Uprzejmie informujemy, że ekspert z zakresu badania niewypłacalności kwal. dor. restr. Marcin Kubiczek, przy wsparciu wspólnika KMS Bartosza Sokoła oraz mec. Zdzisława Bonalskiego, sporządził opinię ekspercką w zakresie weryfikacji zastosowanej przez biegłego sądowego metodologii badania stanu niewypłacalności spółki kapitałowej. Podlegająca badaniu przez eksperta opinia sądowa sporządzona została w toku postępowania przygotowawczego w sprawie m.in. o niezłożenie przez członków zarządu spółki kapitałowej wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo materializacji warunków uzasadniających jego złożenie (art. 586 KSH).

Ekspert Marcin Kubiczek w sposób pełny oraz kompleksowy odniósł się do zastosowanej przez biegłego sądowego metodologii badania stanu niewypłacalności, dokonując przy tym wszestronnej analizy, m.in. względem:

  • adekwatności zastosowanego przez biegłego sądowego stanu prawnego (w perspektywie wykładni art. 4 Kodeksu karnego nakazującej stosowanie ustawy względniejszej dla sprawcy),
  • aktualnej wykładni przesłanki płynnościowej i majątkowej determinującej powstanie stanu niewypłacalności,
  • dorobku judykatury i piśmiennictwa w zakresie wiodącej metodologii badawczej przesłanek niewypłacalności.

Wynikiem przeprowadzonej przez biegłego prywatnego analizy stała się pisemna opinia prywatna, która w sposób jednoznaczny sfalsyfikowała zastosowane przez biegłego sądowego metody badawcze, uwypuklając uchybienia popełnione w przeprowadzonym procesie badawczym.

Sporządzona przez eksperta Marcina Kubiczka opinia prywatna kolejny raz wykazała, iż badanie materializacji stanu niewyplacalności na gruncie przepisów Prawa upadłościowego, w warunkach dynamicznie następujących procesów gospodarczych jest procesem skomplikowanym, wymagającym od biegłego sądowego szerokich kompetencji ekonomicznych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości Prawa upadłościowego. Marcin Kubiczek – będący jednocześnie kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym, wykonującym m.in. funkcję syndyka w skomplikownych postepowaniach upadłościowych, a także biegłym sądowym opiniującym w przedmiocie badania stanu niewypłacalności – posiada doświadczenie i perspektywę umożliwiającą wszechstronne badanie niewypłacalności.

Warto pamiętać, iż opinia prywatna w rękach doświadczonego prawnika (pełnomocnika lub obrońcy) może stać się skutecznym narzędziem procesowym i to zarówno w sporach o zapłatę, jak i w procesach karnych. Tym bardziej, że wielokrotnie orzeczenia sądów i organów zapadają właśnie bezpośrednio w oparciu o opinię sądową jako podstawowy element zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Czytaj w PDF: