Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14.05.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt: V GU 221/21 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Deputat (PESEL: 76072403230), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują̨ prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 150/21.

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12.07.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt: V GUp 150/21 postanowił, że postępowanie upadłościowe dłużnika Krzysztofa Deputat (PESEL: 76072403230) będzie prowadzone w trybie ustalonym w art. 4911 ust. 2 Prawa Upadłościowego. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego Anny Cicheckiej.

Marcin Mirosław Kubiczek- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego /kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244/  

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI KRZYSZTOFA DEPUTAT (PESEL: 76072403230), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Krzysztofa Deputata [Deputat] (PESEL: 76072403230), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o sygnaturze akt: V GUp 150/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Opole przy ul. Wiejskiej 109, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę wieczystą o nr OP10/00001886/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Charakterystyka oferty:

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr: 1045, obręb 0055 Gosławice, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 126 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 77 m2 oraz 30 m2, stanowiącej tereny mieszkaniowe, położonej przy ul. Wiejskiej 109 w Opolu, o łącznej powierzchni 651,9 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę wieczystą o nr OP10/00001886/6. Księga wieczysta prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, w dniu 28.09.2021 r., wynosząca 452 420,00 Jest to jednocześnie minimalna kwota sprzedaży. Cena sprzedaży nie podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT], zaś sprzedający nie wystawia faktury VAT.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  4. złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem
    „NIE OTWIERAĆ – DEPUTAT – PRZETARG – UPADŁOŚĆ – NIERUCHOMOŚĆ - OPOLE” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8,
    w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 12:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 07.04.2022 r. do godziny 12:00.
  5. uprzednia wpłata wadium w kwocie 45 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Krzysztofa Deputata [Deputat], o numerze: 62 8436 0003 0000 0030 1148 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert [do dnia 06.04.2022 r.]. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 07.04.2022 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości oraz postanowienie Sądu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (kliknij, aby pobrać):

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.deputat.kubiczekm.com.

Marcin Mirosław Kubiczek- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244/

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.