Uprzejmie informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20.04.2018 r., doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek ustanowiony został Kuratorem dla reprezentowania praw obligatariuszy spółki EUROCENT S.A. w upadłości.

Podstawowym zadaniem Kuratora jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności Obligatariuszy zabezpieczonych rzeczowo na majątku Emitenta.

Kurator nie posiada prawnego umocowania do reprezentowania innych niż zabezpieczeni rzeczowo Obligatariuszy, w związku z czym powinni oni samodzielnie zgłosić przysługujące im wierzytelności Sędziemu-Komisarzowi.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez spółkę EUROCENT S.A. w upadłości i zabezpieczonymi rzeczowo na jego majątku, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

Dalsze informacje dotyczące przedmiotowej sprawy publikowane będą na stronie: www.eurocent.kubiczekm.com.