Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie i3D Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gliwicach

 

Postanowieniem z dnia 20.11.2018 r. (sygn. akt XII GU 93/18) Sąd upadłościowy, tj. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika w osobie i3D spółki akcyjnej z/s w Gliwicach, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej, zastępcę sędziego–komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244]

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt XII GUp 356/18.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości i3D S.A. w upadłości (dalej: „Emitent”) informuje o zwołaniu przez Zarząd Emitenta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2019 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Biura Rachunkowego JJ sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101/201.

Informacje, o których mowa w art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, tj. w szczególności:

1. informacja o dacie, godzinie, miejscu i szczegółowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

2. opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,

3. informacja o dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

4. informacje o tym, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Emitenta w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

5. informacja o miejscu i sposobie, w jaki osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

6. informacja o adresie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

7. treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,

znajdują się w dokumentach przygotowanych przez Zarząd Emitenta, które syndyk masy upadłości załącza poniżej (kliknij, aby ściągnąć w formacie PDF):

Przedmiot konkursu ofert

Syndyk masy upadłości i3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie najmu trzech lokali użytkowych, wraz z prawami związanymi z własnością, znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Bojkowskiej 43C w Gliwicach, będące własnością spółki i3D S.A. w upadłości o nr:

  • 0.04, pow. użytkowa 98,38 m2, objęty KW nr GL1G/00129143/1,
  • 0.05, pow. użytkowa 98,30 m2, objęty KW nr GL1G/00129144/8,
  • 1.06, pow. użytkowa 98,30 m2, objęty KW nr GL1G/00129145/5.

Opis lokali

 1. Lokal nr 0.04 (parter budynku) składa się z jednego pomieszczenia typu open – space
  z wydzieloną jedną ścianką działową.
 2. Lokal nr 0.05 (parter budynku) składa się z jednego pomieszczenia typu open – space
  z wydzieloną jedną ścianką działową.
 3. Lokal nr 1.06 (pierwsze piętro budynku) składa się z dwóch pomieszczeń: jednego typu open
  - space oraz salki konferencyjnej z podwójnymi szklanymi drzwiami.

Lokale nr 0.04 i 0.05 sąsiadują ze sobą i połączone są otworem drzwiowym.

Lokalizacja

Obiekt umiejscowiony jest na obrzeżu miasta Gliwice, w pobliżu DTŚ, niespełna 4km od autostrady A4 i A1 z łatwym dojazdem do centrum, innych pobliskich miast czy portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Gliwice to zachodni biegun aglomeracji śląskiej, doskonale skomunikowane dzięki czterem ciągom drogowym, z czego dwa przebiegają przez ścisłe centrum. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ruchu bezkolizyjnego przemieszczanie się jest szybkie i sprawne oraz wolne od niepotrzebnej utraty czasu. Miasto dynamicznie się rozwija stając się jednym z największych ośrodków gospodarczych regionu. Sama nieruchomość usytuowana jest w parku technologicznym, w bezpośredniej bliskości innych nowoczesnych inwestycji biznesowych. Na miejscu dostępny jest obszerny parking zabezpieczony szlabanem.

Cechy obiektu

Obiekt, którego częścią są oferowane lokale to niedawno powstały budynek dwupiętrowy o przeznaczeniu użytkowym (standard klasy A). Na każdym piętrze obok przestrzeni biurowej umiejscowiono pomieszczenia sanitarne oraz kuchnie wraz z salami jadalnymi, wykończone w wysokim standardzie. Do dyspozycji użytkowników cichobieżna winda. Na parterze dodatkowo znajduje się recepcja. Cały budynek objęty jest monitoringiem oraz opieką ochrony. Stan techniczny obiektu bardzo dobry.

Oględziny

Oględziny lokalów możliwe są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu +48 32 308 00 00.

Najważniejsze informacje dotyczące przetargu

 1. Wybór najemcy zostanie rozstrzygnięty na podstawie konkursu ofert.
 2. Pisemną ofertę najmu wraz z jego proponowaną ceną netto [w przeliczeniu na jeden m2] w ujęciu miesięcznym należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2019 r. do godziny 16:00 osobiście w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Katowicach lub pocztą – listem poleconym – [w tym przypadku liczy się data wpływu do biura syndyka, a nie data nadania listu poleconego] zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 3. Otwarcie ofert oraz wybór oferty dokonany zostanie w dniu 01.03.2019 r., godzina 16:15.

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem +48 32 308 0000 oraz w biurze syndyka masy upadłości przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach [Kubiczek Marcin – Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego]. Recepcja biura syndyka dostępna jest w godzinach od 8 do 19.  

 

KLIKNIJ PONIŻEJ, ABY ŚCIĄGNĄĆ REGULAMIN KONKURSU OFERT:

Poniżej syndyk masy upadłości prezentuje fotografie przedmiotowego lokalu. Istnieje możliwość pozyskania przedmiotowych zdjęć w wyższej rozdzielczości; zainteresowanych uprzejmie proszę o kontakt.

Syndyk masy upadłości i3D S.A. w upadłości („Dłużnik”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. złożył do Sędziego – Komisarza wniosek w przedmiocie zobowiązania wierzycieli do wpłacenia zaliczki na koszty postępowania upadłościowego w łącznej wysokości 80.000 PLN w terminie 30 dni.

Zgodnie z wnioskiem Syndyka, zobowiązaniem do zapłaty zaliczki mają zostać objęci wierzyciele Dłużnika, mający największe wierzytelności, których łączna wysokość wynosi co najmniej 30 % ogólnej sumy wierzytelności przypadających wierzycielom uprawnionym do uczestnictwa w zgromadzeniu wierzycieli, tj.:

1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.,
2. Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Zabrzu,
3. Alior Bank S.A.,
4. Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości sp. z o.o.

Przyczyną złożenia powyższego wniosku jest aktualny brak płynnych środków w masie upadłości. Syndyk spodziewa się wpływu do masy środków pieniężnych w związku ze spieniężeniem części składników masy upadłości nie wcześniej niż z końcem I kwartału 2019 r.

Z wyrazami szacunku

Syndyk Masy Upadłości Marcin Kubiczek

Poniżej syndyk masy upadłości spółki i3D S.A. w upadłości z/s w Gliwicach udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości spółki i3D S.A. w upadłości z/s w Gliwicach udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.