Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie i3D Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gliwicach

 

Postanowieniem z dnia 20.11.2018 r. (sygn. akt XII GU 93/18) Sąd upadłościowy, tj. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika w osobie i3D spółki akcyjnej z/s w Gliwicach, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej, zastępcę sędziego–komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244]

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt XII GUp 356/18.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI I3D S.A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH [KRS: 0000379606, NIP: 5252208808, REGON: 017267566]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO I3D S.A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Syndyk masy upadłości I3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, pod sygn. akt XII GUp 181/22 zaprasza do składania ofert zakupu:

nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal użytkowy nr 0.05, o powierzchni użytkowej 98,30m2, usytuowanej w budynku znajdującym się przy ul. Bojkowskiej 43 C w Gliwicach, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1G/00129144/8, wraz z udziałem wynoszącym 605/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GL1G/00123577/0 za cenę nie niższą niż 286 706,25 PLN [+ ewentualny podatek VAT, o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji] zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Aleksandra Gzyla [Gzyl].

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 11.04.2024 r.;
 2. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data wpływu do biura syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 11.04.2024 r.;
 3. warunkiem rozpoznania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w kwocie 30 000,00 PLN w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości o nr 22 8436 0003 0000 0026 8345 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.];
 4. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1., 2. oraz 3. niniejszego obwieszczenia;
 5. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 6. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
 7. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek, z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

W załączeniu przedkłada się:

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI I3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach [KRS: 0000379606, NIP: 5252208808, REGON: 017267566]

Syndyk masy upadłości dłużnika I3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach [KRS: 0000379606, NIP: 5252208808, REGON: 017267566] ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, pod sygn. akt XII GUp 181/22, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 4 maja 2023 r. zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości poniższych nieruchomości:

 1. nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal użytkowy nr 0.05 o powierzchni użytkowej 98,30 m2, usytuowany w budynku znajdującym się przy ul. Bojkowskiej 43 C w Gliwicach, zapisany w księdze wieczystej KW nr GL1G/00129144/8, wraz z udziałem wynoszącym 605/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GL1G/00123577/0 - za cenę nie niższą niż 324 933,75 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży pomniejszonej o 15% (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Aleksandra Gzyla;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie i3d.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 22-8436-0003-0000-0026-8345-0001 albo dla przelewów z zagranicy PL22-8436-0003-0000-0026-8345-0001, w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2023 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 19 lipca 2023 roku;

wadium wynosi 32 500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 20 lipca 2023 roku, do godz. 12:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 20 lipca 2023 roku o godz. 12:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości udostępnia (kliknij, aby pobrać):

Marcin Mirosław Kubiczek

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244/

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI I3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach [KRS: 0000379606, NIP: 5252208808, REGON: 017267566]

Syndyk masy upadłości dłużnika I3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach [KRS: 0000379606, NIP: 5252208808, REGON: 017267566] ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, pod sygn. akt XII GUp 181/22, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 18 lutego 2023 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości poniższych nieruchomości:

 1. nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal użytkowy nr 0.04 o powierzchni użytkowej 98,38 m2, usytuowany w budynku znajdującym się przy ul. Bojkowskiej 43 C w Gliwicach, zapisany w księdze wieczystej KW nr GL1G/00129143/1, wraz z udziałem wynoszącym 606/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GL1G/00123577/0 - za cenę nie niższą niż 382 575,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Aleksandra Gzyla;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie i3d.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 22-8436-0003-0000-0026-8345-0001 albo dla przelewów z zagranicy PL22-8436-0003-0000-0026-8345-0001, w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2023 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2023 roku;

wadium wynosi 38 000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 roku, do godz. 12:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2023 roku o godz. 12:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Kliknij, aby pobrać:

 1. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 18.02.2023 r.,
 2. Regulamin przetargu,
 3. Operat szacunkowy.

 

 1. nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal użytkowy nr 0.05 o powierzchni użytkowej 98,30 m2, usytuowany w budynku znajdującym się przy ul. Bojkowskiej 43 C w Gliwicach, zapisany w księdze wieczystej KW nr GL1G/00129144/8, wraz z udziałem wynoszącym 605/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GL1G/00123577/0 - za cenę nie niższą niż 382 275,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Aleksandra Gzyla;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie i3d.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 22-8436-0003-0000-0026-8345-0001 albo dla przelewów z zagranicy PL22-8436-0003-0000-0026-8345-0001, w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2023 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2023 roku;

wadium wynosi 38 000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 roku, do godz. 13:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2023 roku o godz. 13:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Kliknij, aby pobrać:

 1. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 18.02.2023 r.,
 2. Regulamin przetargu,
 3. Operat szacunkowy.

 

 1. nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal użytkowy nr 1.06 o powierzchni użytkowej 98,30 m2, usytuowany w budynku znajdującym się przy ul. Bojkowskiej 43 C w Gliwicach, zapisany w księdze wieczystej KW nr GL1G/00129145/5, wraz z udziałem wynoszącym 605/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta

KW nr GL1G/00123577/0 - za cenę nie niższą niż 396 225,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Aleksandra Gzyla.

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie i3d.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 22-8436-0003-0000-0026-8345-0001 albo dla przelewów z zagranicy PL22-8436-0003-0000-0026-8345-0001, w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2023 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2023 roku;

wadium wynosi 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 roku, do godz. 14:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Kliknij, aby pobrać:

 1. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 18.02.2023 r.,
 2. Regulamin przetargu,
 3. Operat szacunkowy.

Konkurs ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2023 roku o godz. 14:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Syndyk masy upadłości i3D S.A. w upadłości (dalej: „Emitent”) informuje o zwołaniu przez Zarząd Emitenta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2019 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Biura Rachunkowego JJ sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101/201.

Informacje, o których mowa w art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, tj. w szczególności:

1. informacja o dacie, godzinie, miejscu i szczegółowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

2. opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,

3. informacja o dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

4. informacje o tym, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Emitenta w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

5. informacja o miejscu i sposobie, w jaki osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

6. informacja o adresie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

7. treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,

znajdują się w dokumentach przygotowanych przez Zarząd Emitenta, które syndyk masy upadłości załącza poniżej (kliknij, aby ściągnąć w formacie PDF):

Przedmiot konkursu ofert

Syndyk masy upadłości i3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie najmu trzech lokali użytkowych, wraz z prawami związanymi z własnością, znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Bojkowskiej 43C w Gliwicach, będące własnością spółki i3D S.A. w upadłości o nr:

  • 0.04, pow. użytkowa 98,38 m2, objęty KW nr GL1G/00129143/1,
  • 0.05, pow. użytkowa 98,30 m2, objęty KW nr GL1G/00129144/8,
  • 1.06, pow. użytkowa 98,30 m2, objęty KW nr GL1G/00129145/5.

Opis lokali

 1. Lokal nr 0.04 (parter budynku) składa się z jednego pomieszczenia typu open – space
  z wydzieloną jedną ścianką działową.
 2. Lokal nr 0.05 (parter budynku) składa się z jednego pomieszczenia typu open – space
  z wydzieloną jedną ścianką działową.
 3. Lokal nr 1.06 (pierwsze piętro budynku) składa się z dwóch pomieszczeń: jednego typu open
  - space oraz salki konferencyjnej z podwójnymi szklanymi drzwiami.

Lokale nr 0.04 i 0.05 sąsiadują ze sobą i połączone są otworem drzwiowym.

Lokalizacja

Obiekt umiejscowiony jest na obrzeżu miasta Gliwice, w pobliżu DTŚ, niespełna 4km od autostrady A4 i A1 z łatwym dojazdem do centrum, innych pobliskich miast czy portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Gliwice to zachodni biegun aglomeracji śląskiej, doskonale skomunikowane dzięki czterem ciągom drogowym, z czego dwa przebiegają przez ścisłe centrum. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ruchu bezkolizyjnego przemieszczanie się jest szybkie i sprawne oraz wolne od niepotrzebnej utraty czasu. Miasto dynamicznie się rozwija stając się jednym z największych ośrodków gospodarczych regionu. Sama nieruchomość usytuowana jest w parku technologicznym, w bezpośredniej bliskości innych nowoczesnych inwestycji biznesowych. Na miejscu dostępny jest obszerny parking zabezpieczony szlabanem.

Cechy obiektu

Obiekt, którego częścią są oferowane lokale to niedawno powstały budynek dwupiętrowy o przeznaczeniu użytkowym (standard klasy A). Na każdym piętrze obok przestrzeni biurowej umiejscowiono pomieszczenia sanitarne oraz kuchnie wraz z salami jadalnymi, wykończone w wysokim standardzie. Do dyspozycji użytkowników cichobieżna winda. Na parterze dodatkowo znajduje się recepcja. Cały budynek objęty jest monitoringiem oraz opieką ochrony. Stan techniczny obiektu bardzo dobry.

Oględziny

Oględziny lokalów możliwe są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu +48 32 308 00 00.

Najważniejsze informacje dotyczące przetargu

 1. Wybór najemcy zostanie rozstrzygnięty na podstawie konkursu ofert.
 2. Pisemną ofertę najmu wraz z jego proponowaną ceną netto [w przeliczeniu na jeden m2] w ujęciu miesięcznym należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2019 r. do godziny 16:00 osobiście w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Katowicach lub pocztą – listem poleconym – [w tym przypadku liczy się data wpływu do biura syndyka, a nie data nadania listu poleconego] zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 3. Otwarcie ofert oraz wybór oferty dokonany zostanie w dniu 01.03.2019 r., godzina 16:15.

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem +48 32 308 0000 oraz w biurze syndyka masy upadłości przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach [Kubiczek Marcin – Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego]. Recepcja biura syndyka dostępna jest w godzinach od 8 do 19.  

 

KLIKNIJ PONIŻEJ, ABY ŚCIĄGNĄĆ REGULAMIN KONKURSU OFERT:

Poniżej syndyk masy upadłości prezentuje fotografie przedmiotowego lokalu. Istnieje możliwość pozyskania przedmiotowych zdjęć w wyższej rozdzielczości; zainteresowanych uprzejmie proszę o kontakt.

Syndyk masy upadłości i3D S.A. w upadłości („Dłużnik”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. złożył do Sędziego – Komisarza wniosek w przedmiocie zobowiązania wierzycieli do wpłacenia zaliczki na koszty postępowania upadłościowego w łącznej wysokości 80.000 PLN w terminie 30 dni.

Zgodnie z wnioskiem Syndyka, zobowiązaniem do zapłaty zaliczki mają zostać objęci wierzyciele Dłużnika, mający największe wierzytelności, których łączna wysokość wynosi co najmniej 30 % ogólnej sumy wierzytelności przypadających wierzycielom uprawnionym do uczestnictwa w zgromadzeniu wierzycieli, tj.:

1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.,
2. Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Zabrzu,
3. Alior Bank S.A.,
4. Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości sp. z o.o.

Przyczyną złożenia powyższego wniosku jest aktualny brak płynnych środków w masie upadłości. Syndyk spodziewa się wpływu do masy środków pieniężnych w związku ze spieniężeniem części składników masy upadłości nie wcześniej niż z końcem I kwartału 2019 r.

Z wyrazami szacunku

Syndyk Masy Upadłości Marcin Kubiczek

Poniżej syndyk masy upadłości spółki i3D S.A. w upadłości z/s w Gliwicach udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości spółki i3D S.A. w upadłości z/s w Gliwicach udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.