Podmiot gospodarczy nie staje się niewypłacalny wtedy, kiedy sam o tym zadecyduje. Niewypłacalność jest stanem ściśle zdefiniowanym w prawie upadłościowym, a rozumienie tej definicji umożliwia wypełnienie obowiązku złożenia wniosku o upadłość w przewidzianym prawie terminie. Niełożenie wniosku o upadłość w terminie, mimo powstania takiego obowiązku, rodzić może szereg negatywnych konsekwencji dla kadry menedżerskiej, łącznie z sankcjami karnymi. O konsekwencjach niezłożenia w terminie wniosku o upadłości traktuje w kancelaryjnym panelu Q&A wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół: “Co grozi za niezłożenie w ustawowym terminie wniosku o upadłość?”.

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ od 2011 r. świadczy wyspecjalizowane usługi związane z prawem upadłościowym, m.in. w następujących obszarach:

 • doradztwo w zakresie strategii w obszarze upadłości w kontekście interesów dłużnika lub wierzyciela (m.in.: Czy powinienem składać już wniosek o upadłość? Kiedy? Jakie będą tego konsekwencje?),
 • reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w toku postępowania o ogłoszenie upadłości i postępowania właściwego (m.in.: przygotowanie wniosku o upadłość wraz z załącznikami),
 • doradztwo transakcyjne w zakresie pre-pack, w tym:
  • wycena przedmiotu sprzedaży,
  • sformułowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  • reprezentacja dłużnika albo wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
 • opinie eksperckie w toku postępowania upadłościowego,
 • upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców.

Wspólników Kancelarii wspiera zespół specjalistów, posiadających kompetencje prawne, ekonomiczne i rachunkowo-sprawozdawcze. Wierzymy, że efektywne świadczenie usług upadłościowych wymaga sprawnego poruszania się na styku ekonomii i prawa.

Kancelaria zrealizowała jak dotąd wiele złożonych i wymagających projektów upadłościowych, uczestnicząc w różnych formach w licznych postępowaniach upadłościowych; począwszy od sporządzania wycen dla potrzeb postępowania upadłościowego (pre-pack), przez doradztwo upadłościowego i reprezentację procesową dłużników i wierzycieli, aż po pełnienie funkcji organów postępowań upadłościowych.

Odrębną gałąź działalności Kancelarii KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ stanowi pion opinii sądowych i eksperckich, również w obszarze niewypłacalności i upadłości. Biegły sądowy Marcin Kubiczek specjalizuje się m.in. w ustalaniu momentu materializacji niewypłacalności w spółkach prawa handlowego, a także w eksperckiej ocenie decyzji zarządczych i szacowaniu szkody wierzycieli. Opinie sądowe i eksperckie Marcina Kubiczka wykorzystywane są w licznych postępowaniach cywilnych i karnych, począwszy od licznych spraw o zapłatę na podstawie art. 299 KSH, a kończąc na postępowaniach karnych z art. 286 KK, 296 KK, a także 300-302 KK. Z usług Kancelarii korzystają Sądy i wierzyciele, ale również pozostający po drugiej stronie procesowej członkowie zarządów spółek.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: