Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Kazimierza Franczyka (PESEL: 53090302831), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 Postanowieniem z dnia 09.03.2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ogłosił upadłość Kazimierza Franczyka (PESEL: 53090302831), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”) wskazując, iż postępowanie będzie toczyć się w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 prawa upadłościowego tj. w tzw. trybie uproszczonym oraz wyznaczając syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 61/21.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Kazimierza Franczyka (PESEL: 53090302831), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 61/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

prawo własności – nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowymi, niepodpiwniczonymi budynkami niemieszkalnymi [budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 852 m2, do którego przylegają mniejsze budynki o pow. zabudowy 31 m2; 133 m2; 13 m2; tworzące funkcjonalną całość] położonej w miejscowości Rozwadza (gm. Zdzieszowice), o łącznej powierzchni 0,7352 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę wieczystą o nr OP1K/00048968/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży tj. 253 300,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 27.01.2022 r. o godz. 14:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.