Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika ROPAKO sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu [KRS: 0000092493, NIP: 7542710316, REGON: 532301801]

 

Postanowieniem z dnia 21.09.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt: V GU 110/19, Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość dłużnika ROPAKO sp. z o.o. z siedzibą w Opolu [KRS: 0000092493, NIP: 7542710316, REGON: 532301801]. Sędziego-komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, a syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: V GUp 223/20.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis postanowienia Sądu (kliknij w ikonkę poniżej):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.