Przygotowana likwidacja (prepack) to w wielu sytuacjach optymalne rozwiązanie z punktu widzenia dłużnika i jego wierzycieli, jednak efektywność tego wariantu postępowania upadłościowego uzależniona jest od kilku istotnych czynników.

W dniu 30.01.2018 r., na zlecenie wierzyciela zabezpieczonego, dor. restr. Marcin Kubiczek, będący jednocześnie biegłym wpisanym na listę biegłych sądowych, dokonał pisemnej weryfikacji opisu i oszacowania przedsiębiorstwa spółki prawa handlowego, przedłożonego przez dłużnika dla potrzeb przygotowanej likwidacji. Opinia prywatna  w postępowaniu o ogłoszenie upadłości musi być uznana nie tylko za dopuszczalny, ale za ważny element materiału dowodowego, tym bardziej, że prawo upadłościowe w obecnym kształcie nie przewiduje możliwości powołanie przez Sąd upadłościowy biegłego sądowego.

Warto pamiętać, że prawidłowe sporządzenie opisu i oszacowania przedmiotu prepacku przez biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych stanowi niezbędny element konstrukcji przygotowanej likwidacji, a tym samym powinno w założeniu zabezpieczać interesy wierzycieli, będących przecież głównymi interesariuszami postępowania upadłościowego dłużnika. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa wymaga bowiem zastosowania prawidłowej metodyki badawczej oraz spełnienia szeregu normatywnych wymagań (m.in. określonych w art. 319 PrUpad), aby można było należycie ocenić przesłanki zatwierdzenia przez Sąd upadłościowy zawnioskowanych warunków sprzedaż. Niedoszacowanie wartości przedsiębiorstwa lub też jego przeszacowanie – wskutek zastosowania nieadekwatnej metodyki badawczej – może skutecznie sparaliżować cały proces przygotowanej likwidacji (prepack) oraz doprowadzić do błędnych rozstrzygnięć Sądu upadłościowego, sprzecznych z aksjologią prawa upadłościowego i interesem wierzycielskim. Stąd też, opis i oszacowanie powinien być weryfikowany pod względem swojej rzetelności i prawidłowości przez powołanego przez Sąd upadłościowy tymczasowego nadzorcę sądowego, który w trybie art. 38 ust. 3 PrUpad powinien sporządzić sprawozdanie zawierające weryfikację i ocenę ustaleń biegłego, zawartych w sporządzonym opisie i oszacowaniu.

W realiach niniejszej sprawy takie sprawozdanie nie zostało sporządzone, a jak się okazało podczas czynności badawczych – opis i oszacowanie dotknięty był szeregiem istotnych błędów metodycznych i braków formalnych, spośród których na czoło wysuwa się fakt wycenienia przez biegłego „spółki” (jej udziałów/akcji), a nie „przedsiębiorstwa” dłużnika. Nadto, sporządzony opis i oszacowanie nie spełniał obligatoryjnych warunków, o których w art. 319 ust. 3-4 PrUpad, co naruszyło prawa wierzyciela zabezpieczonego na majątku dłużnika, pozbawiając go informacji niezbędnych do właściwej oceny swojej sytuacji procesowej. W ocenie biegłego prywatnego, sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie w żadnym razie nie spełnił zatem swojej funkcji – nie pozwolił na właściwe określenie wartości przedmiotu transakcji, nie stanowił swoistego wentylu bezpieczeństwa dla wierzycieli dłużnika, ani też nie pozwolił należycie ocenić przesłanek wszczęcia procedury przygotowanej likwidacji w zastanym stanie faktycznym. W ocenie biegłego prywatnego postępowanie upadłościowe w wariancie przygotowanej likwidacji było w realiach niniejszej sprawy z dużą dozą prawdopodobieństwa najbardziej korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesów wierzycielskich, niemniej jednak nie w oparciu o opis i oszacowanie, którego nie można obdarzyć walorem wiarygodności. Warto podkreślić, że sporządzona opinia ekspercka została wykorzystana przez wierzyciela zabezpieczonego dla celów procesowych.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii MARCIN KUBICZEK jest opiniowanie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, m.in. na okoliczność szacowania wartości przedsiębiorstwa dłużnika. Kancelaria świadczy też usługi doradcze na rzecz wierzycieli w toku w/w postępowań, doradzając m.in. instytucjom finansowym w celu optymalizacji strategii procesowej.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania prepacku w polskiej rzeczywistości prawnej. Zachęcamy do lektury raportu pod wyżej załączonym linkiem.

Czytaj notkę w PDF: