Postanowieniem z dnia 07.08.2017 r. Sąd restrukturyzacyjny, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie dłużnika MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. z/s w Szczecinie, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Agnieszki Opłotnej-Woźniak, a także nadzorcę sądowego w osobie dor. restr. Marcina Kubiczka.

Spółka MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. w restrukturyzacji związana jest z działalnością branży energetyki wiatrowej, która według inwestorów oraz przedstawicieli branży znajduje się obecnie w trudnej sytuacji, również ze względu na niekorzystne dla niej zmiany legislacyjne.

Warto przypomnieć, że przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech modeli postępowań restrukturyzacyjnych i funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 01.01.2016 r. Restrukturyzacja poprzez zawarcie układu z wierzycielami pozwala na uniknięcie upadłości oraz – w większości przypadków – również na optymalizację interesów wierzycielskich. Nie dziwi zatem coraz większe zainteresowanie rynku istniejącymi obecnie prawnymi mechanizmami restrukturyzacji oraz wzrastająca w tym zakresie świadomość wśród przedsiębiorców.

Istotną rolę w przyspieszonym postępowaniu układowym pełni nadzorca sądowym, przy czym w realiach niniejszej sprawy nadzorcę sądowego ustanowiono w trybie art. 38 ust. 2 PrRestr, a więc z rekomendacji wierzyciela mającego więcej niż 30% sumy wierzytelności. Takie rozwiązanie sprzyja zabezpieczeniu słusznych praw wierzycielskich, które – co warto przypomnieć – stanowi w myśl art. 3 ust. 1 PrRestr warunek realizacji celu postępowania restrukturyzacyjnego, którym jest uniknięcie upadłości dłużnika.

Do podstawowych zadań nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym należy:

  • zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
  • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;
  • ocena propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu;
  • sporządzenie spisu wierzytelności spornych.

Staranne i kompetentne wykonywanie funkcji przed nadzorcę sądowego stanowi w wielu stanach faktycznych kluczowy element powodzenia restrukturyzacji (chociażby w zakresie jakości sporządzonego planu restrukturyzacyjnego), stąd też korzystnym jest jeżeli wyboru nadzorcy sądowego dokonuje się z uwzględnieniem jego doświadczenia oraz wewnętrznej specjalizacji branżowej.

Czytaj w PDF: