Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już pierwsze lata funkcjonowania przygotowanej likwidacji potwierdzają jej przydatność oraz atrakcyjność, zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.

Przygotowana likwidacja, czyli tzw. pre-pack polega na sprzedaży:

  • całego przedsiębiorstwa dłużnika lub
  • zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. części przedsiębiorstwa dłużnika, które nadaje się do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub
  • składników majątkowych stanowiących znaczną część jego przedsiębiorstwa

na rzecz nabywcy oraz za cenę wskazane przez wnioskodawcę już we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, będącym integralną częścią wniosku o ogłoszenie upadłości w wariancie pre-pack.

Zaplanowanie oraz przeprowadzanie przygotowanej likwidacji, składa się z kilku istotnych etapów. Mianowicie pre-pack rozpoczyna się w zasadzie od znalezienia potencjalnego nabywcy [1], który wyrazi zainteresowanie nabyciem przedsiębiorstwa dłużnika, bądź odpowiednio jego części lub składników majątkowych stanowiących jego znaczną część. Konieczne jest również ustalenie warunków sprzedaży oraz ceny [2] sprzedawanego przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem, jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika [3]. Należy pamiętać, że do wniosku dołączyć należy dodatkowo opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży przygotowane przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych [4].

Jakość, transparentność oraz spełnienie wymogów prawa upadłościowego w treści opisu i oszacowania są niezbędnym warunkiem powodzenia przegotowanej likwidacji, a praktyka pozwala stwierdzić, że w znacznej części postępowań, które ostatecznie się nie powiodły, zawiodła właśnie ta część etapu procedowania pre-packu.

Dodatkowo, jeśli potencjalnemu nabywcy zależy na jak najszybszym wydaniu przedsiębiorstwa, do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączony powinien zostać także dowód wpłaty pełnej ceny oszacowania na rachunek depozytowy sądu [5]. W takim przypadku przedsiębiorstwo zostanie wydane nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika.

Podstawowym warunkiem który musi zostać spełniony aby Sąd zaakceptował wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli o przygotowaną likwidację [tzw. pre-pack], jest stosunek uzgodnionej we wniosku ceny sprzedaży przedsiębiorstwa do ceny, którą można uzyskać w toku „zwykłego” postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych, pomniejszoną o koszty postepowania, które należałoby ponieść w związku likwidacją w takim trybie. Innymi słowy, Sąd uwzględni wniosek, jeśli „uzgodniona cena sprzedaży” jest wyższa od ceny możliwej do uzyskania ze sprzedaży przedsiębiorstwa w „zwykłym” postępowaniu upadłościowym, natomiast jeśli cena w obu przypadkach będzie porównywalna, to Sąd możesz zatwierdzić taką sprzedaż, w przypadku, w którym przemawiają za tym szczególne okoliczności, takie jak ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwo dłużnika (np. utrzymanie miejsc pracy).

Warto również zapamiętać, iż wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży [tzw. pre-pack] może złożyć zarówno dłużnik jak i jego wierzyciel, który jest zainteresowany nabyciem przedsiębiorstwa swojego dłużnika, bądź odpowiednio jego części lub składników majątkowych stanowiących jego znaczną część.

W celu przybliżenia możliwości oferowanych przez postępowanie upadłościowe w wariancie pre-pack, przedstawiamy poniżej grafikę obrazującą chronologię przykładowej sprawy z praktyki Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, w której Kancelaria reprezentowała dłużnika-wnioskodawcę.

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży stanowi wymagający proces, do którego skutecznego przeprowadzenia przydatna jest pomoc profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy zaangażowana była jak dotąd w wiele postępowań pre-packowych, zarówno od strony wnioskodawcy (dłużnika lub wierzyciela), jak i innych uczestników postępowania upadłościowego w wariancie przygotowanej likwidacji. Doradca restrukturyzacyjny i biegły wpisany na listę biegłych sądowych Marcin Kubiczek sporządził również szereg opisów i oszacowań, które zostały efektywnie wykorzystane w zatwierdzonych już wnioskach o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

O części zrealizowanych projektów przeczytać można w dziale AKTUALNOŚCI. Zapraszamy do lektury.