INFORMACJE I DOKUMENTY

[A- OTWARCIE POSTĘPOWANIA]

Niniejszym na podstawie art. 52 ust. 3 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15.05.2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579) [dalej także: "PR"], zawiadamiam, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczego, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 04.04.2023 r.,w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: OP1P/GR/3/2023 otworzył postępowanie sanacyjne względem dłużnika:

SOMEO SPÓŁKA AKCYJNA (adres: ul. Gogolińska 10, 47-100 Strzelce Opolskie, KRS: 0000369466) /obecnie w restrukturyzacji/.

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 04.04.2023 r.

[B- USTANOWIENIE ZARZĄDCY I SĘDZIEGO KOMISARZA]

 1. Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono zarządcę, którego funkcję pełnić będzie: Marcin Mirosław Kubiczek. Sąd zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Jednocześnie zawiadamia się, iż w myśl art. 293 Prawa Restrukturyzacyjnego otwarcie postępowania sanacyjnego powoduje wygaśnięcie prokury oraz innych pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika.

[C- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA]

 1. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego- również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych [restrukturyzacyjnych], przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem zarządca informuje, że propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w możliwe najwyższym stopniu.
 2. Poucza się jednocześnie o sposobie wnoszenia pism procesowych, o których w art. 196a-c PR,
  a w szczególności przywołuje się przepisy art. 196a ust. 1 PR: „W postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 196c, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, nadzorcy, zarządcy albo organu, do którego przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio, o czym poucza się wnoszącego pismo albo dokument. Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest nadzorca, zarządca albo organ, do którego przepisy o nadzorcy albo zarządcy stosuje się odpowiednio.”Szersze pouczenie w zakresie sposobu wnoszenia pism procesowych znajduje się w dalszej części zawiadomienia (art. 196a-c PR).
 3. W terminie wynikającym z art. 313 PR zostanie przygotowany przez zarządcę plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 04.04.2023 r., a przygotowany zostanie przez zarządcę w oparciu o dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spis wierzytelności obwieszcza się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania może złożyć sprzeciw co do nieuznania własnej wierzytelności, jak i co do uznania wierzytelności innego wierzyciela, który rozpoznaje Sędzia-komisarz.
 4. W postępowaniu sanacyjnym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności, lecz, jak już wspomniano, w myśl art. 91 ust. 1 PR wierzycielom przysługuje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
 5. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności [w myśl art. 310 PR]. Koszty tak wszczętych postępowań obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności
  w całości w spisie wierzytelności.
 6. Postępowania sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne i przed Sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przed zarządcę, albo przeciwko niemu. Postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnik [w myśl art. 311 PR].
 7. Po złożeniu przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez Sędziego-komisarza, zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz realizacji całości albo części planu restrukturyzacyjnego, Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu wierzyciele zawiadomieni zostaną zgodnie z art. 105 PR. Sędzia komisarz może zarządzić głosowanie drogą korespondencyjną bez zwoływania zgromadzenia wierzycieli [w myśl art. 110 PR].
 8. Zgodnie z art. 252 ust. 1 PR w zw. z art. 297 PR, od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.
 9. W myśl regulacji ujętych w art. 312 PR, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego [tj. przed dniem 04.04.2023 r.], ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Nadto, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.
 10. Postępowanie sanacyjne toczy się przed Sądem Restrukturyzacyjnym w Opolu pod sygnaturą OP1O/GRs/1/2023. Akta sprawy Sąd restrukturyzacyjny prowadzi wyłącznie elektronicznie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygnaturą jak wyżej.

 

Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 04.04.2023 r.

Niniejszym zarządca poucza o treści przepisów, w zakresie niezbędnym do realizacji praw wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego, jak również przepisów regulujących zasady składnia i doręczania pism za pośrednictwem Systemu KRZ, poprzez przytoczenie ich pełnej treści wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami.

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r.

Prawo restrukturyzacyjne

Art. 196a. Prawa restrukturyzacyjnego

 1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 196c, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, nadzorcy, zarządcy albo organu, do którego przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio, o czym poucza się wnoszącego pismo albo dokument. Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest nadzorca, zarządca albo organ, do którego przepisy o nadzorcy albo zarządcy stosuje się odpowiednio.
 2. Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
 3. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe dołącza się załączniki w postaci elektronicznej.
 4. Jeżeli załączane dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, do pisma dołącza się:
 • poświadczone elektronicznie odpisy dokumentów;
 • elektroniczne kopie dokumentów.
 1. Poza podmiotami określonymi w przepisach szczególnych elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać występująca w sprawie w charakterze uczestnika lub organu postępowania albo pełnomocnika osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Elektronicznego poświadczenia odpisu protokołu posiedzenia rady wierzycieli oraz odpisu uchwały podjętej na posiedzeniu rady wierzycieli może również dokonać przewodniczący rady wierzycieli.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego składa się w sądzie restrukturyzacyjnym bez wezwania w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma. Przepis 130 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
 3. W każdym piśmie procesowym należy wskazać imię i nazwisko wnoszącego pismo albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wnoszący pismo będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wnoszący pismo ma taki numer.
 4. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 7, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6.
 5. W piśmie procesowym wnoszący pismo może podać numer telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej.

 

Art. 196b. Prawa restrukturyzacyjnego

 1. Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą również wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.
 3. Pracownik biura podawczego wprowadza treść wniosku lub oświadczenia do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, podając imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby przekazującej ustnie treść wniosku lub oświadczenia ustalone na podstawie dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i oznaczenie organu, który go wydał, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację tej osoby. Wprowadzona do systemu treść wniosku lub oświadczenia podlega wydrukowaniu i podpisaniu przez osobę przekazującą ustnie treść wniosku lub oświadczenia oraz złożeniu do zbioru dokumentów. Wniosek lub oświadczenie wprowadzone do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje podpisem pracownik biura podawczego zgodnie z art. 196a ust. 2.
 4. Przepisy art. 196a ust. 3, 4 i 6-9 stosuje się odpowiednio, z tym że elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać pracownik biura podawczego.
 5. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, wnoszą pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, przepis 130 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

 

Art. 196c. Prawa restrukturyzacyjnego

Pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także oferty składane w toku przetargu lub aukcji wnosi się z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Art. 198. Prawa restrukturyzacyjnego

 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się dłużnikowi, osobom, których postanowienie dotyczy, oraz nadzorcy albo zarządcy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Postanowień dotyczących ogółu wierzycieli nie doręcza się wierzycielom.
 2. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Przepis 1311 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do doręczeń dokonywanych osobom, o których mowa w art. 196b ust. 1.
 4. Osoby, o których mowa w art. 196b ust. 1, mogą dokonać wyboru doręczenia elektronicznego, jeżeli wniosły pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego jest skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe po złożeniu oświadczenia o rezygnacji.
 5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego doręczenia dokonywanego osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego pisma. Nie dotyczy to doręczeń dokonywanych tymczasowemu nadzorcy sądowemu, zarządcy przymusowemu, syndykowi albo organowi, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.
 6. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, skierowane do osoby albo jednostki, która nie ma założonego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym należy pouczyć przy pierwszym doręczeniu wraz z pouczeniem o sposobie założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe oraz sposobie uwierzytelnienia się.
 7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.

Art. 339. Prawa restrukturyzacyjnego

Wierzyciel, którego miejsce zwykłego pobytu, miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się za granicą, korzysta w postępowaniu restrukturyzacyjnym z praw, które przysługują wierzycielowi, którego miejsce zwykłego pobytu, miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 340. Prawa restrukturyzacyjnego

 1. Wierzyciel, który nie ma miejsca zwykłego pobytu, miejsca zamieszkania albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do prowadzenia sprawy, wskazuje pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń, pisma sądowe przeznaczone dla wierzyciela, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wierzyciela poucza się o tym przy pierwszym doręczeniu. Wierzyciela poucza się również o tym, kto może zostać ustanowiony pełnomocnikiem.

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego

 • 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma;

4) osnowę wniosku lub oświadczenia;

5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników.

 • 11. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
 • 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

11) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

 • 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.
 • 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.
 • 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 • 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
 • 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Art.  128 Kodeksu postępowania cywilnego

 • 1. Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.
 • 2. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się poświadczone elektronicznie odpisy załączników.

 

Art.  129 Kodeksu postępowania cywilnego

 • 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.
 • 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 21. Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej następuje z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika dokumentu do systemu teleinformatycznego.

 

Art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego

1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

11. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc, przy czym gdyby doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące.

2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.

5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871 podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej.

6. Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pismo może być wniesione wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pismo wnosi się wraz z opłatą. Pismo wniesione bez opłaty nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. W razie jednoczesnego wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego więcej niż jednego pisma podlegającego opłacie żadne z tych pism nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, jeżeli nie uiszczono opłaty w wysokości sumy opłat należnych od wszystkich pism.

7. W przypadku wniesienia pisma podlegającego opłacie z naruszeniem § 6 przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności.

8. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się, jeżeli wnoszący pismo jest zwolniony z mocy prawa od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej należnej od tego pisma, a także w razie zwolnienia od tych kosztów przyznanego przez sąd lub w razie zgłoszenia wniosku o takie zwolnienie.

 

Art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego

1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

2. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

4. Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz.U. 2021 poz. 2204)

Na podstawie art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zakładania i udostępniania konta oraz sposób korzystania z konta i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) właścicielu konta – należy przez to rozumieć podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

2) koncie – należy przez to rozumieć zbiór danych identyfikujących tożsamość właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

3) użytkowniku konta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dla której założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

4) nazwie użytkownika – należy przez to rozumieć niepowtarzalny identyfikator użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postepowanie sądowe;

5) zarządzaniu kontem – należy przez to rozumieć wprowadzanie do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe i zmianę w tym systemie konfigurowalnych danych, w szczególności wskazywanie uprawnień poszczególnych użytkowników kont, adresu poczty elektronicznej do powiadomień oraz aktualizacji danych podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

6) administratorze konta – należy przez to rozumieć użytkownika konta, który posiada uprawnienie do zarządzania kontem na koncie własnym lub koncie innego właściciela konta;

7) uprawnionym użytkowniku – należy przez to rozumieć użytkownika konta, który posiada uprawnienie do wykonywania czynności innych niż zarządzanie kontem na koncie własnym lub koncie innego właściciela konta;

8) uwierzytelnieniu – należy przez to rozumieć proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

9) identyfikatorze osoby fizycznej – należy przez to rozumieć:

a) osobisty krajowy numer identyfikacyjny – kraj, wartość,

b) identyfikator podatkowy – kraj, wartość,

c) numer osobistego dokumentu identyfikacyjnego – kraj, wartość,

d) inny identyfikator odczytany z kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli jest zgodny z normą ETSI TS 119 412-1;

10) identyfikatorze podmiotu niebędącego osobą fizyczną – należy przez to rozumieć jeden z poniższych identyfikatorów:

a) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b) NIP,

c) inny niż polski identyfikator podatku od wartości dodanej – kraj, wartość,

d) inny niż polski identyfikator krajowego rejestru handlowego – kraj, wartość,

e) numer autoryzacji dostawcy usług płatniczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, z późn. zm. 1 ) – kraj, wartość,

f) globalny identyfikator podmiotu prawnego według ISO 17442 – oznaczenie kraju według ISO 3166 równe XG, wartość,

g) inny identyfikator odczytany z kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej, jeżeli jest zgodny z normą ETSI TS 119 412-1;

11) identyfikatorze konta – należy przez to rozumieć niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta podczas jego zakładania w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

12) zamknięciu konta – należy przez to rozumieć brak możliwości uwierzytelnienia osoby fizycznej na koncie za pomocą dostępnych sposobów uwierzytelnienia, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną brak możliwości udostępnienia tego konta uprawnionemu użytkownikowi i administratorowi konta.

 1. Przez osobisty krajowy numer identyfikacyjny, identyfikator podatkowy, osobisty dokument identyfikacyjny, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a-c, rozumie się w szczególności odpowiednio numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer dowodu osobistego albo paszportu albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 3. 1. Konto osoby fizycznej zakłada się w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, zwanym dalej „systemem teleinformatycznym”, po określeniu nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej do powiadomień, hasła oraz złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
 1. Identyfikator osoby fizycznej, imię lub imiona i nazwisko są ustalane na podstawie danych odpowiednio z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego albo na podstawie danych identyfikujących osobę fizyczną przekazanych za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej i zapisywane na koncie.
 2. Z chwilą założenia konta osoba fizyczna, która je założyła, staje się administratorem konta i uprawnionym użytkownikiem.
 3. Zmiana hasła lub nazwy użytkownika wymaga potwierdzenia przez użytkownika konta podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo uwierzytelnienia przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
 4. Zmiana lub dodanie imienia lub nazwiska lub dodanie identyfikatora osoby fizycznej wymaga ponownego potwierdzenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo uwierzytelnienia przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
 5. Dodanie lub zmiana identyfikatora osoby fizycznej wymaga potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, umożliwiającego zweryfikowanie zgodności imienia i nazwiska z imieniem i nazwiskiem zapisanym na koncie.
 6. Zmiana imienia lub nazwiska wymaga potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, umożliwiającego zweryfikowanie zgodności identyfikatora osoby fizycznej z identyfikatorem zapisanym na koncie.
 7. W przypadku potrzeby dokonania zmiany, o której mowa w ust. 5, i braku możliwości jej potwierdzenia w sposób, o którym mowa w ust. 6 i 7, osoba fizyczna może zwrócić się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości, który po pozytywnej weryfikacji wniosku dokonuje zmian na koncie osoby fizycznej.
  § 4. 1. Osoba fizyczna może zostać uwierzytelniona w jeden z następujących sposobów:

1) przez wpisanie nazwy użytkownika i hasła;

2) przez użycie danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, który zawiera identyfikator zapisany na koncie;

3) przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

 1. Po uwierzytelnieniu osobie fizycznej udostępnia się konta, w odniesieniu do których jest właścicielem konta, administratorem konta i uprawnionym użytkownikiem.
  § 5. 1. Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną zakłada w systemie teleinformatycznym:

1) sąd – po złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w imieniu tego podmiotu pisma procesowego albo

2) Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego potrzeby posiadania konta

– wraz z jednoczesnym zgłoszeniem administratora lub administratorów konta.

 1. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną, chyba że stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego Minister Sprawiedliwości ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie podmiotu niebędącego osobą fizyczną zawiera:

1) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa;

2) oznaczenie formy prawnej;

3) siedzibę i adres;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub NIP, a w przypadku ich braku – inny identyfikator;

5) imię lub imiona i nazwisko administratora konta oraz identyfikator jego konta w systemie teleinformatycznym.

 1. Konta podmiotu niebędącego osobą fizyczną nie zakłada się w przypadku:

1) negatywnej weryfikacji danych identyfikujących podmiot na podstawie danych we właściwych rejestrach lub ewidencjach;

2) ustalenia, że istnieje w systemie teleinformatycznym konto tego podmiotu;

3) ustalenia, że nie istnieje konto osoby wskazanej jako administrator konta tego podmiotu.

§ 6. 1. Dopuszczalne jest wyznaczenie na koncie więcej niż jednego administratora konta.

 1. Podmiot niebędący osobą fizyczną może wyznaczyć nowego administratora konta lub odwołać dotychczasowego administratora przez zgłoszenie złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Ministra Sprawiedliwości.
 2. Osoby działające na koncie jako administratorzy konta i uprawnieni użytkownicy działają w imieniu i na rzecz właściciela konta.§ 7. 1. Konto osoby fizycznej może być przez nią zamknięte za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 1. Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną jest zamykane na skutek zgłoszenia właściciela konta złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Ministra Sprawiedliwości.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

  8. Przepisów § 3-7 nie stosuje się do kont wykorzystywanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu wieczystoksięgowym wszczynanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jakie są zasady sporządzania i składania pism i dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

 1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (dalej jako „System KRZ” lub „KRZ”) z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy (zasady logowania do Systemu KRZ są opisane w dalszej części niniejszego pouczenia). W przypadku braku formularza dedykowanego dla określonego rodzaju pisma lub dokumentu, należy w zakładce pt. „Katalogu dokumentów” wyszukać wzór pisma o nazwie „Pismo inne” (jest to pismo opatrzone numerem 70008). Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem KRZ nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu lub nadzorcy układu (art. 196a ust. 1 PR).
 2. Wskazany powyżej (w pkt. 1) obowiązek wnoszenia pisma procesowych i dokumentów za pośrednictwem Systemu KRZ nie dotyczy następujących pism:
 • pism procesowych i dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • ofert składanych w toku przetargu lub aukcji.
 1. Pisma procesowe oraz dokumenty wnoszone za pośrednictwem Systemu KRZ należy podpisać w jeden z poniższych sposobów: (i) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (ii) podpisem zaufanym, (iii) podpisem osobistym albo (iv) uwierzytelnić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
 2. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem Systemu KRZ dołącza się załączniki w postaci elektronicznej (skany albo dokumenty elektroniczne). Skany dokumentów papierowych, które zostaną wprowadzone do Systemu KRZ przez pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo doradcą restrukturyzacyjnym stanowią poświadczony elektronicznie odpis dokumentu. Z kolei skany wprowadzone do Systemu KRZ przez inne podmioty stanowią elektroniczną kopię dokumentu. W przypadku złożenia elektronicznej kopii dokumentu niezbędne jest złożenie w sądzie bez oczekiwania na wezwanie w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma oryginału dokumentu albo jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Złożenie oryginału albo odpisu dokumentu z uchybieniem temu terminowi będzie skutkować zwrotem złożonego po terminie oryginału albo odpisu dokumentu na podstawie stosowanego odpowiednio art. 130 § 2 k.p.c. Jeżeli pismo jest adresowane do Nadzorcy układu, ww. zasadę należy stosować wobec Nadzorcy układu i złożyć pismo w kancelarii Nadzorcy układu.

  W jaki sposób sąd oraz zarządca dokonują doręczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

 1. Pisma, zarządzenia oraz postanowienia doręcza się za pośrednictwem Systemu KRZ. Nie dotyczy to pierwszego doręczenia dokonywanego osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego pisma.
 2. Pisma, zarządzenia oraz postanowienia skierowane do osoby albo jednostki, która nie ma założonego konta w Systemie KRZ, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  Jak założyć konto w Systemie KRZ?

 1. Konto osoby fizycznej zakłada się w Systemie KRZ. Dla założenia konta niezbędne jest: (i) określenie nazwy użytkownika, (ii) określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień, (iii) określenia hasła oraz (iv) złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
 2. W celu założenia konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz
 3. Następnie należy kliknąć w pole „Zaloguj”, a w dalszej kolejności w pole „Zarejestruj”, po czym wybrać jedną z dostępnych metod tworzenia konta: (i) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo (ii) Kwalifikowany podpis elektroniczny.
 4. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej.
 5. Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną zakłada w Systemie KRZ:
  a) Sąd – po złożeniu za pośrednictwem Systemu KRZ w imieniu tego podmiotu pisma procesowego albo
  b) Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem Systemu KRZ potrzeby posiadania konta

– wraz z jednoczesnym zgłoszeniem administratora lub administratorów konta.

 1. Do zgłoszenia podmiotu niebędącego osobą fizyczną, o którym mowa wyżej, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowaniedo działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną, chyba że stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego Minister Sprawiedliwości ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści zgłoszenia.
 2. Filmy instruktażowe dotyczące założenia konta znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/filmy-instruktazowe
 3. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, pierwszego logowania oraz zasad użytkowania Systemu KRZ znajdują się pod adresem: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

  Kto jest zwolniony z obowiązku wnoszenia pism w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem Systemu KRZ?

 1. Pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem Systemu KRZ mogą wnosić wyłącznie następujące podmioty:
 • wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika,
 • wierzyciele, którym przysługują należności alimentacyjne,
 • wierzyciele, którym przysługują renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
 1. Wskazanym wyżej osobom dokonuje się doręczeń z pominięciem Systemu KRZ.
 2. Wskazane wyżej osoby mogą dokonać wyboru doręczenia elektronicznego, jeżeli wnieśli pismo za pośrednictwem Systemu KRZ. Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego jest skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone w Systemie KRZ po złożeniu oświadczenia o rezygnacji.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.