Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 24.04.2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: V GR 8/18 otworzył postępowanie układowe względem dłużnika Elektrociepłownia Milicz sp. z o.o., ustanawiając jednocześnie nadzorcę sądowego w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd nie odebrał przy tym dłużnikowi zarządu własnego, a tym samym nie ustanowił zarządcy.

Regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania układowego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności zaś model przedmiotowego postępowania uregulowano w art. 265-282 PrRestr.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu:  +48 32 308 00 00 wew. 9.

Bieżące informacje dotyczące postępowania układowego publikowane będą na stronie internetowej: www.ec.kubiczekm.com