Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika- Astalsp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Śląskim [KRS: 0000037135, NIP: 7481522513, REGON: 532209691]

 Zawiadamia się, iż w dniu 27.03.2020 r., Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Astalsp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Śląskim [KRS: 0000037135, NIP: 7481522513, REGON: 532209691] (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego- komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna zastępcę Sędziego- komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe obecnie toczy się pod sygnaturą akt: V GUp 66/20.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM [KRS: 0000037135]

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEGO DO ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W GORZOWIE ŚLĄSKIM
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Astal sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 66/20 zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa, tj.:

 1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami przemysłowymi i biurowymi stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w Gorzowie Śląskim przy ulicy Karola Miarki 18, stanowiąca działki oznaczone nr 2193 o powierzchni 18 044 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1L/00011285/3;
 2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Gorzowie Śląskim przy ulicy Oleskiej,

stanowiąca działki oznaczone nr 2186, 2187, 2188, 2190 o łącznej powierzchni 6 197 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1L/00052117/4;

 1. pozostałe aktywa:
 2. wartości niematerialne i prawne;
 3. zasoby ludzkie;
 4. środki trwałe ruchome;
 5. pozostałe wyposażenie;
 6. zapasy (materiały).

za cenę nie niższą niż: 2 295 000,00 PLN + ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 13.12.2021 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. ceny wywoławcza to 75% kwoty wynikającej z opisu i oszacowania sporządzonego przez Jarosława Jaromina w dniu 14.08.2020 r.;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 11.02.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Astal sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 66/20– NIE OTWIERAĆ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 230 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 8436 0003 0000 0026 8341 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8, w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 12.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 20 000,00 PLN, syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41- 506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;
 10. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza: opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, operaty szacunkowe nieruchomości [1] [2], postanowienie Sędziego Komisarzaregulamin sprzedaży z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5], zdjęcia przedmiotu oferty.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM [KRS: 0000037135]

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEGO DO ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W GORZOWIE ŚLĄSKIM 
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Astal sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 66/20 zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa, tj.:

 1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami przemysłowymi i biurowymi stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w Gorzowie Śląskim przy ulicy Karola Miarki 18, stanowiąca działki oznaczone nr 2193 o powierzchni 18 044 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1L/00011285/3;
 2. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Gorzowie Śląskim przy ulicy Oleskiej, stanowiąca działki oznaczone nr 2186, 2187, 2188, 2190 o łącznej powierzchni 6 197 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1L/00052117/4;
 3. pozostałe aktywa:
  a) wartości niematerialne i prawne;
  b) zasoby ludzkie;
  c) środki trwałe ruchome;
  d) pozostałe wyposażenie;
  e) zapasy (materiały).

za cenę nie niższą niż: 3 059 513,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 03.11.2020 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. ceny wywoławcza to kwota wynikająca z opisu i oszacowania sporządzonego przez Jarosława Jaromina w dniu 14.08.2020 r., biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o.
  w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 14.05.2021 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Astal sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 66/20– NIE OTWIERAĆ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 300 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 8436 0003 0000 0026 8341 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż
  w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8, w dniu 14.05.2021 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 20 000,00 PLN, syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41- 506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;
 10. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza: opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, operaty szacunkowe nieruchomości [1] [2], postanowienie Sędziego Komisarza, regulamin sprzedaży z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5], zdjęcia przedmiotu oferty.

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.