Informujemy, iż w jesiennym numerze kwartalnika Eurofenix (2017), wydawanego przez organizację INSOL Europe, ukazał się obszerny artykuł autorstwa dor. restr. Marcina Kubiczka oraz prawników z Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy (mec. Karola Tatary oraz Mateusza Kalińskiego, LL.M.), pt. „Pre-packs in Poland: 18 months on”.

Artykuł zaprezentował instytucję przygotowanej likwidacji w polskim porządku prawnym, omawiając zarówno sposób jej funkcjonowania, jak i zaobserwowane zalety oraz słabości. Podkreślono, że pre-pack niesie ze sobą istotne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron – dłużnika, wierzycieli, inwestora, Sądu upadłościowego oraz otoczenia gospodarczego. Umożliwia bowiem z założenia minimalizację kosztów postępowania upadłościowego, przyspieszenie momentu zaspokojenia wierzycieli oraz maksymalizację tego zaspokojenia. Nadto dochodzi do swoistego recyklingu aktywów, które ponownie zaczynają generować korzyści dla otoczenia gospodarczego i fiskalnego. Autorzy zaakcentowali też pewne słabości związane z aktualnym funkcjonowaniem pre-packu, m.in. niejasność co do możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji w upadłości konsumenckiej, a także niedostateczne przygotowanie sektora bankowego w kontekście potencjalnego finansowania transakcji pre-packowych. W konkluzji podkreślono jednak, że pre-pack pozostaje przyszłością polskich postępowań upadłościowych.

Poniżej publikujemy przedmiotowy artykuł w formacie PDF: