Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Patrycji Vega-Raczkowskiej (PESEL: 85080305322), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Postanowieniem z dnia 09.06.2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Patrycji Vega-Raczkowskiej (PESEL: 85080305322), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadła”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stańca [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1193]. Następnie, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 07.01.2021 r., na podstawie art. 4912 ust. 1 w związku z art. 159 ust. 1 Prawa Upadłościowego, wyznaczył zastępcę syndyka masy upadłości, w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 91/20.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Zastępca syndyka masy upadłości dłużnika w osobie Patrycji Vega-Raczkowskiej (PESEL: 85080305322), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 91/20, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

prawo własności nieruchomości lokalowej nr 12, położonej w Namysłowie, przy ul. Krakowskiej 1,
o łącznej powierzchni użytkowej 56,56 m2 oraz pomieszczenia przynależne [piwnica oraz strych]
o łącznej powierzchni użytkowej 32,08 m2 wraz z udziałem wynoszącym 81/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1U/00082169/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży tj. 174 650,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 17.09.2021 r. o godz. 16:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.