W maju 2017 r. ekspert Marcin Kubiczek wspierał pełnomocnika profesjonalnego w formułowaniu strategii procesowej w sprawie karnej skarbowej z art. 57 KKS (naruszanie terminu wpłaty podatku) oraz art. 77 KKS (niewpłacenie pobranego podatku).

W szczególności ekspert Marcin Kubiczek dostarczył pełnomocnikowi profesjonalnemu argumentacji ekonomiczno-zarządczej mającej na celu ustosunkowanie się do twierdzeń biegłego sądowego, który sporządził w przedmiotowej sprawie opinię sądową na okoliczność ustalenia:

  • czy zarząd dłużnej spółki akcyjnej w okresie objętym aktem oskarżenia dochowując należytej staranności mógł podjąć takie decyzje zarządcze, który umożliwiłby wygospodarowanie środków pieniężnych na realizację obowiązków fiskalnych bez jednoczesnego wykorzystywania w tym celu środków przeznaczonych na obsługę wynagrodzeń netto, rent zdrowotnych i bieżących kosztów otrzymania,
  • faktycznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużną spółkę
    w okresie objętym aktem oskarżenia oraz skonfrontowanie ich z wysokością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach pieniężnych w poszczególnych miesiącach.

Ekspert Marcin Kubiczek przeanalizował opinię sądową, w celu ustosunkowania się do metodyki przyjętej przez biegłego sądowego powołanego przez Sąd karny, zbadał również zakres uwzględnionych danych i ustalił prawdziwość wywiedzionych konkluzji. Wskutek powyższego, dostarczył pełnomocnikowi profesjonalnemu szeregu informacji z obszaru ekonomiczno-zarządczego, które niewątpliwie przysłużą się wzmocnieniu strategii procesowej i właściwej oceny działań członków zarządu dłużnej spółki w okresie objętym aktem oskarżenia.

Warto podkreślić, że sprawy karnoskarbowe z zakresu uporczywego niewpłacania podatku w terminie przewidzianym prawem (art. 57 KKS), a także niewpłacania pobranego podatku na rzecz właściwego organu w terminie (art. 77 KKS) zazwyczaj wymagają dla pełnej oceny stanu faktycznego zaangażowania eksperta posiadającego wiadomości specjalne z zakresu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Dogłębne ustalenie zarządczego kontekstu czynów lub zaniechań osób odpowiedzialnych w myśl prawa za terminowe wpłacanie określonego podatku determinuje możliwość przypisania im odpowiedzialności, o której w w/w normach karnoskarbowych.

Czytaj w PDF: