Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Magdaleny Dzik (PESEL:74022801640), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Postanowieniem z dnia 23.06.2021 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość Magdaleny Dzik (PESEL: 74022801640), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”) wskazując, iż postępowanie będzie toczyć się w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 prawa upadłościowego tj. w tzw. trybie uproszczonym oraz wyznaczając syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XII GUp 524/21.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Magdaleny Dzik (PESEL:74022801640), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 524/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

prawo własności – nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w miejscowości Tarnowskie Góry (41-600), przy ul. Ułańskiej 14/1, o powierzchni użytkowej 44,85 m2 oraz pomieszczenie przynależne [piwnica] o powierzchni użytkowej 3,63 m2. Przedmiotowa nieruchomość zawiera również udział wynoszący 320/10000, w części wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę wieczystą o nr GL1T/00073205/8. Dla budynku i gruntu, na którym jest posadowiony urządzono księgę wieczystą nr GL1T/00059589/9. Przedmiotowe księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży wynosząca 156 150,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a. złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – DZIK – PRZETARG – NIERUCHOMOŚĆ – UPADŁOŚĆ” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8,
w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 14:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 31.03.2022 r. do godziny 14:00.

b. uprzednia wpłata wadium w kwocie 16 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Magdaleny Dzik, o numerze: 52 8436 0003 0000 0030 1168 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert [do dnia 30.03.2022 r.]. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 31.03.2022 r. o godz. 14:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.