Informacje Kuratora obligatariuszy

Szanowni Państwo,

aktualizując informacje o stanie postępowania upadłościowego spółki pod firmą: Eurocent S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadły” lub „Spółka”), Kurator dokonał kolejnej analizy akt postępowania upadłościowego Spółki i uzyskał poniżej wskazane informacje.

Prowadząc czynności zmierzające do likwidacji osobnej masy upadłości, Syndyk wraz z Kuratorem doszli do przekonania, że na skutek działań Eques Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządzało ERC FIZ, wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszu ERC FIZ, stanowiących zabezpieczenie obligacji serii G, spadła do zera. Wobec czego, skierowali do Eques Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. wezwanie do zapłaty.

Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zakwestionował swoje zobowiązanie do naprawienia szkody. W tej sytuacji, Syndyk wraz z Kuratorem zwrócili się do Sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie przez Syndyka od umowy z dnia 27 listopada 2015 r. o utworzenie
i funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego zamkniętego pod nazwą „ERC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”, zawartej z Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w części niewykonanej, ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości.

Niezależnie od powyższego, Syndyk wraz z Kuratorem podjęli działania mające na celu uzyskanie od Komisji Nadzoru Finansowego zanonimizowanych dokumentów, które mogły okazać się istotne przy pracach nad przygotowaniem powództwa przeciwko Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jednak, Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej. W tej sytuacji, odmowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego została zaskarżona, ale złożona skarga została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Po uprawomocnieniu się postanowienia Sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na odstąpienie przez Syndyka od umowy z dnia 27 listopada 2015 r. oraz po uzyskaniu informacji, że Komisja Nadzoru Finansowego nie udostępni wnioskowanych dokumentów, Syndyk wraz z Kuratorem zlecili przygotowanie powództwa przeciwko Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pozwem z dnia 28.12.2022 r., Syndyk wystąpił do Sądu Okręgowego w Gdańsku o zapłatę kwoty 3.945.863,01 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzy złote i 01/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W toku postępowania o zapłatę, postanowieniem z dnia 03 marca 2023 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowił przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Syndyk uzyskał zwolnienie od kosztów sądowych w części, tj. w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od pozwu ponad kwotę 20.000 zł. Należna opłata została uiszczona, o czym powiadomiono Sąd. Syndyk wraz z Kuratorem oczekują na podjęcie dalszych czynności w sprawie.

W sprawozdaniu z czynności, obejmującym okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., Syndyk wskazał, że:

 1. w toku pozostaje około 1 126 spraw na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;
 2. podjął czynności mające na celu zbycie pakietów udziałów w spółkach, które przysługują Upadłemu, ale w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta;
 3. w okresie sprawozdawczym odzyskano kwoty tytułem zwrotu pożyczek udzielonych przez Upadłego oraz naprawienia szkód wyrządzonych Upadłemu, w wysokości 127.897,06 zł.
Powyższe oznacza, że nadal trwa likwidacja majątku Upadłego oraz procesy mające pozwolić na uzyskanie środków, które będą mogły zostać przeznaczone na zaspokajanie wierzycieli. Kurator nie jest w stanie określić czasu potrzebnego do zakończenia postępowania.

Szanowni Państwo,

aktualizując informacje o stanie postępowania upadłościowegospółki pod firmą: Eurocent S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadły” lub „Spółka”), Kurator dokonał kolejnej analizy akt postępowania upadłościowego Spółki i uzyskał poniżej wskazane informacje.

Dnia 30.09.2020 r., w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 191/2020, pozycja: 50705), opublikowane zostało ogłoszenie zgodnie z którym: Syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności jak też uzupełniające listy wierzytelności. Listy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Wierzytelność zgłoszona przez Kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy została uznana w całości, tj.:

 1. kategoria II – 3 000 000,00 zł – wierzytelność z tytułu wykupu obligacji serii G;
 2. kategoria III – 945 863,01 zł – odsetki od niewykupionych obligacji serii G.

Jeśli chodzi o likwidację osobnej masy upadłości, to Syndyk wraz z Kuratorem podjęli rozmowy z Funduszem w celu doprowadzenia do likwidacji lub podjęcia innych działań, które pozwolą na zaspokojenie zabezpieczonych podmiotów.

Wobec uzyskania informacji, że na skutek zarządzania Funduszem doszło do utraty wszelkich środków jakimi dysponował Fundusz (wartość aktywów netto, na dzień 30.06.2019 r., została oszacowana na 0,00 zł), Syndyk i Kurator, pismem z dnia 28.04.2020 r., wnieśli o wyrażenie zgody na odstąpienie przez Syndyka od umowy o utworzenie i funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku, Sędzia-komisarz zezwolił Syndykowi na odstąpienie od zawartej dnia 27.11.2015 r. przez Upadłego umowy z Funduszem o utworzenie i funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w części niewykonanej, ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości.

Pismem z dnia 15.07.2020 r., Fundusz poinformował Sędziego-komisarza, że w dniu 29.06.2020 r. otwarta została jego likwidacja. Co więcej, dnia 12.11.2020 r. Fundusz został wykreślony z rejestru sądowego. W chwili obecnej, Syndyk wraz z Kuratorem rozważają podjęcie działań przeciwko towarzystwu funduszy inwestycyjnych, które zarządzało Funduszem.

W sprawozdaniu z czynności, obejmującym okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., Syndyk wskazał, że:

 1. w toku pozostaje ponad 2 100 spraw na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;
 2. w okresie sprawozdawczym zainicjowano ponad 50 nowych postępowań egzekucyjnych, wystosowano 655 wezwań do zapłaty, wystąpiono z ponad 170 nowymi pozwami o zapłatę;
 3. w okresie sprawozdawczym odzyskano kwoty tytułem zwrotu pożyczek udzielonych przez Upadłego oraz naprawienia szkód wyrządzonych Upadłemu.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez EUROCENT S.A. w upadłości i zabezpieczonymi rzeczowo na jego majątku, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

Z wyrazami Szacunku,

Marcin Mirosław Kubiczek

Szanowni Państwo,

aktualizując informacje o stanie postępowania upadłościowego spółki pod firmą: Eurocent S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadły” lub „Spółka”), Kurator dokonał kolejnej analizy akt postępowania upadłościowego Spółki. Pozwoliło to na ustalenie, że pomimo upływu terminu do zgłaszania wierzytelności i dokonanie stosownego zgłoszenia przez Kuratora, z przyczyn niezależnych od Syndyka, nie doszło jeszcze do obwieszczenia o wyłożeniu listy wierzytelności ani do jej zatwierdzenia.

W toku postępowania upadłościowego, Syndyk przedłożył listę wierzytelności. Jednak ze względu na fakt, że nie wszystkie zgłoszenia wierzytelności zostały przekazane Syndykowi, to został on zobowiązany do rozpoznania zgłoszeń wierzytelności przekazanych w późniejszym terminie i uzupełnienia listy wierzytelności.

W dniu 30 sierpnia 2019 roku, Syndyk przedłożył pismo, w treści którego wskazał, że ostanie przekazane Syndykowi zgłoszenia wierzytelności zostały rozpoznane, a przygotowana lista wierzytelności została uzupełniona i przedłożona Sędziemu-komisarzowi. Wobec czego, zrealizowane zostały przesłanki do wyłożenia listy wierzytelności. Przy czym, dalsze czynności należą do Sędziego-komisarza i Sądu.

Jeśli natomiast chodzi o likwidację osobnej masy upadłości, to ze względu na specyfikę zabezpieczenia (zastaw rejestrowy ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym), jest ona na wczesnym etapie.

Syndyk wraz z Kuratorem podjęli rozmowy z EQUES Investment TFI S.A. w celu omówienia aktualnej sytuacji funduszu ERC FIZ. W dalszej kolejności prowadzone były rozmowy w przedmiocie likwidacji Funduszu lub podjęcia innych działań, które pozwolą na zaspokojenie zabezpieczonych podmiotów. Nie podjęto jeszcze żadnych rozstrzygnięć, ale rozmowy i dalsze czynności likwidacyjne będą kontynuowane.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez EUROCENT S.A. w upadłości i zabezpieczonymi rzeczowo na jego majątku, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

Z wyrazami Szacunku,

Marcin Mirosław Kubiczek

Szanowni Państwo,

aktualizując informacje o stanie postępowania upadłościowego spółki pod firmą: Eurocent S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadły” lub „Spółka”), Kurator informuje, że postanowieniem z dnia 10.01.2019 r. Sąd upadłościowy dokonał wykładni postanowienia Sądu z dnia 20.04.2018 r., wskazując, iż Sąd ustanowił Kuratora w osobie Marcina Kubiczka wyłącznie dla reprezentowania praw obligatariuszy serii G, zabezpieczonych rzeczowo (zastawem) na majątku Upadłego.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez EUROCENT S.A. w upadłości i zabezpieczonymi rzeczowo na jego majątku, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

Z wyrazami Szacunku,

Marcin Mirosław Kubiczek

Szanowni Państwo,

aktualizując informacje o stanie postępowania upadłościowego spółki pod firmą: Eurocent S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadły” lub „Spółka”), Kurator dokonał kolejnej analizy akt postępowania upadłościowego Spółki. Pozwoliło to na ustalenie, że do akt postępowania upadłościowego został złożony Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki („Opis” lub „Wycena”) sporządzony przez biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie finansów – wyceny akcji spółek prawa handlowego, wartości znaków towarowych, utraconych korzyści, analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych Leszka Olszewskiego.

Przedsiębiorstwo zostało wycenione przy wykorzystaniu podejścia majątkowego, metodą skorygowanych aktywów netto oraz metodą likwidacyjną. Z wyceny wyłączono inwestycje krótkoterminowe.

W Wycenie zawarto następujące informacje podsumowujące:

 1. zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 19.04.2018 r., według zapisów księgowych, wartość majątku Spółki wynosiła 12 361 470,00 zł;
 2. aktualna wartość rynkowa majątku Spółki wynosi 3 227 235,00 zł;
 3. zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 19.04.2018 r., według zapisów księgowych, wartość certyfikatów inwestycyjnych ERC FIZ, stanowiących zabezpieczenie obligacji Spółki serii G, wynosiła 8 968 896,01 zł;
 4. aktualna wartość rynkowa, certyfikatów inwestycyjnych ERC FIZ, stanowiących zabezpieczenie obligacji Spółki serii G, wynosi 2 613 433,00 zł.

Wobec powyższego, zaznaczyć należy, że Kurator pozostaje w kontakcie Syndykiem i będzie uczestniczył w likwidacji osobnej masy upadłości prowadzonej przez Syndyka. O działaniach podejmowanych przez Syndyka, mających na celu likwidację osobnej masy upadłości, Obligatariusze zostaną zawiadomieni również m. in. poprzez ogłoszenia zamieszczane na niniejszej stronie internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez EUROCENT S.A. w upadłości i zabezpieczonymi rzeczowo na jego majątku, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

Z wyrazami Szacunku,

Marcin Mirosław Kubiczek

Szanowni Państwo,

aktualizując informacje o stanie postępowania upadłościowego spółki pod firmą: Eurocent S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadły” lub „Spółka”), należy wskazać, że do zadań Kuratora należy:

1. zgłoszenie do masy upadłości:

 • ogólnej sumy nominalnej nieumorzonych do dnia ogłoszenia upadłości obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz ogólnej sumy niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
 • ogólnej sumy obligacji oraz odsetek płatnych po dniu ogłoszenia upadłości;

2. uczestniczenie w likwidacji osobnej masy upadłości prowadzonej przez Syndyka.

Kurator dokonał zgłoszenia sum wskazanych powyżej, ale zgłoszenie nie zostało jeszcze rozpatrzone. Co więcej, większość ze zgłoszeń wierzytelności nie została jeszcze przekazana Syndykowi.

Jeśli chodzi o uczestnictwo Kuratora w likwidacji osobnej masy upadłości prowadzonej przez Syndyka, to Kurator pozostaje w kontakcie Syndykiem, ale w chwili obecnej, likwidacja osobnej masy upadłości nie weszła w fazę operacyjną.

Ponadto, jeśli chodzi o wniosek o wykładnię postanowienia z dnia 20.04.2018 r., w zakresie umocowania Kuratora do reprezentowania praw Obligatariuszy, których prawa nie zostały zabezpieczone na majątku Upadłego, to Kurator wystąpił ze stosownym wnioskiem, ale ten oczekuje na rozpoznanie.

Kolejne informacje o działaniach podejmowanych przez Kuratora, będą zamieszczane na niniejszej stronie internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez EUROCENT S.A. w upadłości i zabezpieczonymi rzeczowo na jego majątku, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

Z wyrazami Szacunku,

Marcin Mirosław Kubiczek

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż postanowieniem z dnia 20.04.2018 r., Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki pod firmą: Eurocent S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000422501 („Upadły” lub „Spółka”). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt: VIII GUp 162/18, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka Kuratorem dla reprezentowania praw Obligatariuszy Spółki, bowiem Upadły wyemitował obligacje, dla zabezpieczenia których ustanowiono zabezpieczenie na majątku Spółki.

Kurator dla reprezentowania praw Obligatariuszy powinien zgłosić do masy upadłości:

 1. ogólną sumę nominalną nieumorzonych do dnia ogłoszenia upadłości obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz ogólną sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
 2. ogólną sumę obligacji oraz odsetek płatnych po dniu ogłoszenia upadłości.

 

Ponadto w zgłoszeniu należy wymienić składniki majątku Upadłego, na których ustanowiono zabezpieczenie praw Obligatariuszy. Przedmiot zabezpieczenia stanowił będzie osobną masę upadłości przeznaczoną na zaspokojenie praw zabezpieczonych Obligatariuszy. Likwidacja osobnej masy upadłości przeprowadzona zostanie przez Syndyka z udziałem Kuratora.

Jeżeli osobna masa upadłości nie wystarczy na pełne zaspokojenie należności Obligatariuszy, należności niezaspokojone będą podlegały zaspokojeniu z funduszu masy upadłości. W tym miejscu, Kurator pragnie zwrócić uwagę Obligatariuszy na fakt, że w nauce prawa sporne jest, czy warunkiem uwzględnienia niezaspokojonej wierzytelności Obligatariusza w ogólnym podziale funduszy masy upadłości jest zgłoszenie wierzytelności przez tego wierzyciela i wciągnięcie na listę wierzytelności na zasadach ogólnych. Zgodnie z pierwszym poglądem spełnienie wskazanego warunku jest konieczne. Natomiast zgodnie z drugim poglądem niezaspokojone, z osobnej masy upadłości, wierzytelności Obligatariuszy Syndyk umieszcza z urzędu w podziale ogólnym funduszy masy.

Wobec czego, Kurator sugeruje, aby Obligatariusze, których wierzytelności nie zostaną zaspokojone z osobnej masy upadłości, zwrócili się do Syndyka z prośbą o informację, czy Syndyk umieści niezaspokojone, z osobnej masy upadłości, wierzytelności obligatariuszy, z urzędu w podziale ogólnym funduszy masy. Jeśli Syndyk tego nie zrobi, to Obligatariusze będą zobowiązani do dokonania zgłoszenia wierzytelności (dopiero gdy osobna masa upadłości nie wystarczy na pełne zaspokojenie należności Obligatariuszy).

Zgodnie z Prawem upadłościowym, Kurator reprezentuje prawa Obligatariuszy, jeżeli dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono zabezpieczenie na majątku emitenta. Natomiast zgodnie z postanowieniem Sądu Upadłościowego z dnia 20.04.2018 r., należy rozważyć uprawnienie Kuratora do reprezentowania praw Obligatariuszy, których obligacje nie zostały zabezpieczone na majątku Spółki. Aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości, jakie mogą dotyczyć zakresu prawnego umocowania Kuratora, Kurator wystąpił do Sądu Upadłościowego z wnioskiem o wykładnię postanowienia z dnia 20.04.2018 r., w zakresie umocowania Kuratora do reprezentowania praw Obligatariuszy, których prawa nie zostały zabezpieczone na majątku Upadłego. Do czasu dokonania rozstrzygnięcia przez Sąd, Kurator rekomenduje, aby Obligatariusze, których prawa nie zostały zabezpieczone na majątku Upadłego, z ostrożności, dokonywali Sędziemu-Komisarzowi zgłoszenia przysługujących im wierzytelności.

O dokonaniu wykładni postanowienia z dnia 20.04.2018 r., Kurator poinformuje poprzez dokonanie aktualizacji niniejszej informacji dla Obligatariuszy.

O ogłoszeniu upadłości Spółki obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 09 maja 2018 roku. Zatem, wierzytelności powinny zostać zgłoszone do dnia 08 czerwca 2018 roku, tj.w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia, przy czym termin ten jest instrukcyjny.

Mając na uwadze powyższe, zaznaczyć należy, że:

 1. Kurator zgłosi do masy upadłości wierzytelności Obligatariuszy, których obligacje zostały zabezpieczone na majątku Spółki, tj.:
 2. ogólną sumę nominalną nieumorzonych do dnia ogłoszenia upadłości obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz ogólną sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
 3. ogólną sumę obligacji oraz odsetek płatnych po dniu ogłoszenia upadłości;
 4. do czasu dokonania wykładni postanowienia z dnia 20.04.2018 r., Obligatariusze, których prawa nie zostały zabezpieczone na majątku Spółki, z ostrożności, powinni dokonywać zgłoszenia przysługujących im wierzytelności Sędziemu-Komisarzowi. Zgłoszenie powinno zostać dokonane do dnia 08 czerwca 2018 roku.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez EUROCENT S.A. w upadłości, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com

W Państwa wiadomości prosimy o wskazanie liczby, serii i zabezpieczenia posiadanych przez Państwa obligacji.

Z wyrazami Szacunku,

Marcin Mirosław Kubiczek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20.04.2018 r., doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek został ustanowiony Kuratorem dla reprezentowania praw obligatariuszy EUROCENT S.A. w upadłości.

Podstawowym zadaniem Kuratora jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności Obligatariuszy zabezpieczonych rzeczowo na majątku Emitenta.

Kurator nie posiada prawnego umocowania do reprezentowania innych niż zabezpieczeni rzeczowo Obligatariuszy, w związku z czym powinni oni samodzielnie zgłosić przysługujące im wierzytelności Sędziemu-Komisarzowi.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez EUROCENT S.A. w upadłości i zabezpieczonymi rzeczowo na jego majątku, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com

W Państwa wiadomości prosimy o wskazanie liczby, serii i zabezpieczenia posiadanych przez Państwa obligacji.

Z wyrazami Szacunku,

Marcin Mirosław Kubiczek