Informujemy, iż w dziewiątym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” (nr 03 2017 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się obszerny artykuł autorstwa dor. restr. Marcina Kubiczka oraz dr Jacka Drosika z Kancelarii Prawnej Ślązak Zapiór i Wspólnicy, pt. „Podatkowe skutki bezskuteczności czynności upadłego – czynności prawne”.

Tematyka przedmiotowego artykułu związana jest z zagadnieniem podatkowych skutków bezskuteczności upadłego. Warto zaznaczyć, że im wyższa wartość majątku wchodzącego w skład masy upadłości, tym więcej roszczeń wierzycieli zostanie zaspokojonych, a jednym z instrumentów prawnych prowadzących do tego celu jest właśnie możliwość uznania czynności upadłego za bezskuteczne, przy czym niektóre czynności stają się bezskuteczne z mocy samego prawa na skutek ogłoszenia upadłości dłużnika. Kwestia ta nastręcza praktycznych trudności syndykom masy upadłości, bowiem każdorazowo zidentyfikować należy również ewentualne obowiązki fiskalne jakie wiążą się z potencjalnym ubezskutecznieniem czynności prawnych upadłego, dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W treści przedmiotowego artykułu autorzy omówili rodzaje bezskuteczności i ich umocowanie w prawie upadłościowym, w kontekście podatków przychodowych, dochodowych i od wydatków, a także podatków majątkowych. Oprócz tego omówiono kwestię bezskuteczności wynagrodzenia umownego oraz zagadnienie ewentualnej konieczności składania oświadczenia woli o powtórnym przeniesieniu własności rzeczy i praw stanowiących przedmiot bezskutecznej umowy. Treść artykułu domknęła prezentacja przykładowych kazusów. Należy spodziewać się, że przedmiotowe opracowanie przysłuży się klaryfikacji stanu prawnego i zwiększy świadomość doradców restrukturyzacyjnych w zakresie obowiązków fiskalnych związanych z bezskutecznością czynności prawnych upadłego.

Pozyskanie szerszego zakresu informacji dotyczących przedmiotowego numeru oraz zamówienie “Doradcy Restrukturyzacyjnego” możliwe jest na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.