Uprzejmie informujemy, że w X 2018 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał na piśmie obszerną opinię ekspercką na okoliczność potwierdzenia bądź zaprzeczenia stanu niewypłacalności spółki akcyjnej z branży handlowej, o którym mowa w art. 11 ust. 1-2 ustawy z dnia 28.03.2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2016 r. Opinia sporządzona została na zlecenie zarządu badanej spółki akcyjnej.

W treści opinii głównej biegły prywatny przedstawił rozbudowaną analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedmiotowej spółki akcyjnej, w tym – analizę przychodów, kosztów działalności oraz wyników finansowych badanej spółki, strukturę majątku i zobowiązań, wartości kapitałów własnych wraz z zestawieniem zachodzących w nim zmian, dane w obszarze rachunku przepływów pieniężnych oraz stanu zatrudnienia w badanej spółce. Wyjściowe dane analityczne pozwoliły na zinterpretowanie ich w kontekście normatywnych przesłanek niewypłacalności oraz dokonanie holistycznej oceny badanej spółki akcyjnej.

W tym celu biegły prywatny przedstawił metodykę badania przesłanek niewypłacalności, w szczególności w kontekście normatywnych ram zakreślonych w art. 11 Prawa upadłościowego. Badając ewentualną materializację przesłanki płynnościowej biegły prywatny przeprowadził czynności analityczno-badawcze mające na celu ustalenie, czy – a jeśli tak, to kiedy i czy w sposób trwały – badana spółka zaprzestała spłat przeważającej części zaciągniętych zobowiązań pieniężnych. W zakres przedmiotowych ustaleń weszła m.in. analiza struktury czasowej (opóźnienia w spłacie zobowiązań) w zakresie nieopłaconych zobowiązań pieniężnych badanej spółki, analiza struktury czasowej (opóźnienia w spłacie zobowiązań) w zakresie nieopłaconych zobowiązań pieniężnych badanej spółki, analiza zrealizowanych zapłat/spłat z tytułu zaciągniętych zobowiązań handlowych przez badaną spółkę, w podziale na poszczególne miesiące zawierające się w badanym okresie, analiza wystawionych przeciwko badanej spółce tytułów wykonawczych, a także zawartych umów kredytowych na potwierdzenie lub zaprzeczenie zdolności kredytowej i obsługi wierzytelności finansowych w terminach ich wymagalności.

Z kolei w obszarze przesłanki majątkowej, w treści opinii przedstawiono test na ustalenie bądź też zaprzeczenie stanu niewypłacalności badanej spółki w oparciu o treść ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych sporządzonych przez badaną spółkę na podstawie zasobów informacyjnych ujawnionych w tych księgach, a także na podstawie informacji otrzymanych od zarządu badanej spółki. Z uwagi na konieczność ujęcia wartości poszczególnych składników aktywów według wyceny rynkowej – ze względu na poprawną medotykę badania momentu materializacji przesłanki majątkowej – ekspert ponownie przeprowadził rachunek testowy, o którym w art. 11 ust. 2 PU, dokonując korekt względem zapisów księgowych.

Warto dodać, iż ustalenia opinii eksperckiej uwzględniały specyfikę działalności gospodarczej prowadzonej przez badaną spółkę oraz jej otoczenia gospodarczego, bowiem abstrahowanie od gospodarczego kontekstu mogłoby doprowadzić do błędnych ustaleń ekonomiczno-finansowych.

Zamówienie przez zarząd spółki prawa handlowego opinii eksperckiej na okoliczności badania przesłanek niewypłacalności, w celu ewentualnego stwierdzenia konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przewidzianym prawie terminem, stanowi należyty przejaw staranności zarządu. Ze względu na specyfikę obecnego prawa upadłościowego, szczególnie w dużych podmiotach prowadzących rozległą działalność operacyjną, menadżerowie potrzebują wsparcia ekspertów z zakresu badania niewypłacalności, niwelując jednocześnie ryzyka osobiste związane z niezłożeniem w przewidzianym prawie terminie wniosku o upadłość zarządzanego przez siebie podmiotu. Jednocześnie należy dodać, że członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności również wtedy jeżeli w czasie przewidzianym na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości otwarte zostanie wobec zarządzanej przez niego spółki postępowanie restrukturyzacyjne.

Czytaj notkę w PDF: