Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Marzeny Makuch (PESEL: 78091916962), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Postanowieniem z dnia 05.12.2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość Marzeny Makuch (PESEL:78091916962), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt XII GUp 376/18.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Marzeny Makuch (PESEL: 78091916962), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 376/18, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonego w Jastrzębiu Zdroju, przy ulicy Zielonej 34, o łącznej powierzchni użytkowej 47,05 m2, będącej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju. Dla przedmiotowej nieruchomości nie urządzono księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży tj.107 200,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028) ul. Francuska 34, w dniu 18.03.2021 r. o godz. 16:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.