Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika J&A sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (KRS: 0000336229, NIP: 7542984404, REGON: 160256652)

Postanowieniem z dnia 29.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt: V GU 357/19, Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika J&A sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (KRS: 0000336229, NIP: 7542984404, REGON: 160256652). Sędziego-komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej, a syndyka w osobie spółki Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: V GUp 200/19.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.