Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Przemysława Klimkowskiego prowadzącego do dnia 11.04.2019 r. (data zgonu dłużnika) działalność gospodarczą pod firmą Business Partner Przemysław Klimkowski

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 17/20 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił:
  1. ogłosić upadłość dłużnika Przemysława Klimkowskiego prowadzącego do dnia 11.04.2019 r. (data zgonu dłużnika) działalność gospodarczą pod firmą Business Partner Przemysław Klimkowski [PESEL: 76081713212, NIP: 7481469813, REGON: 160043910];
  2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna;
  5. wyznaczyć Syndyka masy upadłości w osobie Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach [KRS: 0000742548];
  6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 05 czerwca 2015 r., a postępowanie upadłościowe ma charakter główny;
  7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika.
Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Sędzia Liliana Krukowska, powołując się na sygnaturę akt V GUp 141/20. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze [Monitorze Sądowym  i Gospodarczym], a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze [Monitorze Sądowym i Gospodarczym] przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@kubiczekm.com, numer telefonu: +48 32 308 00 00. Postępowanie upadłościowe toczy się na podstawie przepisów Prawa Upadłościowego obowiązujących do dnia 23 marca 2020 r.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis postanowienia Sądu (kliknij tutaj) oraz odpis KRS syndyka masy upadłości (kliknij tutaj).

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.