W XII 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał opinię prywatną w sprawie ustalenia ekonomicznej racjonalności decyzji zarządczych Prezesa Zarządu sp. z o.o., w świetle typizacji art. 286 § 1 KK oraz 296 §1a KK- w związku z obowiązkiem prowadzenia spraw spółki wg zasady określonej w art. 293 § 2 KSH.

Warto przypomnieć, iż art. 296 § 1a KK typizuje sytuację, w ramach której sprawca “przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej”, z kolei art. 286 § 1 KK dotyczy sytuacji, w której sprawca “w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania”.

Opinia zamówiona została przez spółkę z o.o. na okoliczność ustalenia, czy Prezes Zarządu tej spółki prowadził jej interesy w sposób racjonalny i zgodny z zasadami prowadzenia powierzonych spraw/interesów w obrocie gospodarczym oraz zgodnie z zakresem obowiązków i zadań, które mu powierzono. W razie negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytania, biegły prywatny dokonać miał ustalenia, czy jego działania lub ewentualne zaniechania skutkowały poniesieniem przez w/w spółkę szkody majątkowej, względnie też, czy takie działania sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w majątku przedmiotowej spółki (art. 296 § 1a KK).

W treści sporządzonej opinii prywatnej, biegły Marcin Kubiczek przedstawił w sposób obszerny stan faktyczny w sprawie, opisując zidentyfikowane działania Prezesa Zarządu, a następnie dokonując ich eksperckiej interpretacji poprzez wskazanie, czy Prezes Zarządu dochował należytej staranności w procesie pełnienia swojej funkcji, a także czy dopełnił ciążących na nim obowiązków z zarządczego punktu widzenia. Wskazano również, czy w realiach przedmiotowej sprawy można mówić o naturalnym ryzyku zarządczym lub elastycznym i odważnym zarządzaniu, jako okolicznościach wyłączających odpowiedzialność Prezesa Zarządu.

Biegły prywatny wskazał również, czy z ekonomiczno-zarządczego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy niedopełnieniem przez Prezesa Zarządu obowiązków poprzez zaniechania opisane w treści opinii eksperckiej a materializacją konkretnego i realnego niebezpieczeństwa powstania szkody majątkowej w majątku spółki z o.o. W konkluzjach przedmiotowej opinii wskazano, iż nie można wykluczyć, że Prezes Zarządu nie tyle nie dopełnił należytej staranności, co działał z zamiarem doprowadzenia spółki z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez właściwy organ śledczy powinno ostatecznie potwierdzić lub zaprzeczyć, czy Prezes Zarządu działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, celowo doprowadzając spółkę z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a tym samym czy wypełnione zostały znamiona art. 286 § 1 KK, bowiem biegły prywatny nie dysponował w tym zakresie niezbędnymi instrumentami.

Czytaj notkę w PDF: