Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Anioł-Car spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Rybniku

 

Postanowieniem z dnia 21.06.2018 r. (sygn. akt XII GU 469/17) Sąd upadłościowy, tj. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika w osobie Anioł-Car spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, wyznaczając jednocześnie syndyka w osobie dor. restr. Marcina Kubiczka, a także sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz.

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Anioł-Car spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nastąpiło w dniu 28.06.2018 r., nr 124/2018 (5512) pod poz. 28183.

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt XII GUp 223/18.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

DOKUMENTY I INFORMACJE

Syndyk masy upadłości Anioł- Car sp. z o. o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, do sygn. akt XII GUp 223/18 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem [salon samochodowy], obejmującej działki nr 1673/6 oraz 1832/8 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Raciborskiej 199.

Nieruchomość znajduje się w Rybniku przy ulicy Raciborskiej 199, składa się z działek gruntu o numerach 1673/6 oraz 1832/8 o łącznej powierzchni 6 325 m2. Działka jest zabudowana budynkiem byłego salonu samochodowego o powierzchni użytkowej 606,38 m2. Powyższa nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr GL1Y/00119815/5.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 21.02.2023 r.
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z Operatu Szacunkowego z dnia 20.11.2020 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandra Gzyl oraz Postanowienia Sędziego komisarza z dnia 16 lutego 2023 r. wynosząca 1 301 852,50 PLN
  plus ewentualny podatek Vat wymagalny w dacie sprzedaży.
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 20.04.2023 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją NIE OTWIERAĆ – ANIOŁ-CAR– PRZETARG – UPADŁOŚĆ – SALON SAMOCHODOWY”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie: 200 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr: 25 8436 0003 0000 0026 8339 0001 [Bank MBS]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w    rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dniu 20.04.2023 r. o godzinie 12.15
 7. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (Biuro Syndyka Masy Upadłości, w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:30, w przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN;
 1. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 2. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia oferty przez komisję przetargową;
 3. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Zawiadamia się oferentów, którzy wpłacili wadia i złożyli oferty zgodnie z wymaganiami regulaminu, iż otwarcie ofert wraz z ewentualną aukcją ustną zostało odroczone do dnia 21.04.2023 r. na godzinę 9:30, miejsce przeprowadzenia czynności pozostaje bez zmian.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANIOŁ- CAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
[KRS: 0000131215]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI ANIOŁ CAR
SP. Z O.O.  W UPADŁOŚCI
Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Anioł- Car sp. z o. o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, do sygn. akt XII GUp 223/18 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem [salon samochodowy], obejmującej działki nr 1673/6 oraz 1832/8 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Raciborskiej 199.

 

Nieruchomość znajduje się w Rybniku przy ulicy Raciborskiej 199, składa się z działek gruntu o numerach 1673/6 oraz 1832/8 o łącznej powierzchni 6 325 m2. Działka jest zabudowana budynkiem byłego salonu samochodowego o powierzchni użytkowej 606,38 m2. Powyższa nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr GL1Y/00119815/5.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 08.08.2022 r.
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to wartość wynikająca z Postanowienia Sędziego komisarza z dnia 24.05.20222 r. wynosząca 1 700 000,00 PLN plus ewentualny podatek Vat wymagalny w dacie sprzedaży.
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 30.09.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 14:00, z adnotacją NIE OTWIERAĆ – ANIOŁ-CAR– PRZETARG – UPADŁOŚĆ – SALON SAMOCHODOWY”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie: 200 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr: 25 8436 0003 0000 0026 8339 0001 [Bank MBS]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w    rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dniu 30.09.2022 r. o godzinie 14.15
 7. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, liczonej od najwyższej oferty lub od najwyższych ofert równorzędnych Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (Biuro Syndyka Masy Upadłości, w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 14:30, w przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN;
 1. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 2. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia oferty przez komisję przetargową;
 3. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, że nie udzielił podmiotowi trzeciemu prawa pierwokupu.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Kliknij, aby ściągnąć:

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANIOŁ- CAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
[KRS: 0000131215]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI ANIOŁ CAR
SP. Z O.O.  W UPADŁOŚCI
Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Anioł- Car sp. z o. o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, do sygn. akt XII GUp 223/18 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem [salon samochodowy], obejmującej działki nr 1673/6 oraz 1832/8 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Raciborskiej 199.

Nieruchomość znajduje się w Rybniku przy ulicy Raciborskiej 199, składa się z działek gruntu o numerach 1673/6 oraz 1832/8 o łącznej powierzchni 6 325 m2. Działka jest zabudowana budynkiem byłego salonu samochodowego o powierzchni użytkowej 606,38 m2. Powyższa nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr GL1Y/00119815/5.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 28.12.2021 r.
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to wartość rynkowa wynikająca z Operatu Szacunkowego z dnia 20.11.2020 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandra Gzyl oraz Postanowienia Sędziego komisarza z dnia 19 listopada 2021 r. wynosząca 2 002 850,00 PLN plus ewentualny podatek Vat wymagalny w dacie sprzedaży.
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 18.02.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją NIE OTWIERAĆ – ANIOŁ-CAR– PRZETARG – UPADŁOŚĆ – SALON SAMOCHODOWY”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie: 200 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr: 25 8436 0003 0000 0026 8339 0001 [Bank MBS]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w    rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 12.15
 7. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (Biuro Syndyka Masy Upadłości, w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:30, w przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN;
 1. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 2. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia oferty przez komisję przetargową;
 3. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, że jest w toku negocjacji co do warunków udzielenia podmiotowi trzeciemu prawa pierwokupu.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI – SALONU SAMOCHODOWEGO SPÓŁKI ANIOŁ-CAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU, ZLOKALIZOWANEGO
W RYBNIKU PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 935

Przedmiot przetargu

Syndyk Masy Upadłości Anioł-Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Rybniku, ogłasza przetarg w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Raciborskiej 199 w Rybniku, będącej własnością spółki ANIOŁ-CAR sp. z o.o. w upadłości, na którą składają się działki o nr:

- 1673/6 o pow. 595 m2,

- 1832/8 o pow. 6 325,00 m2,

o łącznej powierzchni 6 920,00 m2, objęte Księgą wieczystą o nr GL1Y/00119815/5.

Opis nieruchomości

W skład nieruchomości objętej przetargiem, wchodzi salon samochodowy wraz z profesjonalnym warsztatem serwisowym. Przed budynkiem znajduje się parking wykończony kostką brukową, mogący pomieścić do 20 samochodów osobowych. Przeznaczony do wynajmu teren jest w całości ogrodzony.

Lokalizacja

Nieruchomość znajduje się w przy drodze wojewódzkiej nr 935, która jest jedną z najbardziej ruchliwych tras subregionu, łączącej miasta Rybnik i Racibórz. Na miejscu dostępny jest obszerny parking. Obiekt umiejscowiony jest na obrzeżu miasta, w otoczeniu terenów leśnych, około 5 kilometrów od centrum.

Cechy obiektu

Na terenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu prowadzona była działalność gospodarcza w postaci salonu oraz warsztatu samochodowego. Budynek dysponuje dużą powierzchnią biurową, wpisującą się w nowoczesną estetykę, dobrze przystosowaną do obsługi klienta. Połączony z salonem warsztat samochodowy jest gotowy do użytkowania. Salon wyposażony jest w zaplecze sanitarne, kuchnię oraz miejsce wypoczynku dla pracowników. Stan techniczny obiektu bardzo dobry.

Oględziny

Oględziny obiektu możliwe są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu +48 32 308 00 00 w godzinach od 8 do 19 w dni robocze.

Minimalna cena oraz wadium

Dzierżawa nieruchomości oferowana jest za cenę netto nie niższą niż 7 500,00 PLN za okres płatności wynoszący 1 miesiąc [z góry].

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 22 500,00 PLN, na rachunek i w terminie określonym w regulaminie przetargu.

Najważniejsze informacje dotyczące przetargu

 1. Wybór dzierżawcy zostanie rozstrzygnięty na podstawie przetargu.
 2. Pisemną ofertę dzierżawy wraz z jego proponowaną ceną netto w ujęciu miesięcznym należy złożyć w terminie do dnia 8 marca 2019 roku do godziny 16:00 osobiście w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Katowicach [ul. Francuska 34, 40-028 Katowice] lub pocztą [w tym przypadku liczy się data i godzina wpływu do biura syndyka, a nie data nadania listu] zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 3. Otwarcie ofert oraz wybór oferty dokonany zostanie w dniu 8 marca 2019 roku, godzina 16:15.
 4. Organizatorom przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem +48 32 308 0000 oraz w biurze syndyka masy upadłości przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach [Kubiczek Marcin – Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego]. Recepcja biura syndyka dostępna jest w godzinach od 8 do 19 w dni robocze.  

Kliknij poniżej, aby zapoznać się z regulaminem przetargu:

Załączniki do regulaminu przetargu dostępne są poniżej:

 1. Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu
 2. Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu
 3. Załącznik nr 3 do regulaminu przetargu
 4. Załącznik nr 4 do regulaminu przetargu
 5. Załącznik nr 5 do regulaminu przetargu

Poniżej syndyk masy upadłości prezentuje materiał filmowy, a także zdjęcia oferowanej nieruchomości.

Kliknij poniżej, aby zapoznać się z materiałem filmowym:

 

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Anioł-Car sp. z o.o. w upadłości z/s w Rybniku udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.