OFEROWANE USŁUGI

Pełnienie przez KMS funkcji organu postępowania

Kancelaria KMS stanowi spółkę mogącą pełnić rolę organu w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości, tj. funkcję Tymczasowego Nadzorcy Sądowego.

Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu członków zarządu posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, KMS dokonuje wszechstronnej oceny sytuacji dłużnej spółki dla celów rozstrzygnięcia przez Sąd wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Kancelaria KMS stanowi spółkę mogącą pełnić rolę organu w postępowaniu upadłościowym, tj. funkcję syndyka masy upadłości.

Pełnienie funkcji Nadzorcy Sądowego.

Pełnienie funkcji Nadzorcy Sądowego.

Pełnienie funkcji Zarządcy.

Biegły sądowy

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, a także postępowań podziałowych (na skutek ustania wspólności majątkowej).

Ocena zdolności upadłościowej oraz restrukturyzacyjnej dla potrzeb postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Określanie momentu wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. w związku z art. 299 KSH oraz członków zarządu spółek prawa handlowego w związku z art. 116 OP oraz w związku z art. 373 PU, a także momentu wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością w kontekście art. 300-302 KK.

Szacowanie wartości szkody wierzycieli w postępowaniach z art. 299 KSH, a także w kontekście art. 373 PU.

Badanie zdolności ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych na okoliczność ustalenia lub zaprzeczenia obiektywnej możliwości uiszczenia podatku (bądź jego zaliczki) na rzecz organu skarbowego w dacie upływu terminu uiszczenia podatku, tj. w kontekście wykroczenia z art. 57 KKS oraz czynu zabronionego z art. 77 KKS.

Badanie racjonalności i zasadności decyzji zarządczych w związku z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 296 KK w zw. z art. 308 KK, a także ustalenia dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego charakterystycznego dla otoczenia przedsiębiorstwa/jednostki gospodarczej.

OPINIE SĄDOWE

JAKOŚĆ

Opinie zawierają przedstawienie metodyki badawczej oraz normatywnych ram poczynionych ustaleń. Sformułowane są w sposób przejrzysty i zrozumiały, również w warstwie estetycznej.

KONKLUZJE

Opinie zawierają jednoznaczne konkluzje i wnioski końcowe, odpowiadające zakreślonej biegłemu tezie dowodowej. Wnioski te są umotywowane i omówione, poddając się weryfikacji przez Sąd oraz strony postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Biegły sądowy i skarbowy Marcin Kubiczek w okresie wieloletniej praktyki sporządził już ponad sto opinii sądowych, często w skomplikowanych i wielowątkowych sprawach.

EFEKTYWNOŚĆ

Sporządzone opinie sądowe cechują się ponad 95% stopniem utrzymywalności, a ich konkluzje okazują się być prawidłowe i przydatne procesowo.

KONTAKT

W sprawie zapytań o możliwość sporządzenia opinii sądowej, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny z Kancelarią MARCIN KUBICZEK.