W IV 2017 r. ekspert Marcin Kubiczek współuczestniczył w formułowaniu strategii procesowej pełnomocnika profesjonalnego reprezentującego uczestnika postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, toczącego się na podstawie art. 373 Prawa upadłościowego.

Sąd upadłościowy orzekający w sprawie wezwał pełnomocnika profesjonalnego reprezentującego uczestnika postępowania do ustosunkowania się do opinii sporządzonej przez biegłą sądową. Opinia ta została sporządzona na okoliczność ustalenia od jakiego czasu dłużna spółka z o.o. zaprzestała płacenia swoich wymagalnych zobowiązań lub stan jej zobowiązań przekroczył wartość jej majątku, przez co powstał obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. W przypadku ustalenia, że do niewypłacalności spółki doszło wcześniej, aniżeli w dwa tygodnie przed zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez uczestnika, w treści opinii miało zostać ustalone, czy wskutek późniejszego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości doszło do obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłej spółki, a także jaki był rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli na skutek tego, że uczestnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie.

W związku ze sporządzeniem w/w opinii sądowej przez biegłą sądową i przedłożeniem jej przez Sąd uczestnikowi postępowania, pełnomocnik profesjonalny uczestnika zwrócił się do eksperta Marcina Kubiczka z prośbą o weryfikację przyjętej przez biegłą sądową metodyki, a także weryfikację poprawności poczynionych przez nią ustaleń- w kontekście posiadanych wiadomości specjalnych. Wykorzystanie eksperckiej wiedzy w tym zakresie wzmocnić miało stanowisko procesowe uczestniczki i pomóc w sformułowaniu efektywnej strategii procesowej. W odpowiedzi na zapytanie uczestnika postępowania, ekspert Marcin Kubiczek w sposób obszerny ustosunkował się do opinii biegłej sądowej, dokonując oceny zarówno przyjętej metodyki opiniowania, jak i wiarygodności poczynionych ustaleń. Przeprowadzona przez eksperta analiza dowiodła, iż opinia sądowa dotknięta została szeregiem wad, wśród których wskazać można następujące fakty:

  • biegła sądowa nie uwzględniła w kontekście przesłanki płynnościowej (art. 11 ust.
    1 PU) perspektyw działalności dłużnej spółki, czy też faktu, że Sąd upadłościowy ogłosił upadłość spółki z możliwością zawarcia układu,
  • konkluzje w zakresie majątkowej przesłanki niewypłacalności (art. 11 ust. 2 PU) pozbawione były uwzględnienia całego mienia badanej spółki, zwłaszcza wzoru użytkowego o istotnej wartości, którego uwzględnienie doprowadziłoby do zupełnie innych wniosków,
  • ustalenia w zakresie rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli oparte zostały na błędnym przyjęciu, że wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki został złożony po terminie, o którym w art. 21 ust. 1 PU (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.),
  • ustalenia w zakresie obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa oparte zostały wyłącznie na danych finansowych, nie zaś na szerszym kontekście faktycznego potencjału ekonomiczno-finansowego dłużnego przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe ustalenia poparte zostały przez eksperta prywatnego rozbudowaną argumentacją, w związku z czym należy spodziewać się, że w sposób istotny wzmocnią one stanowisko procesowe uczestnika postępowania, a także pozwolą na sformułowanie optymalnej strategii procesowej. Połączenie wiedzy prawnej z ekonomiczno-zarządczą pozwala zazwyczaj na wydatne i dostrzegalne wzmocnienie argumentacji wykorzystywanej w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 373 PU.

Czytaj w PDF: