Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie INFLUENSE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu

 

 Postanowieniem z dnia 27.05.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość INFLUENSE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] 

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 76/19. 

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU [KRS: 0000706726, NIP: 7543165246]

 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU- SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Influense sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Opolu ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

   

   1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 562 położoną w miejscowości Mołoczki, gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI1P/00094277/9, za cenę nie niższą niż: 9 988,20 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5])

   1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 16/4 położoną w miejscowości Rachowo, gmina Markusy, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, zapisanej w KW nr EL1E/00071069/2, za cenę nie niższą niż: 20 110,20 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

  1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 44 położoną w miejscowości Tempoczów Kolonia, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1I/00041615/7, za cenę nie niższą niż: 5 244,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Charakterystyka oferty:

  1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 04.10.2020 r.
  2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
  3. ceny wywoławcze ww. nieruchomości to 60% kwoty wynikającej z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie mgr inż. Leszka Sporysza [uprawnienia państwowe 116] w dniu 28.08.2019 r., biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
  4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 06.11.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – INFLUENSE – PRZETARG – NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
  5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 2 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 46 1090 1186 0000 0001 4265 1094 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
  6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028),
   Francuska 34, w dniu 06.11.2020 r. o godzinie 16.15;
  7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 500,00 PLN;
  8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
  9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiąc od dnia wyboru oferenta;
  10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU [KRS: 0000706726, NIP: 7543165246]

 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU- SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Influense sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Opolu ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

   1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 192/1 położoną w miejscowości Boratyniec Lacki, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI3P/00030643/4, za cenę nie niższą niż: 22 685,25 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

   1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 224/6 położoną w miejscowości Borysówka, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI2P/00040564/2, za cenę nie niższą niż: 22 674,75 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

   1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 562 położoną w miejscowości Mołoczki, gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI1P/00094277/9, za cenę nie niższą niż: 12 485,25 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5])

   1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 16/4 położoną w miejscowości Rachowo, gmina Markusy, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, zapisanej w KW nr EL1E/00071069/2, za cenę nie niższą niż: 25 137,75 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

  1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 44 położoną w miejscowości Tempoczów Kolonia, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1I/00041615/7, za cenę nie niższą niż: 6 555,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 15.07.2020 r.
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. ceny wywoławcze ww. nieruchomości to 75% kwoty wynikającej z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie mgr inż. Leszka Sporysza [uprawnienia państwowe 116] w dniu 28.08.2019 r., biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 14.08.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – INFLUENSE – PRZETARG – NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 2 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 46 1090 1186 0000 0001 4265 1094 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028),
  Francuska 34, w dniu 14.08.2020 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 500,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiąc od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza stosowne postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż (kliknij, aby ściągnąć).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU 
[KRS: 0000706726, NIP: 7543165246]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU- SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Influense sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Opolu ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 192/1 położoną w miejscowości Boratyniec Lacki, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI3P/00030643/4, za cenę nie niższą niż: 27 222,30 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 2. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 224/6 położoną w miejscowości Borysówka, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI2P/00040564/2, za cenę nie niższą niż: 27 209,70 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 3. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 377/4 położoną w miejscowości Doły Biskupie, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1O/00067449/6, za cenę nie niższą niż: 10 140,30 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 4. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 50/10 położoną w miejscowości Jerutki, gmina Świętajno, powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie, zapisanej w KW nr OL1S/00060432/1, za cenę nie niższą niż: 26 276,40 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 5. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 562 położoną w miejscowości Mołoczki, gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI1P/00094277/9, za cenę nie niższą niż: 14 982,30 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 6. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 82 położoną w miejscowości Piotrkowice, gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1J/00061716/2, za cenę nie niższą niż: 14 018,40 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 7. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 16/4 położoną w miejscowości Rachowo, gmina Markusy, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, zapisanej w KW nr EL1E/00071069/2, za cenę nie niższą niż: 30 165,30 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 8. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 44 położoną w miejscowości Tempoczów Kolonia, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1I/00041615/7, za cenę nie niższą niż: 7 866,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]).

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego-ofertowego, nieograniczonego z dnia 28.02.2020 r.
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. ceny wywoławcze ww. nieruchomości to 90% kwoty wynikającej z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie mgr inż. Leszka Sporysza [uprawnienia państwowe 116] w dniu 28.08.2019 r., biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 27.03.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – INFLUENSE – PRZETARG – NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 2 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 46 1090 1186 0000 0001 4265 1094 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028),
  Francuska 34, w dniu 27.03.2020 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 500,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiąc od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza stosowne postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż (kliknij, aby ściągnąć).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU 
[KRS: 0000706726, NIP: 7543165246]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU- SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Influense sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Opolu ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 192/1 położoną w miejscowości Boratyniec Lacki, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr BI3P/00030643/4, za cenę nie niższą niż: 30 247,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 2. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 224/6 położoną w miejscowości Borysówka, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI2P/00040564/2, za cenę nie niższą niż: 30 233,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 3. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 377/4 położoną w miejscowości Doły Biskupie, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1O/00067449/6, za cenę nie niższą niż: 11 267,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 4. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 109/32 położoną w Filipowie, gmina Filipów, powiat suwalski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr SU1S/00055839/3, za cenę nie niższą niż: 28 515,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 5. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 50/10 położoną w miejscowości Jerutki, gmina Świętajno, powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie, zapisanej w KW nr OL1S/00060432/1, za cenę nie niższą niż: 29 196,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 6. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 562 położoną w miejscowości Mołoczki, gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI1P/00094277/9, za cenę nie niższą niż: 16 647,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 7. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 88/21 położoną w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakałarzewo, powiat suwalski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr SU1S/00074803/1, za cenę nie niższą niż: 22 814,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 8. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 82 położoną w miejscowości Piotrkowice, gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1J/00061716/2, za cenę nie niższą niż: 15 576,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 9. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 16/4 położoną w miejscowości Rachowo, gmina Markusy, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, zapisanej w KW nr EL1E/00071069/2, za cenę nie niższą niż: 33 517,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 10. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 44 położoną w miejscowości Tempoczów Kolonia, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1I/00041615/7, za cenę nie niższą niż: 8 740,00 PLN (kliknij aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]).

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 04.11.2019 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Rzeczoznawcę majątkowego- mgr inż. Leszka Sporysza (dalej: „Operaty szacunkowe”);
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 13.12.2019 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – INFLUENSE – PRZETARG – NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 2 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 46 1090 1186 0000 0001 4265 1094 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028),
  Francuska 34, w dniu 13.12.2019 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 500,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza stosowne postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż (kliknij, aby ściągnąć).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Syndyk Masy Upadłości Influense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Opolu ogłasza, że dnia 27.09.2019 r. odbędzie się egzekucyjna sprzedaż majątku ruchomego dłużnej spółki, wchodzącego w skład masy upadłości, na którą składają się następujące ruchomości:

 1. Samochód osobowy BMW X5 M, nr VIN: WBSKT610600R52298, rok produkcji 2015 –cena wywoławcza 172 300 zł. brutto,
 2. Samochód osobowy BMW I8, nr VIN: WBY2Z21090VX91025, rok produkcji 2014 – cena wywoławcza 188 000 zł. brutto,
 3. Samochód osobowy BMW 650I X-DRIVE, nr VIN: WBA6H71090D937641, rok produkcji 2015 – cena wywoławcza 132 900 zł. brutto.

Egzekucyjna sprzedaż majątku przebiegać będzie na zasadach aukcji ustnej i odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. o godzinie 12:00 w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kubiczek w Katowicach, ul. Francuska 34, V piętro, 40-028 Katowice. Aukcja podzielona będzie na trzy części – każda z nich będzie dotyczyć odrębnego przedmiotu aukcji wskazanego powyżej. Aukcja opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również szczegółowe dane dotyczące poszczególnych pojazdów (kliknij, aby pobrać):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.