Uprzejmie informujemy, iż biegły Marcin Kubiczek sporządził opis i oszacowanie na potrzeby przygotowanej likwidacji w myśl art. 319 w zw. z art. 56a ust. 3 Prawa upadłościowego, dla spółki prawa handlowego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przedsiębiorstwo dłużnika prowadziło przede wszystkim działalność inwestycyjną i holdingową. Jako podmiot notowany na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dłużna spółka zajmowała się inwestowaniem w przedsięwzięcia typu startup w celu późniejszego zbycia udziałów lub akcji w tych przedsiębiorstwach, przy czym na dzień sporządzania opisu i oszacowania oraz składania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży spółka ta nie prowadziła już przedmiotowej działalności, ponadto brak było też istniejących projektów startupów w toku.

Niezbędnym elementem wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack), integralnym względem wniosku o ogłoszenie upadłości (bez względu na to, czy składa go wierzyciel czy sam dłużnik), jest opis i oszacowanie przedsiębiorstwa objętego wnioskiem pre-packowym, który w niniejszej sprawie sporządził właśnie biegły Marcin Kubiczek. Celem opisu i oszacowania jest dostarczenie organom postępowania upadłościowego wiedzy o wartości przedmiotu wyceny, tj. wartości przedsiębiorstwa. Wiedza ta jest niezbędna bowiem do likwidacji masy upadłości, która w przypadku przedmiotu wyceny miałaby przebiegać w trybie określonym w art. 56a prawa upadłościowego (pre-pack).

W treści sporządzonego opisu i oszacowania biegły Marcin Kubiczek oszacował wartość przedsiębiorstwa dłużnika za pomocą odpowiednio dostosowaną do okoliczności sprzedaży metodą skorygowanych aktywów netto. Warto zaznaczyć, iż opis i oszacowanie to dokument znacznie bardziej złożony niż raport z wyceny, a w większości przypadków jego sporządzenie skutkuje realną transakcją biznesową, pozostającą pod oceną Sądu i innych organów postępowania upadłościowego.

W myśl art. 319 ust. 2 PU biegły zobowiązany jest do określenia w treści opisu i oszacowania w szczególności takich elementów jak: przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia. W ramach poczynionej wyceny metodą majątkową biegły uwzględnił dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży.  W toku czynności badawczych, autor wyceny zidentyfikował następujące kategorie aktywów dłużnika (będące przedmiotem przygotowanej likwidacji): udziały i akcje, należności, a także prawa wynikające z umów [aktywo pozabilansowe]. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez dłużnika w innych spółkach prawa handlowego biegły przedstawił w ramach odrębnych wycen, będących załącznikami do opisu i oszacowania. W żadnym przypadku nie znaleziono podstaw do zastosowania wyceny dochodowej, zatem wyceniający dokonał ich wyceny metodą majątkową. Należy spodziewać się, że opis i oszacowanie sporządzony w niniejszej sprawie będzie stanowił istotną wskazówkę dla rozstrzygnięć Sądu upadłościowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a także w postępowaniu upadłościowym.

Warto dodać, że przygotowana likwidacja (pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już pierwsze dwa lata funkcjonowania przygotowanej likwidacji potwierdzają jej przydatność oraz atrakcyjność, zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej. Zachęcamy do lektury raportu pod wyżej załączonym linkiem.

Czytaj notkę w PDF: