Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ oferuje usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, zwłaszcza na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w ramach procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h prawa upadłościowego.

Marcin Kubiczek wpisany jest na listy biegłych sądowych prowadzone przez Sądy Okręgowe w Katowicach, Gliwicach i Opolu, co uprawnia go do sporządzania opisu i oszacowania, o którym w art. 319 w związku z art. 56a ust. 3 prawa upadłościowego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw i ich składników na potrzeby:

  • sprzedaży przedsiębiorstwa w całości w toku postępowania upadłościowego,
  • sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack),
  • postępowań podziałowych po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • testu na niewypłacalność w myśl art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego,
  • wypłaty udziału po wystąpieniu przez wspólnika ze spółki jawnej w myśl art. 65 Kodeksu Spółek Handlowych,
  • ustalenia wartości przedsiębiorstwa na potrzeby podatkowe (w tym PCC),
  • ustalenia wartości przedsiębiorstwa na potrzeby postępowań karnych i karno-skarbowych.

Wycena przedsiębiorstwa sporządzana jest w oparciu o światowe i krajowe standardy wyceny przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem – istotnych w danym stanie faktycznym – przepisów prawa. Wyceny oferowane przez Kancelarię mają zatem nie tylko walor kompletności i rzetelności pod względem standardów wyceny, ale również oparte są na wszechstronnej ekonomicznej interpretacji odpowiednich przepisów prawa dotyczących wyceny.