Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ oferuje kompleksowe usługi w zakresie koordynowania procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h Prawa upadłościowego. Więcej informacji na temat przebiegu i zasad przygotowanej likwidacji zawarł Wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół w kancelaryjnym panelu Q&A: “Czym jest przygotowana likwidacja?”. Kancelaria – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła również raport o funkcjonowaniu przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania prepacku w polskiej rzeczywistości prawnej.

Kancelaria posiada zarówno niezbędne przygotowanie teoretyczne (Starszy Wspólnik Kancelarii Marcin Kubiczek jest współautorem raportu o funkcjonowaniu przygotowanej likwidacji w Polsce, autorem artykułów branżowych oraz prelegentem licznych wydarzeń szkoleniowych związanych z pre-packiem), a także bogate doświadczenie praktyczne, polegające na zaangażowaniu w różnym charakterze w szeregu prowadzonych w Polsce postępowań upadłościowych w wariancie przygotowanej likwidacji.

Kancelaria ma na swoim koncie liczne sukcesy w obszarze pre-packu m.in. takie jak:

  • zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa składającego się z szeregu nieruchomości o wartości ponad kilkudziesięciu mln złotych zgodnie z wnioskiem wierzyciela reprezentowanego przez Kancelarię,
  • zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w branży budowlanej o wartości dwudziestu mln złotych zgodnie z wnioskiem dłużnika reprezentowanego przez Kancelarię,
  • zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa składającego się m.in. z nieruchomości komercyjnej o wartości kilku milionów złotych zgodnie z wnioskiem dłużnika reprezentowanego przez Kancelarię,
  • zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa z branży specjalistycznych usług IT zgodnie z wnioskiem dłużnika, któremu doradzała Kancelaria,
  • zatwierdzenie przez Sąd warunków sprzedaży majątku niewypłacalnego konsumenta reprezentowanego przez Kancelarię w upadłości konsumenckiej.

W katalogu oferowanych przez Kancelarię KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ usług z zakresu pre-packu wskazać można m.in. następujące:

w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego i reprezentacji przed Sądem

  • sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży w myśl art. 56a ust. 1 PU (przygotowana likwidacja), a także przygotowanie niezbędnej argumentacji ekonomiczno-prawnej w zakresie materializacji przesłanek niewypłacalności, zdolności dłużnej spółki do poniesienia kosztów postępowania upadłościowego, a także właściwej kwantyfikacji ceny sprzedaży przedmiotu przygotowanej likwidacji w myśl przepisów prawa upadłościowego,
  • sporządzanie zażalenia w myśl art. 56d ust. 2 PU na ewentualne postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  • reprezentacja procesowa wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki, w szczególności reprezentacja przed Sądem upadłościowym, tymczasowym nadzorcą sądowym/zarządcą przymusowym (w tym – zajęcie stanowiska oraz walidacja ewentualnego sprawozdania, o którym w art. 38 ust. 3 PU), a także przed Sądem Okręgowym w ewentualnym postępowaniu zażaleniowym,
  • koordynacja prac biegłych sądowych zaangażowanych w wycenę przedmiotu pre-packu, w szczególności poprzez weryfikację, czy sporządzone opis i oszacowanie spełniają normatywne wymogi art. 56a-h PU oraz art. 319 PU.

w zakresie sporządzania spisu i oszacowania

  • sporządzanie opisu i oszacowania przedmiotu przygotowanej likwidacji w myśl art. 56a ust. 3 PU, tj. dla celów wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, o którym w art. 56a ust. 1 PU w toku przygotowanej likwidacji (pre-pack) przez uprawnionego biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: