Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Anioł-Car spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Rybniku

 

Postanowieniem z dnia 21.06.2018 r. (sygn. akt XII GU 469/17) Sąd upadłościowy, tj. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika w osobie Anioł-Car spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, wyznaczając jednocześnie syndyka w osobie dor. restr. Marcina Kubiczka, a także sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz.

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Anioł-Car spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nastąpiło w dniu 28.06.2018 r., nr 124/2018 (5512) pod poz. 28183.

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt XII GUp 223/18.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

DOKUMENTY I INFORMACJE

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANIOŁ- CAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
[KRS: 0000131215]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI ANIOŁ CAR
SP. Z O.O.  W UPADŁOŚCI
Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Anioł- Car sp. z o. o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, do sygn. akt XII GUp 223/18 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem [salon samochodowy], obejmującej działki nr 1673/6 oraz 1832/8 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Raciborskiej 199.

Nieruchomość znajduje się w Rybniku przy ulicy Raciborskiej 199, składa się z działek gruntu o numerach 1673/6 oraz 1832/8 o łącznej powierzchni 6 325 m2. Działka jest zabudowana budynkiem byłego salonu samochodowego o powierzchni użytkowej 606,38 m2. Powyższa nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr GL1Y/00119815/5.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 28.12.2021 r.
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to wartość rynkowa wynikająca z Operatu Szacunkowego z dnia 20.11.2020 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandra Gzyl oraz Postanowienia Sędziego komisarza z dnia 19 listopada 2021 r. wynosząca 2 002 850,00 PLN plus ewentualny podatek Vat wymagalny w dacie sprzedaży.
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 18.02.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją NIE OTWIERAĆ – ANIOŁ-CAR– PRZETARG – UPADŁOŚĆ – SALON SAMOCHODOWY”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie: 200 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr: 25 8436 0003 0000 0026 8339 0001 [Bank MBS]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w    rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 12.15
 7. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (Biuro Syndyka Masy Upadłości, w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:30, w przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN;
 1. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 2. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia oferty przez komisję przetargową;
 3. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, że jest w toku negocjacji co do warunków udzielenia podmiotowi trzeciemu prawa pierwokupu.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI – SALONU SAMOCHODOWEGO SPÓŁKI ANIOŁ-CAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU, ZLOKALIZOWANEGO
W RYBNIKU PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 935

Przedmiot przetargu

Syndyk Masy Upadłości Anioł-Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Rybniku, ogłasza przetarg w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Raciborskiej 199 w Rybniku, będącej własnością spółki ANIOŁ-CAR sp. z o.o. w upadłości, na którą składają się działki o nr:

- 1673/6 o pow. 595 m2,

- 1832/8 o pow. 6 325,00 m2,

o łącznej powierzchni 6 920,00 m2, objęte Księgą wieczystą o nr GL1Y/00119815/5.

Opis nieruchomości

W skład nieruchomości objętej przetargiem, wchodzi salon samochodowy wraz z profesjonalnym warsztatem serwisowym. Przed budynkiem znajduje się parking wykończony kostką brukową, mogący pomieścić do 20 samochodów osobowych. Przeznaczony do wynajmu teren jest w całości ogrodzony.

Lokalizacja

Nieruchomość znajduje się w przy drodze wojewódzkiej nr 935, która jest jedną z najbardziej ruchliwych tras subregionu, łączącej miasta Rybnik i Racibórz. Na miejscu dostępny jest obszerny parking. Obiekt umiejscowiony jest na obrzeżu miasta, w otoczeniu terenów leśnych, około 5 kilometrów od centrum.

Cechy obiektu

Na terenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu prowadzona była działalność gospodarcza w postaci salonu oraz warsztatu samochodowego. Budynek dysponuje dużą powierzchnią biurową, wpisującą się w nowoczesną estetykę, dobrze przystosowaną do obsługi klienta. Połączony z salonem warsztat samochodowy jest gotowy do użytkowania. Salon wyposażony jest w zaplecze sanitarne, kuchnię oraz miejsce wypoczynku dla pracowników. Stan techniczny obiektu bardzo dobry.

Oględziny

Oględziny obiektu możliwe są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu +48 32 308 00 00 w godzinach od 8 do 19 w dni robocze.

Minimalna cena oraz wadium

Dzierżawa nieruchomości oferowana jest za cenę netto nie niższą niż 7 500,00 PLN za okres płatności wynoszący 1 miesiąc [z góry].

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 22 500,00 PLN, na rachunek i w terminie określonym w regulaminie przetargu.

Najważniejsze informacje dotyczące przetargu

 1. Wybór dzierżawcy zostanie rozstrzygnięty na podstawie przetargu.
 2. Pisemną ofertę dzierżawy wraz z jego proponowaną ceną netto w ujęciu miesięcznym należy złożyć w terminie do dnia 8 marca 2019 roku do godziny 16:00 osobiście w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Katowicach [ul. Francuska 34, 40-028 Katowice] lub pocztą [w tym przypadku liczy się data i godzina wpływu do biura syndyka, a nie data nadania listu] zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 3. Otwarcie ofert oraz wybór oferty dokonany zostanie w dniu 8 marca 2019 roku, godzina 16:15.
 4. Organizatorom przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem +48 32 308 0000 oraz w biurze syndyka masy upadłości przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach [Kubiczek Marcin – Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego]. Recepcja biura syndyka dostępna jest w godzinach od 8 do 19 w dni robocze.  

Kliknij poniżej, aby zapoznać się z regulaminem przetargu:

Załączniki do regulaminu przetargu dostępne są poniżej:

 1. Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu
 2. Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu
 3. Załącznik nr 3 do regulaminu przetargu
 4. Załącznik nr 4 do regulaminu przetargu
 5. Załącznik nr 5 do regulaminu przetargu

Poniżej syndyk masy upadłości prezentuje materiał filmowy, a także zdjęcia oferowanej nieruchomości.

Kliknij poniżej, aby zapoznać się z materiałem filmowym:

 

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Anioł-Car sp. z o.o. w upadłości z/s w Rybniku udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.