Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ specjalizuje się w przestępstwach i wykroczeniach gospodarczych związanych z działaniem na szkodę zarządzanego podmiotu lub wierzycieli, w szczególności w warunkach zagrożenia upadłością, w tym m.in. na podstawie następujących przepisów:

 • art. 286 KK – oszustwo,
 • art. 296 KK – nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
 • art. 300 KK – udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela,
 • art. 301 KK – pozorne bankructwo,
 • art. 302 KK – faworyzowanie wierzycieli,
 • art. 586 KK – niezłożenie w terminie wniosku o upadłość,
 • art. 57 KKS – naruszenie terminu wpłaty podatku,
 • art. 77 KKS – niewpłacenie pobranego podatku.

Kancelaria dokonuje prawno-zarządczo-ekonomicznej analizy stanu faktycznego w sprawie, czego efektem jest dostarczenie argumentów i sformułowanie strategii procesowej Klienta lub też pisemna opinia ekspercka sporządzona przez biegłego Marcina Kubiczka. Warto zaznaczyć, że Marcin Kubiczek wpisany jest na listę biegłych sądowych w zakresie odpowiadającym powyższym normom prawnym:

 • określania momentu wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. w związku z art. 299 KSH oraz członków zarządu spółek prawa handlowego w związku z art. 116 ordynacji podatkowej oraz w związku z art. 373 Prawa upadłościowego, a także momentu wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością w kontekście art. 300-302 Kodeksu karnego,
 • szacowanie wartości szkody wierzycieli w postępowaniach z art. 299 KSH, a także w kontekście art. 373 Prawa upadłościowego,
 • badanie zdolności ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych na okoliczność ustalenia lub zaprzeczenia obiektywnej możliwości uiszczenia podatku (bądź jego zaliczki) na rzecz organu skarbowego w dacie upływu terminu uiszczenia podatku, tj. w kontekście wykroczenia z art. 57 KKS oraz czynu zabronionego z art. 77 KKS,
 • badania racjonalności i zasadności decyzji zarządczych w związku z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 296 KK w zw. z art. 308 KK, a także ustalenia dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego charakterystycznego dla otoczenia przedsiębiorstwa/jednostki gospodarczej.

Unikalność usług świadczonych przez Kancelarię w wyżej wskazanym zakresie polega na łączeniu wiedzy ekonomicznej i prawnej, w celu dokonywania ekonomiczno-zarządczej interpretacji określonych zdarzeń gospodarczych w ramach zakreślonych przez znamiona typizacji karnych. Synteza wiedzy ekonomicznej i prawnej skutkuje wysoką procesową efektywnością usług świadczonych przez Kancelarię.