W obowiązującym obecnie stanie prawnym badanie niewypłacalności w celu ustalenia materializacji ewentualnych przesłanek niewypłacalności (art. 11 Prawa upadłościowego) ma kluczowe znaczenie dla wielu obszarów prawnych. Począwszy od obowiązku złożenia w ustawowym terminie wniosku o upadłość i sankcję karną związaną z niedopełnieniem tego obowiązku (art. 586 Kodeksu Spółek Handlowych), przez subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki w myśl art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 116 Ordynacji Podatkowej, aż po szereg ryzyk prawno-karnych związanych z działaniem w warunkach niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością (np. art. 300-302 Kodeksu Karnego).

W związku z powyższym, Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ oferuje kompleksowe badanie niewypłacalności w kontekście przesłanki płynnościowej (art. 11 ust. 1 PU) oraz majątkowej (art. 11 ust. 2 PU, której integralną częścią jest opinia sporządzona przez biegłego Marcina Kubiczka.

Warto podkreślić, iż Kancelaria posiada w tym obszarze wieloletnie doświadczenie, opiniując na okoliczność ustalenia niewypłacalności w kilkudziesięciu spółkach, w tym również – spółkach giełdowych. Opinie sporządzone przez biegłego Marcina Kubiczka okazywały się przydatne procesowo, a często również i decydujące, w wielu sprawach upadłościowych (w starym stanie prawnym), sprawach o zapłatę na podstawie art. 299 KSH oraz sprawach prawno-karnych.

Eksperci Kancelarii zaangażowani się również w działalność naukowo-publicystyczną w zakresie właśnie badania niewypłacalności, czego przejawem są m. in. dwa artykuły w “Doradcy Restrukturyzacyjnym” dotyczące metodyki badania przesłanek niewypłacalności (autorstwa wspólników Kancelarii Marcina Kubiczka oraz Bartosza Sokoła), a także cytowania w wiodących komentarzach do prawa upadłościowego.

Połączenie wiedzy oraz narzędzi teoretycznych z wieloletnim doświadczeniem i zrozumieniem mechanizmów biznesowych, sprawia, że oferta Kancelarii w zakresie badania niewypłacalności już od wielu lat znajduje uznanie Klientów, a także okazuje się efektywna i przydatna procesowo.