Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie IDEA BANK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

 

Postanowieniem z dnia 26.07.2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość IDEA BANK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Upadły”), stwierdzając, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji 244]Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów.Sąd upadłościowy wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt WA1M/GUp/15/2022.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000 oraz adresem mailowym ideabank@kubiczekm.com

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości IDEA Banku S.A. w upadłości informuje, że wpłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego wynikających z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze:

72 8436 0003 0000 0026 7436 0007

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi procedury zgłaszania wierzytelności, Biuro syndyka przedstawia objaśnienia niektórych zagadnień.
Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze objaśnienia nie stanowią porady prawnej. Zgłoszenie wierzytelności może dokonać także zawodowy pełnomocnik: adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny (art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Czy muszę złożyć zgłoszenie wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Ustawa Prawo upadłościowe w art. 236 przewiduje, że zgłoszenie wierzytelności wnosi się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, czyli Krajowego Rejestru Zadłużonych dostępnego pod adresem internetowym: https://prs.ms.gov.pl/krz. Operatorem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Katalog osób uprawnionych do złożenia zgłoszenia wierzytelności w formie papierowej wyczerpująco określa art. 216aa ustawy Prawo upadłościowe. Są to:

1. Osoby posiadające wierzytelność ze stosunku pracy z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem.

2. Osoby posiadające wierzytelności alimentacyjne.

3. Osoby posiadające wierzytelności z renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

4. Osoby posiadające wierzytelności z renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Obecnie ustawa Prawo upadłościowe nie przewiduje żadnych innych zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych od obowiązku dokonania zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Również syndyk nie posiada dyskrecjonalnych uprawnień do zwolnienia z obowiązku wnoszenia zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Uwaga: Wypadku złożenia zgłoszenia wierzytelności z innego niż wyżej wymienione tytułu w formie papierowej nie wywołuje on skutków prawnych, o czym syndyk pouczy wnoszącego [podstawa prawna art. 216a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe].

Termin i miejsce złożenia zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 26.07.2022 r. o ogłoszeniu upadłości opublikowanym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (nr 20220726/00157) zgłoszenie wierzytelności należy wnieść w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć w terminie do 25.08.2022 r.

Uwaga: Niedochowanie terminu nie wpływa na ważność zgłoszenia wierzytelności, lecz przekroczenie terminu wiązać się będzie z obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 882,45 zł [podstawa prawna art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe]. Tylko zgłoszenie wierzytelności w terminie pozostaje wolne od opłat. Brak jest możliwości zwolnienia od tej opłaty.

W jakiej kategorii zgłosić wierzytelność?

W wypadku ogłoszenia upadłości banku Prawo upadłościowe przewiduje aż 10 kategorii wierzytelności na mocy przepisu art. 440 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe.

Kategorie zaspokojenia są następujące:

1. kategoria pierwsza - należności, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed dniem ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
2. kategoria druga - należności osób fizycznych, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu środków objętych ochroną gwarancyjną innych niż środki gwarantowane w rozumieniu art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
3. kategoria trzecia:
a) podkategoria pierwsza: pozostałe należności z tytułu środków objętych ochroną gwarancyjną innych niż środki gwarantowane w rozumieniu art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
b) podkategoria druga: pozostałe należności wynikające z umów rachunku bankowego,
c) podkategoria trzecia: odsetki od należności ujętych w kategoriach, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz podkategoriach, o których mowa w lit. a i b,
d) podkategoria czwarta: inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
4. kategoria czwarta:
a) podkategoria pierwsza: odsetki od należności ujętych w pkt 3 lit. d, a także sądowe kary grzywny i administracyjne kary pieniężne oraz należności z tytułu darowizn i zapisów,
b) podkategoria druga: należności jednostki zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 130e ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz jednostki zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
5. kategoria piąta - należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie 5 lat przed dniem ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategoriach niższych;
6. kategoria szósta - należności z tytułu obligacji lub innych instrumentów dłużnych, które wykazują właściwości zbywalnych wierzytelności, lub z tytułu instrumentów wywołujących skutki prawne dłużnych instrumentów finansowych, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, z wyłączeniem należności określonych w pkt 9, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:
a) pierwotny umowny termin zapadalności należności wynosi co najmniej rok,
b) w umowie lub załączonych do niej dokumentach i informacjach dotyczących emisji dłużnych instrumentów finansowych lub instrumentów wywołujących skutki prawne dłużnych instrumentów finansowych, a w stosownych przypadkach także w prospekcie emisyjnym, w sposób wyraźny i przystępny określono kategorię zaspokojenia należności,
c) należności nie wynikają:
- z instrumentów pochodnych, w szczególności takich, które odnoszą się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, lub które wykazują właściwości pochodnych instrumentów finansowych,
- ze strukturyzowanych produktów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.8),
d) wartość nominalna jednej obligacji lub jednego instrumentu dłużnego nie jest niższa niż 400 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w innej walucie, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia przez emitenta decyzji o emisji;
7. kategoria siódma - należności z tytułu zobowiązań podporządkowanych niezaliczanych do funduszy własnych banku, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
8. kategoria ósma - należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy własnych banku, o których mowa w art. 62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.9)), wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
9. kategoria dziewiąta - należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy własnych banku, o których mowa w art. 51 rozporządzenia nr 575/2013, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
10. kategoria dziesiąta - należności z tytułu zobowiązań zaliczanych do funduszy własnych banku, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 575/2013, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji.
Syndyk ma świadomość, że system teleinformatyczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych pozwala na wybór jedynie czterech kategorii wierzytelności. Jednak operatorem systemu teleinformatycznego-Krajowego Rejestru Zadłużonych jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Syndyk podjął interwencję w tej sprawie. Syndyk wskazuje, że podanie błędnej kategorii wierzytelności nie powoduje wadliwości zgłoszenia wierzytelności, która powodowałaby zwrot zgłoszenia wierzytelności. Syndyk będzie badał z urzędu kategorię zgłaszanej wierzytelności. W wypadku wniesienia zgłoszenia wierzytelności, która powinna być zdaniem wierzyciela zaliczona do kategorii V-X można do zgłoszenia wierzytelności dołączyć plik z wyjaśnieniem okoliczności, które wskazują, że wierzytelność winna być ujęta na liście wierzytelności w innej kategorii niż możliwa do wskazania w systemie teleinformatycznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Jednocześnie wskazać trzeba, że ogólną kategorią, która zbiera wszystkie wypadki nieujęte w innych kategoriach jest kategoria III zgodnie z dyspozycją art. 440 ust. 1 pkt 3 lit d) ustawy Prawo upadłościowe. Do tej kategorii zaliczane będą wszystkie wierzytelności oparte na odpowiedzialności deliktowej upadłego Banku. Zaś odsetki od wierzytelności głównej zaliczane do kategorii IV zgodnie z dyspozycją art. 440 ust. 1 pkt 4 lit a) ustawy Prawo upadłościowe.

Co musi zawierać zgłoszenie wierzytelności?

Zgodnie z art. 240 ustawy Prawo upadłościowe zgłoszenie wierzytelności musi zawierać:

1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;
2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością [np.: zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka];
6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym [należy podać nazwę sądu, sygnaturę sprawy sądowej, nazwę organu prowadzącego postępowanie administracyjne i znak sprawy administracyjnej; oznaczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające oraz sygn. akt sprawy komorniczej].
8) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

W jaki sposób obliczyć należność główną i odsetki?

Zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym podlegają zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości.
Zgłosić należy wierzytelność, choćby do dnia ogłoszenia upadłości nie była wymagalna [zob. art. 91 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe].

Zgłosić należy należność główną w kwocie na dzień 25.07.2022 r. włącznie. Jeżeli wierzytelność ma charakter okresowy należy ją obliczyć proporcjonalnie za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Przykładowo, jeżeli wierzytelność byłaby płatna miesięcznie – za miesiąc lipiec 2022 będzie to ułamek wynoszący 25/31 części [podstawa prawna art. 245a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe].

Odsetki należy obliczyć na dzień 25.07.2022 r. włącznie [podstawa prawna art. 247 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe]. Należy podać jakich odsetek domaga się wierzyciel (np.: ustawowych za opóźnienie). Należy podać datę wymagalności oraz wyjaśnić, dlaczego wierzytelność w tej dacie stała się wymagalna.

Dlaczego koniecznym jest podanie wszelkich twierdzeń i dowodów na poparcie zgłaszanej wierzytelności?

W postępowaniu ze zgłoszenia wierzytelności obowiązują procesowe zasady rozkładu ciężaru dowodzenia wynikające z art. 6 Kodeksu cywilnego oraz art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z dyspozycją art. 229 ustawy Prawo upadłościowe. Oznacza to, że na zgłaszającym wierzycielu ciąży obowiązek podania w zgłoszeniu wierzytelności wszystkich twierdzeń, faktów i dowodów na poparcie zgłaszanej wierzytelności.

Syndyk przejmuje dokumentację upadłego dopiero po ogłoszeniu upadłości. Może się zdarzyć, że w księgach i dokumentach upadłego nie ma dowodów istnienia wierzytelności lub są one niewystarczające. W wypadku zgłaszania wierzytelności pozabilansowych, np.: z tytułu deliktu, nie będzie miała, zazwyczaj, odzwierciedlenia w księgach upadłego, chyba że byłaby stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Syndyk będzie także sprawdzał zgłoszenie wierzytelności z dostępną mu dokumentacją procesową, jeżeli zgłaszana wierzytelność była przedmiotem procesu sądowego przed dniem ogłoszenia upadłości.

Art. 243 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe pozwala syndykowi na wezwanie do przedłożenia dokumentów w terminie tygodniowym pod rygorem odmowy uznania wierzytelności, lecz termin ten nie ulega przedłużeniu ani przywróceniu. Syndyk może jednak uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi.

Zatem zaleca się, aby w zgłoszeniu wierzytelności dokładnie opisać z czego (jakich faktów) wynika zgłoszona wierzytelność, przedstawić wszystkie dowody, w szczególności dokumenty na poparcie wierzytelności oraz innych twierdzeń na poparcie zgłoszenia wierzytelności.

W tym celu można do zgłoszenia wierzytelności dołączyć dodatkowe pismo (plik cyfrowy) z wyjaśnieniem faktów związanych ze zgłaszaną wierzytelnością.

Uwaga: Na dalszym etapie postępowania wywołanego zgłoszeniem wierzytelności obowiązują zasady prekluzji dowodowej, to jest zakaz zgłaszania twierdzeń, zarzutów i dowodów niepowołanych na wcześniejszym etapie postępowania (podstawa prawna art. 258 ust. 1 i art. 258a ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe).

INSTRUKACJA ZGŁASZANIA WIERZYTELNOŚCI W SYSTEMIE KRAJOWY REJSTR ZADŁUŻONYCH

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia instrukcję zgłaszania wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dla wierzycieli polskich (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości załącza również instrukcję w formacie video w przedmiocie dokonywania zgłoszenia wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (kliknij w poniższe zdjęcie, aby uruchomić filmik):

Syndyk zwraca uwagę, że w upadłości banku, a więc również Idea Bank S.A. kategorie zaspokojenia brane pod uwagę na liście wierzytelności reguluje art. 440 PU, a nie art. 342 PU, będący przepisem ogólnym. Natomiast nawet błędne oznaczenie kategorii zaspokojenia według zasad ogólnych nie stanowi przeszkód dla syndyka dla jej ewentualnego umieszczenia na liście wierzytelności w prawidłowej kategorii.

Jednocześnie przypomina się, że zgłoszenia winny być złożone w systemie do dnia 25.08.2022 r.

Kto może złożyć zgłoszenie wierzytelności w formie papierowej?

Katalog osób uprawnionych do złożenia zgłoszenia wierzytelności w formie papierowej wyczerpująco określa art. 216aa ustawy Prawo upadłościowe. Są to:

 1. Osoby posiadające wierzytelność ze stosunku pracy z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem.
 2. Osoby posiadające wierzytelności alimentacyjne.
 3. Osoby posiadające wierzytelności z renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.
 4. Osoby posiadające wierzytelności z renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Wszyscy inni wierzyciele mają obowiązek składania zgłoszenia wierzytelności za pomocą systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych (https://prs.ms.gov.pl/krz).

Uwaga: W wypadku złożenia zgłoszenia wierzytelności z innego niż wyżej wymienione tytułu w formie papierowej nie wywołuje on skutków prawnych, o czym syndyk pouczy wnoszącego [podstawa prawna art. 216a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe].

Termin i miejsce złożenia zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności w formie papierowej należy złożyć w Biurze Syndyka lub wysłać przesyłką poleconą na adres:

Marcin Kubiczek – Syndyk masy upadłości IDEA Bank S.A. w upadłości
Działkowa 8, 41-506 Chorzów

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć lub wysłać w terminie do 25.08.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Uwaga: Niedochowanie terminu nie wpływa na ważność zgłoszenia wierzytelności, lecz przekroczenie terminu wiązać się będzie z obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 882,45 zł [podstawa prawna art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe]. Tylko zgłoszenie wierzytelności w terminie pozostaje wolne od opłat.

W jakiej kategorii zgłosić wierzytelność?

W wypadku ogłoszenia upadłości banku Prawo upadłościowe przewiduje aż 10 kategorii wierzytelności na mocy przepisu art. 440 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe.

Wierzytelności, które można zgłaszać w formie papierowej zaliczane są do kategorii I zgodnie z dyspozycją art. 440 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo upadłościowe. Błędne oznaczenie kategorii nie wpływa na skuteczność zgłoszenia.

Co musi zawierać zgłoszenie wierzytelności?

Zgodnie z art. 240 ustawy Prawo upadłościowe zgłoszenie wierzytelności musi zawierać:

1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością [np.: zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka];

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym [należy podać nazwę sądu, sygnaturę sprawy sądowej, nazwę organu prowadzącego postępowanie administracyjne i znak sprawy administracyjnej; oznaczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające oraz sygn. akt sprawy komorniczej].

8) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Celem ułatwienia sporządzenia zgłoszenia wierzytelności w formie papierowej syndyk przygotował wzór formularza zgłoszenia wierzytelności, który można pobrać ze strony internetowej [kliknij tutaj, aby ściągnąć]. Skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.

W jaki sposób obliczyć należność główną i odsetki?

Zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym podlegają zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości.

Zgłosić należy wierzytelność, choćby do dnia ogłoszenia upadłości nie była wymagalna [zob. art. 91 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe].

Zgłosić należy należność główną w kwocie na dzień 25.07.2022 r. włącznie. Jeżeli wierzytelność ma charakter okresowy należy ją obliczyć proporcjonalnie za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Przykładowo, jeżeli wierzytelność byłaby płatna miesięcznie – za miesiąc lipiec 2022 będzie to ułamek wynoszący 25/31 części [podstawa prawna art. 245a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe].

Odsetki należy obliczyć na dzień 25.07.2022 r. włącznie [podstawa prawna art. 247 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe]. Należy podać jakich odsetek domaga się wierzyciel (np.: ustawowych za opóźnienie). Należy podać datę wymagalności oraz wyjaśnić, dlaczego wierzytelność w tej dacie stała się wymagalna.

Dlaczego koniecznym jest podanie wszelkich twierdzeń i dowodów na poparcie zgłaszanej wierzytelności?

W postępowaniu ze zgłoszenia wierzytelności obowiązują procesowe zasady rozkładu ciężaru dowodzenia wynikające z art. 6 Kodeksu cywilnego oraz art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że na zgłaszającym wierzycieli ciąży obowiązek podania w zgłoszeniu wierzytelności wszystkich twierdzeń, faktów i dowodów na poparcie zgłaszanej wierzytelności.

Syndyk przejmuje dokumentację upadłego dopiero po ogłoszeniu upadłości. Może się zdarzyć, że w księgach i dokumentach upadłego nie ma dowodów istnienia wierzytelności. W wypadku zgłaszania wierzytelności pozabilansowych”, np.: z tytułu deliktu, nie będzie miała, zazwyczaj, odzwierciedlenia w księgach upadłego, chyba że byłaby stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Wprawdzie na zasadzie art. 243 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe pozwala syndykowi na wezwanie do przedłożenia dokumentów w terminie tygodniowym pod rygorem odmowy uznania wierzytelności, lecz termin ten nie ulega przedłużeniu ani przywróceniu.

Zatem zaleca się, aby w zgłoszeniu wierzytelności dokładnie opisać z czego (jakich faktów) wynika zgłoszona wierzytelność, przedstawić wszystkie dowody, w szczególności dokumenty na poparcie wierzytelności oraz innych twierdzeń na oparcie zgłoszenia wierzytelności.

W tym celu można do zgłoszenia wierzytelności dołączyć dodatkowe pismo (np.: pismo przewodnie) z wyjaśnieniem faktów związanych ze zgłaszaną wierzytelnością.

Uwaga: Na dalszym etapie postępowania wywołanego zgłoszeniem wierzytelności obowiązują zasady prekluzji dowodowej, to jest zakaz zgłaszania twierdzeń, zarzutów i dowodów niepowołanych na wcześniejszym etapie postępowania (podstawa prawna art. 258 ust. 1 i art. 258a ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe).

Subject to the provision of article 54 Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and Council of 20th May 2015, an appointed Insolvency Trustee Announce and inform that on 26th July 2022 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyjnych (District Metropolitan Court in Warsaw, XVIII Division for bankruptcy and restructuring proceedings) declared bankruptcy of IDEA Bank S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter referred as “debtor”).

Marcin Kubiczek, holding insolvency practitioner’s license (of qualified rank) No 244 was appointed as a trustee. Contact data are as follows:

 1. Działkowa 8, 41-506 Chorzów, POLAND

ideabank@kubiczekm.com

Any foreign creditor may lodge a claim by the means of communication provided by Polish Bankruptcy Law of 2003, i.e. by electronic means of communication Krajowy Rejestr Zadłużonych (National Debtors Register), which is an IT transmission system supporting the proceeding and is available via website https://prs.ms.gov.pl/krz. Representation by an attorney or certified insolvency practitioner is not mandatory, however may be recommended because the KRZ have only Polish language version.

Lodgement of claims shall be submitted within thirty days of the announcement of the ruling on the declaration of bankruptcy in the Register, i.e. till 25th August 2022. Lodgement of claims beyond prescribed date is valid but may incur additional cost subject to the provision of article 235 of Polish Bankruptcy Law of 2003.

FURTHER LODGEMENT OF CLAIMS INFORMATION:

 1. Upon declaration of bankruptcy, creditors should lodge their claims to the trustee. Incorrect lodgements may be proceeded, but with delays. Thus, in order to protect their own interests, creditors should pay attention to the information below and within lodgement of claims;
 2. Other requirements result from Polish bankruptcy law – and in particular Articles 240 and 426-441.
 3. The Bankruptcy Court is not allowed to provide legal assistance and answering potential questions or concerns.
 4. Bankruptcy creditors comprise of personal creditors holding pecuniary liabilities towards the debtor (bankrupt) at the moment of declaration of bankruptcy.
 5. The lodgement of claims, should consist:
  1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor referred to in paragraph 1;
  2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different;
  3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
  4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs;
  5. the nature of the claim;
  6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
  7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and
  8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
 6. Claims should not be lodged to the Bankruptcy Court, but to the Trustee in the following ways:
  1. Within electronic form to the Trustee via National Debtors Register (Krajowy Rejestr Zadłużonych), which is provided by Polish Bankruptcy Law of 2003;
  2. Via the lodgement of claims form, subject to Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1105 of 12 June 2017 establishing the forms referred to in Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council on insolvency proceedings, available to download here. When lodging in this way, the creditor may use any EU official language, however the trustee may require sworn translation to the Polish language. In all cases, the document (form) should be entitled „ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI” (i.e. lodgement of claims in Polish). The form is available on website https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-pl.do?clang=pl
 7. The trustee will accept also other written lodgement of claims on different template or without the form as indicated above, however in such case, the document should consist of all information provided in Point 5 a – h above, thus the trustee recommends to use the form.
 8. Lodgement of claims should be accompanied with document supporting and proving the lodged claim.

The Trustee hereby instructs on following provision of Polish Bankruptcy Law of 2003:

Article 54a

 1. A creditor may, within one week of the date on which the bankruptcy was announced in the Register, and a creditor whose seat or place of ordinary stay on the day of the opening of proceedings was abroad - within thirty days of the date on which bankruptcy was announced in the Register complain against the ruling on the declaration of bankruptcy exclusively in respect of the part concerning the jurisdiction of Polish courts.
 2. The lodging of complaint shall be entered in the Register.

Article 216a

 1. In bankruptcy proceedings, pleadings and documents other than the pleadings and documents referred to in Article 216ab shall be filed exclusively via the IT data transmission system supporting the court proceedings, with the use of the standard forms which are available in that system. The pleadings and documents which are not filed via the IT data transmission system supporting the court proceedings shall not produce the legal effects which are produced, according to the Act, by filing a pleading or document with a court, temporary court supervisor, compulsory receiver, trustee or a body which is respectively governed by the provisions on a trustee, of which relevant instruction shall be given to the party filing such pleading or document. No such instruction shall be required, if the party filing a pleading or document is a temporary court supervisor, compulsory receiver, trustee or a body which is respectively governed by the provisions on a trustee.

1a. Pleadings and documents filed via the IT data transmission system supporting the court proceedings shall be provided with a qualified electronic signature, a trusted signature or a personal signature, or authenticated in the manner enabling to confirm the origin and integrity of the data in electronic form being verified, such manner being available in the IT data transmission system supporting the court proceedings.

1b. Appendices to a pleading filed via the IT data transmission system supporting the court proceedings shall be attached in electronic form.

1c. If the appended documents were prepared in written form, the following shall be attached to the pleading:

1) electronically certified excerpt copies of documents;

2) electronic copies of documents.

1d. In addition to the subjects set out in special provisions, electronic certification of an excerpt copy of a document may also be performed by a person holding a restructuring counsellor licence who acts in the case in the capacity as a participant or body in the proceedings or as an attorney. Electronic certification of an excerpt copy of the minutes of a meeting of the committee of creditors and of an excerpt copy of a resolution adopted at the meeting of the committee of creditors may also be performed by the chairperson of the committee of creditors.

1e. In the case referred to in paragraph 1c, subparagraph 2, original document or its excerpt copy certified as a true copy of the original document pursuant to the provisions of the Code of Civil Procedure shall be filed with the bankruptcy court without a summons within 3 days of the day of filing the pleading. The provision of Article 130, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure shall apply accordingly.

 1. Repealed.
 2. Each pleading shall state the forename and surname of the party filing the same, or his name and PESEL number, or a number in the National Court Register, and in the absence of these - other data enabling his unanimous identification, and the business name under which the party filing the pleading operates if he is an entrepreneur, his place of residence or seat, address, and NIP, if the party filing the pleading has such a number.
 3. Other data enabling unanimous identification, as referred to in paragraph 3, shall be taken to mean the data referred to in Article 22, paragraph 4.
 4. In a pleading, the party filing the same may provide the contact telephone number and the electronic mail address.

Article 216aa

 1. Creditors entitled to dues under employment relationship, save for claims for remuneration of the bankrupt's representative or remuneration of the person performing acts connected with administration or supervision over the debtor’s enterprise, maintenance or alimony dues, pensions by way of indemnity for causing sickness, incapacity to work, disability or death and pension by way of conversion of rights covered by the substance of the right to annuity into a pension for life, may file pleadings and documents otherwise than via disregarding the IT data transmission system supporting the court proceedings.
 2. The persons referred to in paragraph 1 may also file motions or submit statements and documents in the registry office of any district court by communicating orally the contents of a motion or statement to a registry office employee and by submitting documents prepared in written form.
 3. A registry office employee shall enter the contents of a motion or statement into the IT data transmission system supporting the court proceedings, stating the forename, surname, and PESEL number of the person communicating orally the contents of a motion or statement as established on the basis of an identity card or another identity-proving document, as well as the type and number of the identity-proving document and the designation of its issuing authority, and in the absence of these - other data enabling unanimous identification of such person. The contents of a motion or statement which was entered into the system shall be printed and signed by the person communicating orally the contents of a motion or statement and filed with the collection of documents. A motion or statement entered into the IT data transmission system supporting the court proceedings shall be provided with a signature by a registry office employee pursuant to Article 216a, paragraph 1a.
 4. The provisions of Article 216a, paragraphs 1b, 1c, 1e, and 3 to 5 shall apply accordingly, with a proviso that the electronic certification of an excerpt copy of a document may also be made by a registry office employee.
 5. If the creditors referred to in paragraph 1 file a pleading via the IT data transmission system supporting the court proceedings, the provision of Article 130, paragraph 6 of the Code of Civil Procedure shall apply accordingly.

Article 216ab

Pleadings and documents containing non-public information as defined in the Non-Public Information Protection Act of 5 August 2010 (Dziennik Ustaw 2019, item 742) as well as the bids submitted in the course of tendering or auction shall be filed otherwise than via the IT data transmission system supporting the court proceedings.

Article 220 sections 2,5,6

 1. The pleadings and the rulings referred to in paragraph 1 shall be served via the IT data transmission system supporting the court proceedings. The provision of Article 1311, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure shall apply.
 2. The provision of paragraph 2 shall not apply to the first service made by a court, judge-commissioner, temporary court supervisor, compulsory receiver, trustee or a body which is respectively governed by the provisions on a trustee, upon a natural person, legal person or an organizational unit not being a legal person upon which a separate Act confers legal capacity, if such person or unit has not filed any pleading in the case. The above shall not apply to the service made on a temporary court supervisor, compulsory receiver, trustee or a body which is respectively governed by the provisions on a trustee.
 3. Pleadings and rulings referred to in paragraph 1 addressed to a person or unit that does not have an account set up in the IT data transmission system supporting the court proceedings shall be left in the case files with the effect of service, of which relevant instruction shall be given upon the first service together with the instruction about the manner of setting up an account in the IT data transmission system supporting the court proceedings and on the self-authentication method.

Article  235

 1. The creditor who belatedly submitted a receivable debt after the elapse of the time limit fixed for submission of the receivable debt shall bear the lump-sum costs of the bankruptcy proceedings resulting from this submission, even if the delay was not attributable to him, in the amount equal to the equivalent of 15 per cent of the average monthly remuneration in the sector of enterprises, without bonuses from profit, in the third quarter of the preceding year, as announced by the President of the Central Statistical Office, unless the submission of the receivable debt after the elapse of the time limit is the result of a correction of the tax return or any other such document covering the settlement.
 2. The trustee may bind a creditor to pay lump-sum costs referred to in paragraph 1 to the bank account indicated by the trustee, within a specified time limit.

Article  236

 1. A personal creditor of the bankrupt desiring to participate in the bankruptcy proceedings shall, if it is necessary for his receivable debt to be determined, submit his receivable debt to the trustee via the IT data transmission system supporting the court proceedings within such time limit as is fixed in the ruling on the declaration of bankruptcy.
 2. Furthermore, the right to submit a receivable debt shall be vested in the creditor in the event that his receivable debt was secured by a mortgage, pledge, registered pledge, Treasury pledge, ship’s mortgage, or by another entry in a land and mortgage register or a shipping register. Failing submission of these receivable debts by the creditor, they shall be placed ex officio on the list of receivable debts.
 3. The provision of paragraph 2 shall apply respectively to receivable debts secured by a mortgage, pledge, registered pledge, Treasury pledge, ship’s mortgage on things included in the bankruptcy estate, where the bankrupt is not a personal debtor and a creditor desires to vindicate under the bankruptcy proceedings his claims against the object of security.
 4. The provisions of this Article relating to receivable debts shall apply to other amounts receivable satisfiable from the bankruptcy estate.

Article  237

Receivables under an employment relationship need not be submitted. Receivables from such relationships shall be placed on the list of receivable debts ex officio.

Article  239a

The running of the period of limitation shall be interrupted by submission of the receivable debts. After an interruption of running of the period of limitation, it shall run anew from the day immediately following the day on which the ruling on completion or discontinuance of the bankruptcy proceedings becomes valid.

Article  240

A submission of a receivable debt shall state:

1) the creditor's forename and surname, or his name and PESEL number, or a number in the National Court Register, and in the absence of these - other data enabling his unanimous identification, and the business name under which the creditor operates, if he is an entrepreneur, his place of residence or seat, address, and NIP, if the creditor has such a number;

2) description of the receivable debt inclusive of collateral dues, and the value of a non-pecuniary receivable debt;

3) evidence of the existence of a receivable debt; where the receivable debt is recognized in the inventory of receivable debts made in the restructuring proceedings, citing this circumstance shall suffice;

4) category in which the receivable debt is to be included;

5) securities related to the receivable debt;

6) when submitting a receivable debt in respect of which the bankrupt is not a personal debtor, the object of that security from which the receivable debt is satisfiable;

7) advancement of the case, where in respect of the receivable debt judicial or administrative proceedings, and proceedings before administrative or conciliatory court are pending;

8) repealed.

9) the bank account number of the creditor if the creditor has such account;

Article  240a

Other data enabling unanimous identification, as referred to in Article 240, subparagraph 1, shall be taken to mean the data referred to in Article 22, paragraph 4.

Article  241

If the claim does not meet the formal conditions of the pleading or the requirements set out in Art. 239 and art. 240 or the creditor within the time limit set by the receiver did not pay the flat-rate costs referred to in Art. 235 sec. 1, the provisions of art. 130 of the Code of Civil Procedure.

Article 380

 1. A creditor whose place of ordinary stay, place of residence or seat are located abroad, shall enjoy in bankruptcy proceedings the rights enjoyed by a creditor whose place of ordinary stay, place of residence or seat are located in the Republic of Poland.
 2. A creditor who does not have a place of residence, place of ordinary stay or seat in the Republic of Poland or another European Union Member State, if he failed to appoint an attorney to manage the case in the Republic of Poland, shall be obliged to appoint a service agent in the Republic of Poland.
 3. In case of failure to appoint a service agent, the court letters for this creditor shall be left in the case files with the effect of service. The creditor shall be instructed about it during the first service. The creditor shall also be instructed about who can be appointed a service agent.
 4. Foreign receivable debts under public law, in particular tax dues and social insurance dues, may be reported in bankruptcy proceedings unless pursuing them in the Republic of Poland is permissible. In such a case these receivable debts shall be satisfied in the second category, except for financial penalties which are not civil law penalties, pronounced by courts or administrative authorities abroad, which penalties shall be satisfied in the third category.

Komunikat Syndyka masy upadłości Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.07.2022 r. 

 1. W dniu 26.07.2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000026052.
 2. Postanowienie zostało obwieszczone również w dniu 26.07.2022 r. i jest widoczne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod adresem strony: krz.ms.gov.pl
 3. Wnioskodawcą był Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 4. Sąd wyznaczył syndyka w osobie kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka (lic. Ministra Sprawiedliwości nr 244).
 5. Syndyk informuje, iż podjął wszystkie obowiązki przewidziane przez ustawę – Prawo upadłościowe, mające na celu inwentaryzację zobowiązań upadłego Banku, jak i jego majątku, który stał się masą upadłości mającą na celu jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli. O podejmowanych działaniach syndyk będzie komunikował na stronie ideabank.kubiczekm.com. Pytania należy kierować na adres ideabank@kubiczekm.com
 6. Syndyk zwraca się do wszystkich wierzycieli Idea Bank S.A., do zgłaszania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych do dnia 25.08.2022 r., niezależnie od ich tytułu, czy też dotychczasowej sporności. O zasadności zgłaszanych roszczeń będzie decydował syndyk, a następnie sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.
 7. Syndyk wyjaśnia, iż ogłoszona upadłość dotyczy wyłącznie tej części działalności Idea Bank, która nie została przejęta zgodnie z decyzją o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji z dnia 30.12.2020 r. Nie ma zatem ona żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao S.A.

Marcin Mirosław Kubiczek

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Syndyk masy upadłości Idea Bank S.A.

Syndyk masy upadłości załącza zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości [kliknij, aby ściągnąć]:

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia obwieszczenie o ogłoszenie upadłości (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.