Uprzejmie informujemy, iż Sąd stwierdził postanowieniem wykonanie układu przez spółkę z branży energetyki wiatrowej, dla której kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek pełnił funkcję nadzorcy wykonania układu.

Spółka zawarła układ z wierzycielami w toku przyspieszonego postępowania układowego (pierwszy układ w Polsce zawarty w spółce z branży energetyki wiatrowej). Funkcję nadzorcy sądowego, a później nadzorcy wykonania układu, pełnił kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek, którego w realiach niniejszej sprawy ustanowiono w trybie art. 38 ust. 2 PrRestr, a więc z rekomendacji wierzyciela mającego więcej niż 30% sumy wierzytelności. W realiach niniejszej sprawy wierzyciele dłużnika dostrzegli wymierny interes ekonomiczny w zawarciu układu z dłużnikiem, rezygnując z innych, alternatywnych form windykacji swoich należności. Wszyscy głosujący wierzyciele (w tym wierzyciele finansowi i zabezpieczeni) zagłosowali za przyjęciem układu.

W toku wykonywania układu nadzorca wykonania układu sporządził dotąd VI. sprawozdań obejmujących aktualną sytuację dłużnej spółki, badając prawidłowość realizacji układu oraz działań zarządczych podejmowanych przez spółkę. W trakcie ok. 2 lat od momentu zatwierdzenia przez Sąd układu, całość zobowiązań układowych dłużnika w kwocie ok. 23 mln PLN została spłacona na rzecz wierzycieli lub też wygasła na skutek czynności dokonanych przez spółkę oraz jej wierzycieli, co umożliwiło wydanie przez Sąd restrukturyzacyjny postanowienia stwierdzającego wykonanie układu. Spółka uniknęła upadłości i przezwyciężyła stan zagrożenia niewypłacalnością, a zatem dzięki efektywnej współpracy spółki, nadzorcy wykonania układu oraz Sądu, osiągnięto zasadniczy cel postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie okazało się obiektywnie korzystne również dla wierzycieli (w tym wierzycieli finansowych), bowiem trudno spodziewać się, aby alternatywne postępowanie upadłościowe umożliwiło spłatę zobowiązań w analogicznej wysokości i w tak szybkim horyzoncie czasowym. Potwierdza to tezę, iż w wielu przypadkach dobrze poprowadzony proces restrukturyzacyjny umożliwia wyważenie i realizację zarówno interesów dłużnika, jak i wierzycieli.

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół posiada bogate doświadczenie w obsłudze projektów restrukturyzacyjnych, zarówno od strony organu postępowania, jak i doradztwa oraz reprezentacji. Dzięki multikompetencyjności zespołu Kancelarii możliwe jest kompleksowe obsługiwanie procesów, z dbałością o wymiar ekonomiczny, zarządczy i prawny.

Czytaj w PDF: