Uprzejmie informujemy, że wskutek zatwierdzonych przez Sąd upadłościowy warunków sprzedaży zawarto umowę sprzedaży pomiędzy inwestorem (nabywcą) a syndykiem masy upadłości, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo dłużnika o wartości przekraczającej 35 mln PLN, składające się z szeregu wysokocennych nieruchomości. Kancelaria reprezentowała wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży, a także doradzała na etapie właściwego postępowania upadłościowego nabywcy przedsiębiorstwa w ramach transakcji pre-packowej.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwo dłużnika prowadziło działalność na rynku nieruchomości, specjalizując się w nowoczesnych inwestycjach, a splot różnych zdarzeń doprowadził do niewypłacalności spółki. Efekty prowadzonych wobec Dłużnika przez wiele lat singularnych postępowań egzekucyjnych (w szczególności brak zbycia przedsiębiorstwa lub kluczowych aktywów niewypłacalnej spółki) uznać należało za dalece niesatysfakcjonujące, a egzekucja uniwersalna na zaproponowanych warunkach (pre-pack) stanowiła optymalną i unikalną wręcz szansę na maksymalizację interesów wierzycielskichoraz osiągnięcie celów postępowania upadłościowego, z korzyścią dla otoczenia społecznego, gospodarczego i fiskalnego. Wnioskodawca reprezentowany przez Kancelarię skutecznie wykazał w treści wniosku o upadłość oraz wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, że przeprowadzenie przygotowanej likwidacji na zaproponowanych warunkach pozwoli na maksymalizację zaspokojenia wierzycieli zgodnie z nadrzędną zasadą postępowania upadłościowego, wyrażoną w art. 2 ust. 1 PU (w tym: radykalne przyspieszenie postępowania upadłościowego oraz zminimalizowanie jego kosztów), tym bardziej, że spełnione zostały wszystkie warunki formalne konieczne do efektywnego wszczęcia procedury pre-pack.

Mimo złożeniakonkurencyjnego wniosku prepackowegoprzez innego wierzyciela (wierzyciela finansowego) oraz prób wykazania uchybień formalnych wniosku wierzyciela reprezentowanego przez Kancelarię, Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, przyjmując, że spełnione zostały wszystkie warunki formalne przygotowanej likwidacji w zawnioskowanym kształcie. 

Dzięki skutecznemu doprowadzeniu do zawarcia transakcji pre-packowej nastąpił pożądany w obrocie gospodarczym recykling „martwych aktywów”, które zaczynają operować u wypłacalnego nabywcy, z korzyścią dla otoczenia gospodarczego, społecznego i fiskalnego. Omawiana sprawa stanowi kolejny dowód atrakcyjności przygotowanej likwidacji (pre-pack), zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem majątku niewypłacalnego podmiotu. Pre-pack wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli, ze względu na szybkość procedury, która pozwala obniżyć koszty postępowania, usprawnić sprzedaż majątku dłużnika i tym samym pełniej zaspokoić wymagania wierzyciela. Wierzyciele, co do zasady, zostaną zapokojeni w wyższym stopniu niż w przypadku upadłości tradycyjnej.

Szerzej o intytucji przygotowanej likwidacji pisaliśmy w kancelaryjnym panelu Q&A, w tekście pt. „Czym jest przygotowana likwidacja?”. Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła również raport o funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania prepacku w polskiej rzeczywistości prawnej. Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy uczestniczyła już w różnych rolach w wielu przygotowanych likwidacjach (pre-pack), zarówno od strony biegłego sporządzającego wycenę (biegły Marcin Kubiczek), jak i wszechstronnej obsługi postępowania w wymiarze doradczym i procesowym jako pełnomocnik profesjonalny. Czytelników zainteresowanych zgłębieniem tej instytucji lub jej praktycznym zastosowaniem zapraszamy do kontaktu.

Czytaj notkę w PDF: