Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.11.2017 r. dor. restr. Marcin Kubiczek poprowadził sesje warsztatowe z zakresu niewypłacalności i upadłości, organizowany w ramach studiów podyplomowych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Wśród słuchaczy znajdowali się m.in. prokuratorzy szczebla rejonowego, okręgowego oraz regionalnego, co tym bardziej zasługuje na uwagę, iż zagadnienie niewypłacalności powinno znajdować się w kręgu zainteresowań organów ścigania. Warto mieć na uwadze, że niektóre przestępstwa gospodarcze mogą zostać popełnione wyłącznie w sytuacji grożącej sprawcy niewypłacalności lub upadłości (por. art. 300 oraz 302 KK). Mimo że w zdecydowanej większości spraw nieodzowna będzie opinia biegłego sądowego, na okoliczność ustalenia rzeczywistej materializacji przesłanek niewypłacalności w danej sprawie, to jednak znajomość metodyki badania niewypłacalności i zasad oceny przesłanej niewypłacalności powinno się uznawać za niezbędny element warsztatu kompetencyjnego przedstawicieli organów ścigana zajmujących się przestępczością gospodarczą.

Nie można też tracić z pola widzenia art. 586 KSH, który penalizuje sytuację niezgłaszania wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki. Przestępstwo z art. 586 KSH ścigane jest z oskarżenia publicznego z urzędu. Przymuje się, że „warunki uzasadniające według przepisów upadłość spółki” winny być rozpatrywane właśnie w świetle przesłanek niewypłacalności określonych w art. 11 Prawa upadłościowego. Organy ścigania winny cechować się zatem pogłębioną świadomością w zakresie wykładni przesłanek niewypłacalności, a także – co istotne – znajomością metodyki prowadzenia postępowania upadłościowego, roli syndyka oraz innych organów postępowania.

Szkolenia i studia w tym zakresie stanowią cenną inicjatywę, wpływającą ostatecznie również na jakość i przebieg toczących się postępowań karnych.

Czytaj notkę w PDF: