Uprzejmie informujemy, iż Marcin Kubiczek wraz z zespołem, w skład którego wchodził wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół oraz ekspert Radosław Cichy, sporządził jako biegły prywatny opinię ekspercką, w której, na podstawie przeprowadzonych czynności analitycznych, dokonał oceny konkretnych czynności zdziałanych przez wspólnika tej spółki, w kontekście potencjalnego narażenia lub wyrządzenia w skutek tych czynności przedmiotowej spółce znacznej szkody majątkowej, o której mowa w art. 296 kodeksu karnego, jak również dokonał wyliczenia wartości powstałej szkody.

W niniejszej sprawie toczy się śledztwo w przedmiocie narażenia lub wyrządzenia spółce jawnej znacznej szkody majątkowej, o której mowa w art. 296 kodeksu karnego, na skutek decyzji zarządczych podjętych przez jednego ze wspólników, w tym w szczególności decyzji o zawarciu istotnej z punktu widzenia spółki transakcji handlowej,  w postaci zbycia zasadniczej części aktywów operacyjnych tej spółki.

W toku prowadzonego śledztwa, na zlecenie prowadzącej śledztwo prokuratury, powstała opinia biegłego sądowego, która jednak w odczuciu zamawiającego opinię prywatną nie uwzględniała kompletu okoliczności oraz złożoności i wielowymiarowości sytuacji, stąd postanowił on pozyskać w przedmiotowej sprawie prywatną opinię ekspercką na okoliczność analogicznej tezy dowodowej, jak wcześniej sporządzona na zlecenie organów ścigania opinia biegłego sądowego.

W toku prac nad opinią prywatną przeprowadzono wnikliwą analizę przedmiotowych decyzji jednego ze wspólników spółki jawnej oraz przeprowadzonych przez niego operacji gospodarczych, w kontekście ich zarządczo-ekonomicznej opłacalności dla spółki oraz ich faktycznego wpływu na sytuację ekonomiczną spółki, z uwzględnieniem złożonego stanu faktycznego, a także szeregu istotnych okoliczności towarzyszących. Biegły prywatny dokonał oszacowania szkody majątkowej powstałej w spółce w efekcie przedmiotowych działań jednego z jej wspólników, jak również odniósł się do ustaleń dokonanych przez biegłego sądowego w sporządzonej przez niego na zlecenie prokuratury opinii.

Warto pamiętać, że badanie szkody oraz dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego w wielu przypadkach wymaga wiadomości specjalnych, celem właściwego określenia wpływu określonych czynności na sytuację ekonomiczną podmiotu, gdyż wpływ takowy często jest wielowymiarowy i wymaga badania w wielu płaszczyznach.

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół, posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności z art. 296 Kodeksu Karnego, sporządzając m.in. liczne opinie eksperckie dla członków zarządu podmiotów z różnych branż, w tym również firm notowanych na GPW, często o szerokiej skali działania, a także dla Sądów oraz organów ścigania.

Czytaj w PDF: