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

naruszenie terminu wpłaty podatku

art. 57 Kodeksu Karnego Skarbowego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

niewpłacenie w terminie pobranego podatku

art. 77 Kodeksu Karnego Skarbowego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

oszustwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem

art. 286 Kodeksu Karnego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku

art. 296 Kodeksu Karnego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, pozorne bankructwo, faworyzowanie wierzycieli

art. 300-302 Kodeksu Karnego
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Art. 373 PU
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

kwantyfikacja szkody, w szczególności w kontekście zdarzeń gospodarczych

Art. 415 KC

Skontaktuj się z nami