Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużników: Janiny Golonki (PESEL: 53121311425) oraz Tadeusza Golonki (PESEL: 50051003699), będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

Postanowieniem z dnia 03.11.2016 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, Janiny Golonki (PESEL: 53121311425), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 67/16.

Postanowieniem z dnia 03.11.2016 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, Tadeusza Golonki (PESEL: 50051003699)będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

 Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 66/16.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Janiny Golonki (PESEL: 53121311425) oraz Tadeusza Golonki (PESEL: 50051003699), w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt: V GUp 66/16 oraz V GUp 67/16, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny usytuowany w budynku znajdującym się przy ul. Kosmonautów 9 w Kędzierzynie-Koźlu, o łącznej powierzchni 39,60 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1K/00059966/8.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży tj.75 900,00 PLN, przy czym cena udziału ½ stanowiącego skład masy upadłości ustalona została na kwotę 37 950,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028) ul. Francuska 34, w dniu 18.03.2021 r. o godz. 14:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.