[A-OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO]

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 29.04.2021 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: V GR 8/21 otworzył postępowanie sanacyjne względem dłużnika: SANAKIEWICZ sp. z o.o. w Szówsku, 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Książąt Czartoryskich 29, KRS: 0000095578 /obecnie w restrukturyzacji/

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 29.04.2021 r.

[B- USTANOWIENIE ZARZĄDCY]

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono zarządcę w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd zezwolił Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa, w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

[C- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA]

  • Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego- również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych [restrukturyzacyjnych], przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem zarządca informuje, że propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w możliwie najwyższym stopniu.

  • W terminie do trzech miesięcy od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego zostanie przygotowany przez zarządcę plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 29.04.2021 r., a przygotowany zostanie przez zarządcę w oparciu o dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spis wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania może złożyć sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-komisarz.

  • Po złożeniu przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez Sędziego-komisarza, zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz realizacji całości albo części planu restrukturyzacyjnego, Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu, Sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści określonych przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne [dalej: „PR”].

  • W postępowaniu sanacyjnym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności, lecz, jak już wspomniano, w myśl art. 91 ust. 1 PR wierzycielom przysługuje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

  • Zgodnie z art. 252 ust. 1 PR w zw. z art. 297 PR, od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.

  • Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności [w myśl art. 310 PR].

  • W myśl regulacji ujętych w art. 312 PR, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego [tj. przed dniem 29.04.2021 r.], ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Nadto, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.

  • Wszystkie postępowania sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu.

  • Postępowanie sanacyjne będzie się toczyło przed Sądem restrukturyzacyjnym w Opolu pod sygnaturą V GRs 2/21.

Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 29.04.2021 r. Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania sanacyjnego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności zaś model przedmiotowego postępowania uregulowano w art. 283-322 PR.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu postępowania będą na bieżąco zamieszczane na niniejszej stronie.

INFORMACJE I DOKUMENTY

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.