Uprzejmie informujemy, że biegły prywatny Marcin Kubiczek sporządził opinię ekspercką na okoliczność ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki prawa handlowego w kontekście przedłożonego przez spółkę wstępnego planu restrukturyzacyjnego, w szczególności w kontekście możliwego pokrzywdzenia wierzycieli spółki wskutek otwarcia postępowania sanacyjnego. W projekt zaangażowany był również wspólnik Kancelarii Jakub Michalak. Opinia służyć będzie przede wszystkim Sądowi upadłościowemu w toku postępowania o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy Sąd upadłościowy przejął wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek restrukturyzacyjny do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem (art. 9b ust. 3 Prawa upadłościowego). Opinia taka jest szczególnie przydatna mając na względzie brak w obecnym stanie prawnym możliwości dopuszczenia przez Sąd upadłościowy w toku postępowania o ogłoszenie upadłości dowodu z opinii biegłego sądowego.

W treści opinii biegły prywatny przedstawił rozbudowaną analizę sytuacji ekonomiczo-finansowej przedmiotowej spółki, w szczególności – analizę przychodów, ponoszonych kosztów oraz wyników finansowych. Opiniujący zaprezentował również strukturę majątku i źródła jego finansowania. Poczynione w ten sposób ustalenia osadzone zostały w kontekście art. 8 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, który stanowi, że Sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Biegły ustosunkował się do przedłożonego przez spółkę wstępnego planu restrukturyzacyjnego, w tym zaproponowanych środków restruktruryzacyjnych oraz realności wykonania zaproponowanych przez dłużnika propozycji układowych.  Warto dodać, że poczynione ustalenia uwzględniały specyfikę działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę oraz jej otoczenia gospodarczego.

Należy podkreślić, że w wielu przypadkach opinia ekspercka doświadczonego biegłego, a w tym przypadku również kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, stanowić może dla wierzycieli, ale i Sądu orzekającego w sprawie, wszechstronne i optymalne źródło informacji na temat sytuacji dłużnej spółki, zamierzonych środków restrukturyzacyjnych i realności ich wdrożenia. Mając na względzie, że celem postępowania restruktruyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika, nie można tracić jednak z pola widzenia, że postępowanie to zabezpieczać musi w sposób należyty również interesy wierzycielskie, a te wnioski restrukturyzacyjne, które w sposób oczywisty nie oferują realnych i możliwych do wdrożenia rozwiązań restrukturyzacyjnych winny być eliminowane już na etapie rozpoznawania ich przez Sąd restrukturyzacyjny.

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prywatnych dla celów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, pomagając podejmować optymalne decyzji zarówno dłużnikom borykającym się z problemami finansowymi, jak i wierzycielom szukającym optymalizacji swojego zaspokojenia. Połączenie kompetencji ekonomicznych i prawnych umożliwia formułowanie w tym zakresie optymalnych rekomendacji.

Czytaj w PDF: