Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika- PROWBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach [KRS: 0000161474, NIP: 6310017920, REGON: 271805854]

 

Zawiadamia się, iż w dniu 04.11.2020 r., Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ogłosił upadłość spółki PROWBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego – komisarza w osobie asesora sądowego Karoliny Kaczmarzyk- Jarząbek, zastępcę Sędziego – komisarza w osobie asesora sądowego Magdaleny Michalskiej- Kani oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe obecnie toczy się pod sygnaturą akt: XII GUp 401/20.

 Postępowanie upadłościowe toczy się na podstawie przepisów prawa upadłościowego obowiązujących do dnia 23 marca 2020 r. 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.