Informacja wstępna

 
Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14.12.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt: V 562/20 ogłosił upadłość dłużnika Janusza Cieślika (PESEL: 58072401272), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują̨ prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 593/20. Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia - 05.05.2022 r. w sprawie o sygnaturze akt: XII GUp 593/20 postanowił, że postępowanie upadłościowe dłużnika Janusza Cieślika (PESEL: 58072401272) będzie prowadzone w trybie ustalonym w art. 4911 ust. 2 Prawa Upadłościowego. Wskazano, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz.   Marcin Mirosław Kubiczek- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego /kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244/
 

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Janusza Cieślika (Cieślik) (PESEL: 58072401272), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 593/20, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem są nieruchomości [każda z nieruchomości oddzielnie]:

1. prawo własności nieruchomości gruntowej ogrodzonej, stanowiącej drogę dojazdową wyłożoną kostką brukową, będącej działką nr: 1123/313, obręb Kamieniec, dla której urządzono księgę wieczystą o nr GL1T/00065932/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 37 010,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Charakterystyka oferty:

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
 2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wymuszonego charakteru sprzedaży określone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;
 3. Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 16.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości Janusza Cieślika o numerze: 33 8436 0003 0000 0030 1012 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 5. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 16.04.2024 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (16.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

2. 2/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej nieogrodzonej, stanowiącej drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej, będącej działką nr: 318/25, obręb Ziemięcice dla której urządzono księgę wieczystą o nr GL1T/00065340/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 13070,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Charakterystyka oferty:

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
 2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wymuszonego charakteru sprzedaży określone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej.
 3. Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 16.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości Janusza Cieślika o numerze: 33 8436 0003 0000 0030 1012 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 5. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 16.04.2024 r. o godz. 12:45. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (16.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu.
 7. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie wywoła skutku sprzedaży egzekucyjnej w postaci wygaśnięcia hipotek obciążających nieruchomość [zgodnie z art. 313 ust. 6 Prawa upadłościowego w zw. z art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego);
 8. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza stosowne postanowienia Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż (kliknij, aby ściągnąć: [1] [2]).

page2image26011600

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.