Informacja wstępna w przedmiocie postępowania o zmianę układu Dłużnika Adrenaline Park Ventures Poland 1 sp. z o.o.

Uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15.04.2021 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: XII GReu 2/20 otworzył postępowanie o zmianę układu względem dłużnika:

Adrenaline Park Ventures Poland 1 sp. z o.o. (adres: ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, KRS: 0000639332).

Postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 15.04.2021 r.

[USTANOWIENIE NADZORCY]

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono nadzorcę w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd nie odebrał przy tym dłużnikowi zarządu własnego, a tym samym nie ustanowił zarządcy.

  • Zgodnie z art. 173 ust. 1 Pr.Restr. jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpił trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika, dłużnik, nadzorca wykonania układu, inna osoba, która z mocy układu jest uprawniona do wykonywania lub nadzorowania wykonania układu, oraz wierzyciel mogą wystąpić o zmianę układu.
  • W terminie kilku tygodni od momentu otwarcia postępowania w przedmiocie zmiany układu zostanie przygotowana przez nadzorcę sądowego aktualizacja planu restrukturyzacyjnego, uwzględniająca propozycje restrukturyzacji, spis wierzytelności oraz nowe propozycje układowe.
  • Zaktualizowany spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 26.07.2018 r., a przygotowany zostanie przez nadzorcę sądowego w oparciu o spis wierzytelności sporządzony w przyśpieszonym postepowaniu układowym, a także dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także zweryfikowany w oparciu o dostępną dokumentację. Spis wierzytelności uwzględniać będzie również aktualizację związaną z zapłaconymi ratami układowymi.
  • Po złożeniu przez nadzorcę sądowego aktualizacji planu restrukturyzacyjnego oraz zaktualizowanego spisu wierzytelności, zostanie wyznaczony termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad zmianą układu. O terminie zgromadzenia wierzycieli, w celu zmiany układu wierzyciele zostaną zawiadomieni odrębnym pismem wraz z propozycjami układowymi i instrukcjami co do głosowania.
  • W postępowaniu o zmianę układu wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności.
  • Postępowanie o zmianę układu będzie się toczyło przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, pod sygnaturą XII GRp 2/21.

Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 26.07.2018 r. włącznie.

 Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania układowego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności przepisy o nadzorcy sądowym, o zawarciu i zatwierdzeniu układu, które to stosuje się odpowiednio.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu:  +48 32 308 00 00.

Bieżące informacje dotyczące postępowania układowego będą umieszczane na niniejszej stronie internetowej.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Niniejszym przedstawia się elektroniczny obraz postanowienia Sądu w przedmiocie otwarcia postępowania o zmienę układu (kliknij tutaj, aby ściągnąć).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.